Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hội chợ, triển lãm TM

Hội chợ, triển lãm TM

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1 Cơ sở pháp lý

 Đ 129-140 LTM

 Đ 29-33 NĐ 37/2006/NĐ-CP9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng394.2 Khái niệm

 HC, TLTM là hoạt động XTTM được

thực hiện tập trung trong một

thời gian và tại một địa điểm nhất

định để thương nhân trưng bày,

giới thiệu HH, DV nhằm mục đích

thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết

hợp đồng MBHH, hợp đồng DV.

 Phân biệt giữa tự tổ chức và thuê

tổ chức!9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng404.3 Quyền tổ chức HC,

Triển lãm

 Điều 131 LTM9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hội chợ, triển lãm TM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×