Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Hệ thống nhượng quyền

5 Hệ thống nhượng quyền

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.5 Hệ thống nhượng

quyền

Bên nhượng quyền là TN cấp quyền

thương mại, bao gồm cả Bên nhượng

quyền thứ cấp trong mối quan hệ với

Bên nhận quyền thứ cấp.

Bên nhận quyền là TN được nhận

quyền thương mại, bao gồm cả Bên

nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ

với Bên nhượng quyền thứ cấp.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng383.5 Hệ thống nhượng

quyền

Hệ thống NQ một cấp (1)

Bên nhượng quyềnQuyền thương mại (Điều 3(6a) NĐ 35)Bên nhận quyền 109/2016Bên nhận quyền 2Bên nhận quyền nPGS.TS Phan Huy Hồng393.5 Hệ thống nhượng

quyền

Hệ thống NQ một cấp (2)

Bên nhượng Q

Quyền TM (Điều 3(6a,d NĐ35)

Bên nhận Q 109/2016Bên nhận Q 2Cơ sở 1Cơ sở 1Cơ sở 2Cơ sở 2PGS.TS Phan Huy Hồng403.5 Hệ thống nhượng

quyền

Hệ thống NQ hai cấp

Bên nhượng Q

Quyền TM (Điều 3(6a,b NĐ35)

Bên nhận Q sơ cấp 1

= Bên nhượng Q thứ cấp 1Bên nhận Q sơ cấp 2

= Bên nhượng Q thứ cấp 2Quyền TM (Điều 3(6C NĐ35)

Bên nhận Q

thứ cấp 1’09/2016Bên nhận Q

thứ cấp 1’’Bên nhận Q

thứ cấp 2’PGS.TS Phan Huy HồngBên nhận Q

thứ cấp 2’’413.5 Điều kiện nhượng

quyền (Điều 5, 18 NĐ 35)

Hệ thống kinh doanh đã hoạt

động ≥ 1 năm;

 TN VN nhận quyền sơ cấp từ TN

nước ngoài kinh doanh theo

phương thức nhượng quyền ≥ 1

năm trước khi cấp lại quyền

thương mại.

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng423.5 Điều kiện nhượng

quyền (Điều 5, 18 NĐ

35)

Nhượng quyền thương mại từ nước

ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt

động nhượng quyền thương mại từ

Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc

các khu vực hải quan riêng theo quy

định của pháp luật Việt Nam vào lãnh

thổ Việt Nam phải đăng ký hoạt động

nhượng quyền tại Bộ Công Thương

(Điều 18)

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Hệ thống nhượng quyền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×