Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phạt vi phạm (300, 301, 307)

Phạt vi phạm (300, 301, 307)

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Phạt vi phạm (300,

301, 307)

d) Mức phạt:

 Điều 301e) Mở rộng:

 So sánh với phạt vi phạm theo BLDS

(Đ. 422 BLDS 2005; 418 BLDS 2015)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng115. Phạt vi phạm (300,

301, 307)

f) Hậu quả của việc áp dụng chế tài?

 Hợp đồng vẫn có hiệu lực.

g) Quan hệ với các chế tài khác?

 307 LTM ≠ 422 BLDS 2005/418

BLDS 201509/2016PGS.TS Phan Huy Hồng126. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

a) Khái niệm:

 Điều 302(1)

b) Điều kiện áp dụng:

 Điều 303

c) Mở rộng: Cần hay không cần yếu tố

lỗi?09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng136. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

 Tham khảo:

Phan Huy Hồng, Nguyên tắc lỗi

trong pháp luật thương mại Việt

Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp

luật, số 11(270)/2010, trang 19-3309/2016PGS.TS Phan Huy Hồng14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạt vi phạm (300, 301, 307)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×