Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

thuế đạt tối thiểu 100%.

3.1.2 Mục tiêu quản lý thu thuế giá trị gia tăng đến 2020 của cục thuế tỉnh Hải Dương

3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát đến 2020 của cục thuế tỉnh Hải Dương

- Thực hiện Đề án 30 về Đơn giản hố thủ tục hành chính phải tiếp tục cải cách

thủ tục hành chính thuế

- Việc thay đởi và bở sung của các luật chính sách thuế, và những vướng mắc phát

sinh từ thực tiễn thực hiện Luật quản lý thuế cho thấy có những nội dung chưa cụ thể,

chưa phù hợp và chưa sát thực tế.

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu

ngân sách được giao.

- Thực hiện “Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020” theo kế

hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt

- Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên cơ sở phân tích

đánh giá thực chất từng khoản nợ thuế.

- Tăng cường công tác quản lý khai thuế, nộp thuế.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra những phòng, những

bộ phận, những khâu cơng việc có rủi ro cao.

- Tăng cường công tác tuyên truyên

3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể năm 2016 của cục thuế tỉnh Hải Dương

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh Hải Dương

3.2.1 Về công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế

3.2.2 Về cơng tác hồn thuế

3.2.3 Về công tác thanh tra, kiểm tra

3.2.4 Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

3.2.5. Về công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế

3.2.6 Các giải pháp khác3.3 Kiến nghị thực hiện giải pháp

Để có thể thực hiện được các giải pháp đã nhằm nâng cao quản lý thuế đối với

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

3.3.1. Đối với Nhà nước

Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thì Nhà nước cần phải hồn thiện Luật

quản lý thuế đặt trong mối quan hệ và tránh chồng chéo khơng chỉ với các Luật thuế

mà còn với các văn bản pháp luật khác, như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ

luật Tố tụng hình sự, Luật Thanh tra, Luật Hải quan, Pháp lệnh Điều tra các vụ án hình

sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính v.v...

Cơ quan thuế sớm được trao quyền điều tra thuế, đồng thời cần phải giao thêm thẩm

quyền cho cơ quan thuế trong việc cưỡng chế và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật

thuế, hoàn thiện và nâng cao tính pháp lý của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính lên

thành Luật xử lý các vi phạm hành chính. Định nghĩa rõ hành vi trốn lận thuế trong bộ

luật hình sự và nâng cao mức hình phạt đối với tội trốn thuế tương đương với mức hình

phạt tội tham nhũng.

3.3.2. Đối với Tổng Cục th́

Tởng cục Thuế hồn thành việc rà sốt các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực

thuế, phí, lệ phí gồm 338 thủ tục để đưa ra những kiến nghị đơn giản hố thủ tục hành

chính thuế đảm bảo tính tồn diện và triệt để theo Đề án 30 của Chính phủ.

Nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các Cục thuế địa phương để hồn thiện bở

sung các quy trình cho phù hợp với từng chức năng quản lý thuế và tránh chồng chéo

về chức năng nhiệm vụ, bất hợp lý trong luân chuyển, lưu trữ hồ sơ khai thuế.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế và

quản lý rủi ro theo hướng mỗi sắc thuế, mỗi quy trình cần có một phần mềm quản lý

và đảm bảo tính thống nhất liên kết giữa các phần mềm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×