Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của đàm phán NAFTA

Ảnh hưởng của đàm phán NAFTA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một khi điều khoản mà Mỹ đưa ra về hàm lượng nội địa hóa được thơng qua, các nhà

sản xuất ô tô của Mỹ sẽ là một trong những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi việc

50% chiếc xe được hoàn thiện ở Mỹ sẽ làm tăng chi phí sản xuất và có thể làm giảm khả

năng cạnh tranh của họ trên thị trường toàn cầu.

c. Canada

Mặc dù Canada đang cố gắng đa dạng hóa hơn nữa các mối quan hệ thương mại với

nhiều quốc gia trên thế giới nhưng NAFTA vẫn đóng vai trò vơ cùng quan trọng với nền kinh

tế nước này. Hiện tại, bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và Canada là các vấn đề liên quan đến

ngàng công nghiệp sữa, gỗ mềm và thâm hụt thương mại song phương. Hơn 75% hàng hóa

xuất khẩu của Canada được tiêu thụ tại thị trường Mỹ và Mỹ cũng đang có khoảng 9 triệu lao

động phụ thuộc vào thương mại với Canada22.

Theo phân tích của cựu quan chức Bộ Ngoại giao Canada, Dan Ciuriak cho viện

nghiên cứu CD Howe, việc Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sụp đổ sẽ khiến

kinh tế Canada thu hẹp 0,55%, giảm 2,8% tổng giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng đến 25.000 –

50.000 việc làm23. Mức thiệt hại này được đánh giá là tương đối nhẹ và có thể phục hồi nếu

như Canada khôi phục lại quan hệ đối tác song phương với Mỹ thông qua Hiệp định Thương

mại tự do, vồn là tiền thân của NAFTA sau này.

2.2.Đến khu vực Bắc MỹNAFTA đã mang lại lợi ích cho các nền kinh tế Bắc Mỹ. Thương mại khu vực tăng

mạnh trong hai thập kỷ đầu của hiệp ước, từ 290 tỷ đô la năm 1993 lên hơn 1300 tỷ đô la vào

năm 2016. Đầu tư xuyên biên giới cũng tăng lên, với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của

Mỹ ở Mexico tăng lên từ 15 tỷ USD lên hơn 100 tỷ USD24.

Nếu như các nước không thể đồng thuận, dẫn tới sự đổ vỡ của NAFTA, hàng trăm tỷ

tiền thuế sẽ bị áp lên các hoạt động thương mại của Bắc Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới

người tiêu dùng, khiến cho số tiền chi trả thì nhiều hơn nhưng sự đa dạng về mặt hàng hóa lại

ít đi. Khơng những vậy, việc giá cả leo thang cũng sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của khu

vực Bắc Mỹ với các thị trường khác trên thế giới, đặc biệt là sức cạnh tranh từ phía Châu Á.22 Bnews. Vai trò của NAFTA đối với nền kinh tế Canada. http://bnews.vn/vai-tro-cua-nafta-doi-voi-nen-kinhte-canada-/49462.html

23 Vũ Hà (2017). Nếu NAFTA đổ vỡ, kinh tế Canada sẽ chỉ suy thoái nhẹ. https://baomoi.com/neu-nafta-do-vokinh-te-canada-se-chi-suy-thoai-nhe/c/24252370.epi

24 James McBride và Mohammed Aly Sergie (2017). NAFTA’s Economic Impact.

https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact12DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tham khảo tiếng Việt

VOER. Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ. https://voer.edu.vn/m/hiep-dinh-thuong-mai-tudo-bac-my/584e575d

Bnews (2017). Vòng hai tái đàm phán về NAFTA không tiến triển nhiều.

http://bnews.vn/vong-hai-tai-dam-phan-ve-nafta-khong-tien-trien-nhieu/56059.html

Canada Info (2017). Chính quyền Trump cơng bố các mục tiêu trước khi tái đàm phán

