Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo , hoạt động chơi quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt động độc lập, tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo. Qua trò chơi học tập trẻ rèn luyện tính sáng tạo, ôn luyện

Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo , hoạt động chơi quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt động độc lập, tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo. Qua trò chơi học tập trẻ rèn luyện tính sáng tạo, ôn luyện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

sóc, bảo vệ vật ni. Giúp trẻ lĩnh hội kiểu tư duy logic để trẻ chuẩn bị vốn

kiến thức tốt. Đó là điều kiện vơ cùng quan trọng, làm cơ sở, là tiền đề cho

bước nhận thức cao hơn theo suốt trẻ trong các cấp học sau này.

Qua quá trình giáo dục trẻ hình thành biểu tượng về thế giới động vật trẻ

dần dần mở rộng sự hiểu biết về thế giới động vật, có nhu cầu khám phá về tên

gọi, hình dạng, vận động, lợi ích, mơi trường sống, phân nhóm. Tổ chức trò

chơi học tập là con đường hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ

mẫu giáo lớn một cách nhanh nhất, tích cực nhất bởi tính vui chơi - học tập,

học mà chơi, chơi mà học độc đáo của nó.

Thực hiện dạy học theo phương châm học thông qua hoạt động vui chơi

giúp cho trẻ tích cực hoạt động, phát huy các kỹ năng song, phát triển một cách

toàn diện. Hoạt động vui chơi ở lứa tuổi mầm non rất phong phú và đa dạng:

trò chơi học tập, trò chơi dân gian, trò chơi vận động.v.v…Mỗi loại trò chơi

đều có nét đặc trưng thú vị riêng của nó. Trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo

luôn được người lớn, nhất là các cô giáo mầm non quan tâm tổ chức. Tuy

nhiên, trong thực tế hiện nay không phải giáo viên và trường mẫu giáo nào

cũng thiết kế và tổ chức được những trò chơi học tập phù hợp và bổ ích cho trẻ.

Với kinh nghiệm của một người giáo viên trực tiếp chăm

sóc và giáo dục trẻ tơi thấy rằng: Một đứa trẻ muốn phát triển

tồn diện thì phải kết hợp chặt chẽ giữa chăm sóc và giáo dục.

Trong hoạt động giáo dục có nhiều lĩnh vực phát triển, mỗi mặt

phát triển và mỗi hoạt động đều có tác dụng riêng và góp

phần khơng nhỏ vào việc hình thành và phát triển nhân cách

trẻ đặc biệt là qua các trò chơi học tập trong hoạt động làm

quen các biểu tượng về thế giới động vật

Việc nghiên cứu tổ chức các trò chơi học tập dành cho trẻ mẫu giáo lớn

để hình thành biểu tượng về thế giới động vật còn chưa được chú trọng, hình

thức nội dung chưa phong phú nhất là ở các trường thành phố việc tiếp xúc với

thế giới động vật còn hạn chế, chỉ trong các vườn thú hay qua tranh ảnh. Việc

tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật

còn gặp một số hạn chế như: q trình tư duy, khả năng phân tích, so sánh và

tổng hợp các tiết học, các trò chơi làm trẻ mệt mỏi, căng thẳng, không gây

hứng thú cho trẻ, đặc biệt chưa làm nổi bật chủ đề, các trò chơi còn đơn điệu

chưa phong phú , hoặc nếu có thì còn mạng nặng tính hình thức , đồ dùng, đồ

chơi còn chưa mang tính ứng dụng cao.Vì vậy kết quả thu được còn rất thấp,

chưa hấp dẫn, chưa phát huy được hoạt động tích cực của trẻ. Chính điều

này làm tơi trăn trở suy nghĩ làm thế nào để khắc phục tình

2Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

trạng trên. Vì vậy tơi chọn đề tài: Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập

nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi .

* Mục đích của đề tài:

- Góp phần nâng cao chun mơn nghiệp vụ của giáo viên mầm non

trong việc thiết kế tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế

giới động vật cho trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi tại trường mầm non……… Quận

Hai Bà Trưng.

