Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 HH, DV dùng để khuyến mại

6 HH, DV dùng để khuyến mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.7 Giá trị KM

 Điều 94[4]: do CP quy định

 Điều 6 NĐ 37/2006: Giảm giá ≤

50% giá của đơn vị HH, DV được

KM;9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng171.7 Giá trị KM

 Điều 5 NĐ 37/2006:− Giá trị vật chất dùng để KM ≤

50% giá của đơn vị HH, DV (tặng,

kèm theo phiếu mua hàng) (Ví dụ)

− Σ giá trị KM ≤ 50% Σ giá trị HH,

DV được KM (dự thi có thưởng,

chương trình may rủi, chương

trình khách hàng thường xuyên)

− HH, DV mẫu > không giới hạn9/2016PGS.TS Phan Huy Hồng181.8 Q & NV của TN

khuyến mại

 Điều 95, 969/2016PGS.TS Phan Huy Hồng191.9 Cơng khai thơng tin

 Mục đích quy định?

 Quy định cụ thể: Điều 97

 Cách thức công khai thông

tin: Điều 989/2016PGS.TS Phan Huy Hồng20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 HH, DV dùng để khuyến mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×