NAFTA với Canada và Mexico. https://canadainfo.net/?p=2040

Vietnamplus. (2017). Mục tiêu của Mỹ trong tái đàm phán NAFTA giảm thâm hụt thương

mại. https://www.vietnamplus.vn/muc-tieu-cua-my-trong-tai-dam-phan-nafta-giam-tham-hutthuong-mai/456632.vnp

Nhật Quang (2017). Vòng 3 tái đàm phán NAFTA đạt kết quả khả quan.

http://baocongthuong.com.vn/vong-3-tai-dam-phan-nafta-dat-ket-qua-kha-quan.html

Báo tin tức (2017). Giới chuyên gia cảnh báo tác động của NAFTA đối với kinh tế Mexico.

https://baotintuc.vn/the-gioi/gioi-chuyen-gia-canh-bao-tac-dong-cua-nafta-doi-voi-kinh-temexico-20171031141823218.htm

Bnews. Vai trò của NAFTA đối với nền kinh tế Canada. http://bnews.vn/vai-tro-cua-nafta-doivoi-nen-kinh-te-canada-/49462.html

Vũ Hà (2017). Nếu NAFTA đổ vỡ, kinh tế Canada sẽ chỉ suy thoái nhẹ.

https://baomoi.com/neu-nafta-do-vo-kinh-te-canada-se-chi-suy-thoai-nhe/c/24252370.epi

Phương Oanh (2017). Đàm phán lại NAFTA: Bước thăm dò thận trọng.

https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/dam-phan-lai-nafta-buoc-tham-do-than-trong20170822095217275.htm

Bnews (2017). Vai trò của NAFTA đối với nền kinh tế Canada. http://bnews.vn/vai-tro-cuanafta-doi-voi-nen-kinh-te-canada-/49462.html

WTO Center (2017). Canada và Mexico chuẩn bị cho tương lai khơng có NAFTA.

http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/canada-va-mexico-chuan-bi-cho-tuong-lai-khong-co-nafta

MSN tài chính (2017). Vòng 5 tái đàm phán NAFTA kết thúc với nhiều bất đồng lớn.

https://www.msn.com/vi-vn/money/topstories/v%C3%B2ng-5-t%C3%A1i%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-nafta-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%E1%BB%9Binhi%E1%BB%81u-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%93ng-l%E1%BB%9Bn/arBBFt8B8?li=AA4RBG

Canada Infor (2017). Tái đam phán NAFTA: Canada đặt mục tiêu đạt được hiệp định mới

“có tính tiến bộ”. https://canadainfo.net/?p=2419

WTO Center (2017). Mỹ, Canada và Mexico kết thúc tái đàm phán NAFTA vòng 1.

http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/my-canada-va-mexico-ket-thuc-tai-dam-phan-nafta-vong113Thời báo tài chính Việt Nam (2017). Những ưu tiên trong tái đàm phán NAFTA của Mexico.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2017-08-02/nhung-uu-tien-trong-tai-damphan-nafta-cua-mexico-46175.aspx

Vietnamplus (2017). Khai mạc vòng 3 tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.

http://vietnambiz.vn/khai-mac-vong-3-tai-dam-phan-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-bac-my32691.html

WTO Center (2017). Tái đàm phán NAFTA: Các nước Bắc Mỹ nhất trí hiện đại hóa quy định

thương mại nội khối. http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/tai-dam-phan-nafta-cac-nuoc-bacmy-nhat-tri-hien-dai-hoa-quy-dinh-thuong-mai-noi-khoi

Báo Nơng nghiệp (2017). Kết thúc tái đàm phán NAFTA vòng 1. http://nongnghiep.vn/ketthuc-tai-dam-phan-nafta-vong-1-post200830.html

Trường Sơn (2017). Mỹ gặp thách thức gì trong đàm phán lại hiệp định NAFTA?