* Khách thể và đối tượng nghiên cứu:

Khách thể nghiên cứu:

+ 30 trẻ 5 - 6 tuổi thuộc 02 lớp mẫu giáo: A1 – A2 trường …… Quận

Hai Bà Trưng

Đối tượng nghiên cứu:

+ Các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động

vật ở trẻ mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi.

*. Phạm vi nghiên cứu.

Căn cứ vào khả năng thời gian và khả năng nghiên cứu có hạn nên tôi

chỉ nghiên cứu trong phạm vi: Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập nhằm

hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi ở

trường mầm non …..Quận Hai Bà Trưng.

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN CĨ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THIẾT

KẾ TỔ CHỨC TRỊ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU

TƯỢNG VỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM

PHÁ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN 5 - 6 TUỔI

1.1. Vai trò của trò chơi học tập đối với hoạt động nhận thức của trẻ

mẫu giáo.

“Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo”, chính trò chơi đã gây

ra những biến đổi về chất trong tâm lý của trẻ, nó chi phối tồn bộ đời sống tâm

lý của trẻ, làm cho chúng mang màu sắc độc đáo của lứa tuổi mẫu giáo.

Trong hàng loạt cơng trình khoa học nghiên cứu của các nhà khoa học trên

thế giới về trò chơi học tập của trẻ em mẫu giáo đều chỉ ra rằng: Trong các trò

3Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

chơi, đặc biệt là trò chơi học tập đòi hỏi sự hoạt động trí tuệ rất phức tạp, trẻ

phải huy động trí tuệ của mình tới mức tối đa để giải quyết nhiệm vụ nhận thức

mà trò chơi đặt ra. Vì thế, nó tạo điều kiện nâng cao tính tích cực nhận thức của

trẻ mẫu giáo.

Trò chơi học tập có ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục và phát triển

nhân cách nói chung và trí tuệ của trẻ mẫu giáo nói riêng. Trò chơi học tập

chẳng những dạy cho trẻ trí thơng minh, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường khơng

chịu lùi bước trước khó khăn mà còn giúp trẻ tự tin vào bản thân, tính hài hước,

tính tổ chức, tính kỷ luật, lòng tự hào dân tộc, u q hương.

Trò chơi học tập khơng chỉ có nguồn sống ni dưỡng trẻ về cả thể chất lẫn

tâm hồn mà là nguồn thông tin vô tận, là điều kiện thuận lợi để phát huy khả

năng độc lập, óc sáng tạo của trẻ. Trạng thái xúc cảm lành mạnh trong khi chơi

thúc đẩy sự phát triển các quá trình tâm lý của trẻ như: tri giác, cảm giác, tư duy,

chú ý, ghi nhớ, ngơn ngữ.

Trong trò chơi, đứa trẻ có thể làm được những việc cao hơn so với khả

năng thực của nó, trẻ thực hiện được những nhiệm vụ trí tuệ và thực hành.

1.2. Trò chơi học tập đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo đặc

biệt là hình thành biểu tượng về thiên nhiên nói chung, về thế giới

động vật nói riêng.

Trò chơi học tập như là dạng thực hành trong đó trẻ vận dụng vốn hiểu

biết, khả năng tư duy của mình để giải quyết nhiệm vụ nhận thức dưới dạng

hoạt động chơi khơng bị gò bó, tạo nên hồn cảnh chơi sinh động, đòi hỏi trẻ

vận dụng tri thức một cách linh hoạt, kỹ năng hoạt động nhám, thúc đẩy hoạt

động trí tuệ đồng thời ngơn ngữ của trẻ cũng phát triển mạnh.

