Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các quảng cáo TM bị cấm

4 Các quảng cáo TM bị cấm

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4 Các quảng cáo TM

bị cấm

Khoản 6 Điều 109

LTM -> Khoản 1 Điều

45 LCT:

Cấm QC bằng việc sử

dụng phương pháp

so sánh trực tiếp

hoạt động SXKD

HH/DV của mình với

hoạt động SXKD

HH/DV của DN khác”

9/2016Khoản 5 Đ 192 LTM

1997:

Cấm Quảng cáo bằng

việc sử dụng phương

pháp so sánh HH/DV

của mình với HH/DV

cùng loại của TN khácPGS.TS Phan Huy Hồng31Tham khảo

 Phan Huy Hồng, Quảng cáo so sánh

trong pháp luật cạnh tranh – Một

nghiên cứu so sánh, Tạp chí NN&PL,

số 1(225)/2007, tr. 43-519/2016PGS.TS Phan Huy Hồng322.4 Các quảng cáo TM

bị cấm

QC nhằm cạnh tranh

không lành mạnh (khoản

9 Điều 109 LTM -> Điều 45

Luật Cạnh tranh9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng333. Trưng bày, giới

thiệu HH, DV3.1 Cơ sở pháp lý

 Điều 117-128 LTM9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các quảng cáo TM bị cấm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×