http://vtv.vn/kinh-te/my-gap-thach-thuc-gi-trong-dam-phan-lai-hiep-dinh-nafta20170818070644252.htm

Nhật Quang (2017). Vòng hai tái đàm phán NAFTA: Còn tồn tại nhiều bất đồng.

http://baocongthuong.com.vn/vong-hai-tai-dam-phan-nafta-con-ton-tai-nhieu-bat-dong.html

Báo Quốc tế (2017). Vòng 4 tái đàm phán NAFTA gặp khó khăn. http://baoquocte.vn/vong-4tai-dam-phan-nafta-gap-kho-khan-58797.html

An Bình (2017). Đàm phán NAFTA: Khi "cái tơi" q lớn. http://soha.vn/dam-phan-naftakhi-cai-toi-qua-lon-20171125092608223.htm

Minh Trang (2017). Tái đàm phán NAFTA: Phép thử cho mối quan hệ giữa ba nền kinh tế

Bắc Mỹ. http://thoibaonganhang.vn/tai-dam-phan-nafta-phep-thu-cho-moi-quan-he-giua-banen-kinh-te-bac-my-66776.html

2. Tài liệu tham khảo tiếng Anh

Office of the United States Trade Representative (2017). Trilateral Statement on the

Conclusion of the Third Round of NAFTA Negotiations. https://ustr.gov/about-us/policyoffices/press-office/press-releases/2017/september/trilateral-statement-conclusion-1

U.S. Embassy & Consulates in Canada (2017). Trilateral Statement on the Conclusion of the

Fourth Round of NAFTA Negotiations. https://ca.usembassy.gov/trilateral-statementconclusion-fourth-round-nafta-negotiations/

Anna Swanson và Elisabeth Malkin (2017). Nafta Round Closes With Talks Bogged Down by

Conflict. https://www.nytimes.com/2017/11/21/us/politics/nafta-talks.html

BDO Canada (2017). Sumary of NAFTA round 2 negotiations. https://www.bdo.ca/enca/insights/tax/international-tax/summary-of-nafta-round-2-negotiations/

Patrick J. McDonnell (2017). Second round of NAFTA talks ends with major issues

unresolved. http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-nafta-20170905story.html

United States Census Bureau https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html#2017

14United States Census Bureau, Top trading partners – October 2017,

https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/toppartners.html

Alexia Fernández Campbell (2017). The US, Canada, and Mexico are renegotiating NAFTA

— here’s what each country wants. https://www.vox.com/policy-andpolitics/2017/9/5/16156924/nafta-negotiations

Don Lee (2017). NAFTA talks bog down over U.S. demands as latest round concludes.

http://www.latimes.com/business/la-fi-nafta-fourth-round-20171017-story.html

M. Angesles Villarreal (2017). Mexico’s Free Trade Agreement.

https://fas.org/sgp/crs/row/R40784.pdf

Sherman Robinson (PIIE), Egor Gornostay (PIIE), Monica de Bolle (PIIE), Junie Joseph

(PIIE) and Melina Kolb (PIIE). Withdrawing from NAFTA Would Hit 187,000 US Exporting

Jobs, Mostly in Heartland. https://piie.com/blogs/trade-investment-policywatch/withdrawing-nafta-would-hit-187000-us-exporting-jobs-mostly

James McBride và Mohammed Aly Sergie (2017). NAFTA’s Economic Impact.

https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact

M. Angesles Villarreal (2017). Mexico’s Free Trade Agreement.

https://fas.org/sgp/crs/row/R40784.pdf

Andy Blatchford (2017). Here’s what Canada wants from the NAFTA negotiations.

https://globalnews.ca/news/3668075/canada-nafta-goals/

Patrick Gillespie (2017). NAFTA round 2: No deal yet on divisive issues.

http://money.cnn.com/2017/09/05/news/economy/nafta-round-2/index.html15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của đàm phán NAFTA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×