Các thao tác tư duy được hình thành và phát triển qua trò chơi học tập,

trẻ tiếp thu lĩnh hội và khắc sâu tri thức hình thành và phát triển những biểu

tượng rõ rệt về các sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ. Trên cơ sở đó những

phẩm chất trí tuệ cần thiết cho trẻ được hình thành và phát triển: nhanh trí, linh

hoạt, sáng tạo, khéo léo, tính kiên trì, có tính kỷ luật cao…

Trò chơi học tập tạo khả năng thực hiện nhiệm vụ giáo dục và dạy học

thơng qua hình thức trò chơi vừa sức và hấp dẫn đối với trẻ. Giải quyết nhiệm

vụ đạt kết quả cao nhưng nhẹ nhàng và thoải mái. Do đó trò chơi hoc tập được

4Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

sử dụng trong q trình dạy học nhằm tích cực hố hoạt động nhận thức của trẻ

mẫu giáo.

Như vậy trò chơi học tập có tác dụng sâu sắc tới trẻ mẫu giáo, nó được

coi là phương tiện để hình thành biểu tượng về thế giới xung quanh cho trẻ. Trò

chơi học tập góp phần phát triển trí tuệ, đồng thời góp phần giáo dục phẩm chất

đạo đức: tính thật thà, tính tổ chức, kỷ luật, đoàn kết, nhường nhịn…

Ở Việt Nam cũng có nhiều nhà nghiên cứu về sự hình thành và phát triển

của trò chơi cũng như vai trò của nó trong giáo dục trẻ em Việt Nam, đó là:

Ngơ Cơng Hoàn - nhà giáo dục học, Nguyễn Ánh Tuyết - nhà tâm lý học, Đào

Thanh Âm – nhà giáo dục học và tập thể cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm

nghiên cứu giáo dục mầm non Viện khoa học giáo dục và một số nhà tâm lý

học, giáo dục học khác.

1.3. Nội dung hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ mẫu

giáo lớn 5-6 tuổi.

Bắt đầu từ tuổi mẫu giáo lớn, trẻ có thể lĩnh hội tri thức về sự thích ứng

của động vật với điều kiện sống: Cách thức bảo vệ có liên quan đến đặc điểm

nơi cư trú. Có thể hướng dẫn trẻ làm quen với cách thức tự bảo vệ của động vật

như thay đổi mầu sắc, xù lông tức giận hay giao chiến …Trẻ mẫu giáo thường

không biết đầy đủ và đúng về mối quan hệ của động vật với môi trường sống,

về sự thích ứng của chúng với điều kiện sống, nơi ở của động vật, khơng biết

ích lợi của một số động vật. Hứng thú của trẻ với động vật thường không sâu

sắc, chúng chỉ chú ý tới đặc điểm nổi bật bên ngồi, khơng có khả năng chú ý

quan sát lâu. Vì vậy việc hướng dẫn trẻ làm quen với động vật cần chú ý lựa

chọn nội dung nhằm làm chính xác hóa, bổ xung, mở rộng tri thức về động vật,

hình thành ở trẻ sự hứng thú, sự chú ý và thái độ đúng với động vật.

Nội dung hướng dẫn trẻ làm quen với động vật bao gồm những tri thức có

liên quan đến hiểu biết của trẻ về động vật, hướng đến sự phát triển nhận thức;

các nguyên tắc hành vi của trẻ đối với tự nhiên, các chuẩn mực đạo đức trong

quan hệ với động vật được thể hiện ở các hình thức tác động qua lại giữa con

người và động vật (biện pháp giúp đỡ, chăm sóc, bảo vệ).

Đó là những biểu tượng phong phú, được chính xác hố, hệ thống hố

theo nhóm đối tượng (các con vật ni trong gia đình , có mỏ, có 2 chân, có

cánh; các con vật có 4 chân, đẻ con;các con vật sống trong rừng; các con vật

sống dưới nước, côn trùng…). Các đặc điểm riêng về thức ăn, nơi sống,

5Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

….Những đặc điểm bên ngoài của con vật, phân loại, so sánh sự giống và khác

nhau( theo nhóm ), ích lợi , tác hại đối với con người và môi trường sống. Dựa

vào việc cung cấp cho trẻ những biểu tượng của một số loại đối tượng cùng

loại, nhận biết và phân biệt chúng theo những dấu hiệu đặc trưng bên ngoài,

biết tách ra những dấu hiệu đặc trưng cho đối tượng, hướng chúng vào miêu tả,

so sánh và phân nhóm khơng phải một cách bất động, khô cứng mà ở trạng thái

biến đổi và phát triển trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau.

