Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bồi thường thiệt hại (302-307)

Bồi thường thiệt hại (302-307)

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

 Tham khảo:

Phan Huy Hồng, Nguyên tắc lỗi

trong pháp luật thương mại Việt

Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp

luật, số 11(270)/2010, trang 19-3309/2016PGS.TS Phan Huy Hồng146. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

d) Cách thức áp dụng:

 Điều 304  bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh

e) Thiệt hại: Điều 302(2)

 Thiệt hại thực tế, trực tiếp

 Khoản lợi đáng lẽ được hưởng

e) Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại:

 Điều 30509/2016PGS.TS Phan Huy Hồng156. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

g) Hậu quả pháp lý của việc áp dụng

chế tài

 Hợp đồng vẫn có hiệu lực  việc

bồi thường khơng giải phóng

nghĩa vụ thực hiện HĐ

g) Quan hệ với các chế tài khác

 Điều 307, 316

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng166. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

g) Mở rộng: nghĩa vụ trả lãi chậm

thanh toán (Điều 306)

 Điều kiện áp dụng

 Áp dụng theo thỏa thuận

 Áp dụng theo luật09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng177. Tạm ngừng thực

hiện (308-309)

a) Khái niệm:

 Điều 308

b) Điều kiện áp dụng:

 Điều 308

c) Cách thức áp dụng:

 Điều 315

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng187. Tạm ngừng thực

hiện (308-309)

d) Hậu quả pháp lý:

 Điều 309

e) Quan hệ với các chế tài khác:

 Điều 31609/2016PGS.TS Phan Huy Hồng19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bồi thường thiệt hại (302-307)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×