Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời hạn khiếu nại

Thời hạn khiếu nại

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Thời hạn khiếu nại

c) Các loại thời hạn khiếu nại:

 Điều 318

d) Cách thức thực hiện khiếu nại:

 Thông báo

e) Mở rộng:

 Khởi kiện trong thời hạn khiếu nại

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2512. Thời hạn khiếu nại

• Tham khảo: Phan Huy Hồng, Thời

hạn khiếu nại trong hoạt động

thương mại: Pháp luật, thực tiễn

tài phán và các quan điểm, Tạp chí

NCLP, số 8(145) tháng 4/2009, tr.

44-5109/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2613. Thời hiệu khởi kiện

• 319 LTM

• 154-162 BLDS

• ≠ Thời hiệu khởi kiện giải quyết

tranh chấp về HĐDS?09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2709/2016PGS.TS Phan Huy Hồng28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời hạn khiếu nại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×