2. THỰC TRẠNG VIỆC THIẾT KẾ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP

NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN 5 -6

TUỔI

2.1. Điều tra thâm niên dạy lớp mẫu giáo lớn của giáo viên tại nhà

trường

Từ 5-9 năm

Số GV

Tỷ lệ%

1

25%Từ 10-15 năm

Số GV

Tỷ lệ%

1

25%Trên 15 năm

Số GV

Tỷ lệ%

2

50%Nhận xét:

Số GV tham gia khảo sát ở lớp MG lớn: 04 giáo viên, đã được đào tạo

chuẩn. Đã có thâm niên cơng tác lâu, có chun mơn sâu về MG, có nhiều kinh

nghiệm, sáng tạo, có nghệ thuật và phương pháp dạy hay trong chương trình

CS-GD trẻ mẫu giáo lớn hiện hành, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp.

Kế hoạch năm học của khối mẫu giáo lớn được xây dựng dựa trên chương

trình khung của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng và theo

chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ, phù hợp với đặc điểm nhà trường.

Nhà trường tuy mới thành lập nhưng có đội ngũ ban giám hiệu có kinh

nghiệm trong mọi phong trào, sát sao về chuyên môn. Cơ sở vật chất, trang

thiết bị, dồ dùng đồ chơi đầy đủ, phân tách lớp theo độ tuổi, trẻ khoẻ mạnh,

hồn nhiên, có nề nếp trong mọi hoạt động học tâp, vui chơi. Tổ chức các hoạt

động CS - GD trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non của Bộ.

2.2.Thực trạng nhận thức của trẻ 5 - 6 tuổi về thế giới động vật

Kết quả

TT

1Nội dung

Nhận biết tên gọi, màu sắc, một số bộ

6Số

trẻĐ%%Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi23

4567phận đặc trưng và chức năng của chúng,

tiếng kêu, vận động chính, thức ăn, sinh

sản, nơi sống, công dụng của một số

động vật gần gũi, quen thuộc (động vật

nuôi; động vật sống trong rừng; động vật

dưới nước, côn trùng)

Khám phá sự phù hợp giữa cấu tạo của

động vật với vận động và tập tính của

chúng. Nhận biết sự đa dạng, phong phú

của chúng theo môi trường sống, thức

ăn…

Biết so sánh đặc điểm khác và giống

nhau của 2 con vật, nhóm các con vật.

Biết nhu cầu của động vật: cần có nơi ở,

có thức ăn, nước uống, cần chăm sóc khi

ốm đau. Biết động vật cũng biết vui

buồn, biết biểu lộ tình cảm, biết phản

ứng mạnh mẽ với các điều kiện môi

trường.

Dạy trẻ cách thức biểu lộ tình cảm, chăm

sóc, bảo vệ những con vật gần gũi. Giáo

dục ý thức tự giác bảo vệ, chăm sóc vật

ni.

Phân nhóm các con vật theo dấu hiệu

chung :Hình thái, nơi ở, mơi trường sống

, cấu tạo đặc biệt, thức ăn, ích lợi, tác hại

Biết hành vi của con người có ảnh

hưởng đến mơi trường và thế giới động

vật và có thái độ đánh giá.3023 77% 723%3019 63% 1137%3022 73% 827%3018 60% 1240%3017 57% 1343%3017 57% 1343%3016 53% 1447%2. 3. Thực trạng việc tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật tại nhà trường .

TT

1

2Nội dung

Nhận thức của giáo viên về vai trò của việc tổ chức trò chơi

học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật.

Số giáo viên đồng ý với ý kiến để củng cố hệ thống hoá

kiến thức phát triển các giác quan gây hứng thú học tập cho

7%

100%

85%Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

trẻ.

3

4

5Dạy trẻ kiến thức mới

Trò chơi học tập nhằm củng cố hệ thống hoá kiến thức phát

triển trí tuệ, rèn kỹ năng, kỹ xảo để dạy trẻ kiến thức mới.

Khi tổ chức dạy trẻ các trò chơi học tập để cung cấp kiến

thức mới thì yêu cầu sự cố gắng rất lớn của cô và cháu.77%

66%

95%Qua nghiên cứu thực trạng việc tổ chức trò chơi học tập ở trẻ mẫu giáo

lớn thường tổ chức sau các tiết học nhằm củng cố các kiến thức của các bài

dạy trước, giúp trẻ hình thành biểu tượng về thế giới động vật. Song với

chương trình đổi mới hiện nay việc tổ chức các trò chơi học tập còn đan xen

trong cả tiết học, các giờ hoạt động góc, hoạt động chiều, hoạt động ngồi trời

làm thay đổi hình thức học xen lẽ giữa động và tĩnh, kích thích thu hút trẻ trong

hoạt động chơi mà học để hình thành và khắc sâu biểu tượng về thế giới động

vật cho trẻ mẫu giáo lớn đạt hiệu quả cao hơn.

Từ nghiên cứu thực trạng trên tôi rút ra được nguyên nhân sau:

Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhận thức của giáo viên về vai trò của trò chơi học tập với việc dạy trẻ

đúng nhưng chưa phong phú. 100% giáo viên cho rằng trò chơi học tập là

phương tiện quan trọng để cung cấp kiến thức cho trẻ nhưng việc tổ chức các

trò chơi học tập sát với nội dung các bài học theo chủ điểm để trò chơi học tập

hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ còn khó khăn.

+ Về phương pháp thì đa số giáo viên cho phương pháp tốt nhất là

phương pháp trực quan và phương pháp dùng lời nói.Vì vậy đòi hỏi điều kiện

về cơ sở vật chất phải đầy đủ, năng lực sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ

thông tin của giáo viên cũng phần nào hạn chế đến kết quả.

+ Giáo viên chưa khai thác hết nội dung trò chơi trong chương trình

chăm sóc giáo dục trẻ (chương trình giáo dục mầm non mới).

+ Giáo viên chưa thường xuyên đầu tư thiết kế, bổ sung các trò chơi

mới, phù hợp từng chủ điểm nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tích cực hoạt

động.

Nguyên nhân khách quan:

+ Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các trò chơi chưa nhiều, chưa phong

phú, đa dạng. Đồ chơi còn mang nặng tính hình thức đòi hỏi sự chuẩn bị nhiều

8Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

công sức của giáo viên, luật chơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt và phù hợp với

từng nội dung cần ôn luyện củng cố cho trẻ.

+ Chất lượng của đồ chơi chưa sinh động, một số đồ chơi mà cô tự tạo

chưa bền, mức độ thẩm mỹ chưa cao, mất nhiều công sức chuẩn bị mà hiệu quả

sử dụng thấp.

+ Các trò chơi chưa phong phú và còn nặng nề, chưa tạo sự thu hút với

trẻ

Từ những kinh nghiệm đã tích luỹ, kết hợp với việc nghiên

cứu tài liệu, tập san, qua đài - báo, ti vi và qua thực tế giảng

dạy của hoạt động tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình

thành biểu tượng vầ thế giới động vật cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6

tuổi tôi đã sử dụng một số biện pháp sau

3. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH VIỆC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC

TRỊ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 5 -6 TUỔI

3.1.BIỆN PHÁP 1: Làm giàu vốn hiểu biết của trẻ về thế giới động vật

3.1.1Làm giàu vốn hiểu biết của trẻ về thế giới động vật

3.1.1.1. Sử dụng công nghệ thông tin:

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, sự phát triển của hệ thống

mạng cùng với những tiện ích, ứng dụng phong phú đã tạo nên một cuộc cách

mạng trong mọi người, mọi ngành và đặc biệt là giáo dục. Chính vì vậy ngay từ

cấp học mầm non trẻ đã được làm quen với công nghệ thông tin như một phần

của hoạt động giáo dục không thể thiếu (chuyên đề công nghệ thông tin). Không

chỉ với người lớn mà đối với trẻ em mầm non thì cơng nghệ thơng tin còn ln

mang lại nhiều điều kì thú và hữu ích trong việc tiếp thu kinh nghiệm sống.

Hơn nữa trong việc giáo dục, truyền đạt kiết thức cho trẻ về thế giới động

vật không phải con vật nào cũng có sẵn để trẻ được trực tiếp tri giác, nhất là với

hoạt động khám phá khoa học như tìm hiểu động vật sống dưới biển, trong rừng,

cơn trùng …. , hay chúng ta khơng thể có thời gian để chứng kiến những hiện

tượng trong tự nhiên xảy ra như tìm hiểu về cách sinh sản của một số loại vật

ni, q trình phát triển của chúng…chính vì vậy để trẻ được tìm hiểu thế giới

xung quanh một cách bao qt nhất thì ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào tiết

học là một việc cần thiết.

9Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi

Được ưu thế là một giáo viên có khả năng sử dụng công nghệ thông tin khá

thành thạo tôi rất quan tâm và thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin như

các bài power point, các băng hình về đời sống động vật, các trò chơi vào các

tiết học. Tơi nhận thấy khi sử dụng công nghệ thông tin vào các tiết khám phá

khoa học trẻ tỏ ra rất hào hứng, thích thú và cũng giúp trẻ nhận biết về thế giới

động vật một cách hữu hiệu hơn.

Ví dụ 1: Tìm hiểu về “Vòng đời của con bướm” – Chủ đề nhánh Cơn trùng

Thơng qua việc trình chiếu và xem phim trẻ như được giải trí và cũng là khi

lượng kiến thức cần cung cấp cho trẻ về vòng đời của sâu bướm đảm bảo trọn

vẹn với hình thức này.

Ví dụ 2: Tìm hiểu về “Thế giới mn màu dưới đáy đại dương” Chủ đề nhánh:

Những con vật sống dưới nước

Trẻ xem đoạn băng hình và được tận mắt quan sát hình dạng, sự chuyển động

của các lồi sinh vật biển. Từ đó trẻ khắc sâu thêm kiến thức

Địa chỉ các trang mạng để sưu tầm băng hình

https://www.youtube.com/watch?v=Ti844S3oMyM

https://www.youtube.com/watch?v=Ks3LbaJ7lfA

https://www.youtube.com/results?search_query=th%E1%BA%BF+gi%E1%BB

%9Bi+mu%C3%B4n+lo%C3%A0i

https://www.youtube.com/results?search_query=th%E1%BA%BF+gi%E1%BB

%9Bi+c%C3%B4n+tr%C3%B9ng

3.1.1.2.Cho trẻ xem tranh ảnh, tô màu, làm sách về thế giới động vật10Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổiTrẻ xem tranh ảnh, đàm thoại về các con vậtTơ màu, vẽ về các con vật bé thích

11Thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổiLàm sách về các chủ đề nhánh của THẾ GIỚI DỘNG VẬT

3.1.1.3.Trang trí mơi trường lớp :

Với trẻ mẫu giáo thì những gì mới lạ đẹp mắt hấp dẫn là gây được sự chú

ý của trẻ. Vì thế việc tạo môi trường làm với thế giới động vật trong lớp học rất

cần thiết để làm nổi bật chủ đề. Hàng ngày vào những lúc vui chơi hay giờ rãnh

rỗi tôi và trẻ thường tô màu, vẽ, cắt dán, các con vật để trang trí lớp theo chủ

điểmCơ và trẻ cùng trang trí mảng chủ điểm

Các góc hoạt động sử dụng các sản phẩm của trẻ

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo , hoạt động chơi quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt động độc lập, tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo. Qua trò chơi học tập trẻ rèn luyện tính sáng tạo, ôn luyện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×