Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Các loại quyền thương mại

5 Các loại quyền thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.5 Các loại quyền

thương mại

 Điểm b khoản 6, khoản 9 Điều 3 NĐ 35:

Quyền thương mại chung“Quyền thương mại chung” là quyền do

Bên nhượng quyền trao cho Bên

nhượng quyền thứ cấp được phép cấp

lại quyền thương mại cho các Bên nhận

quyền thứ cấp. Bên nhận quyền thứ cấp

không được phép cấp lại quyền thương

mại chung đó nữa”.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng343.5 Các loại quyền

thương mại

 Điểm c khoản 6 Điều 3 NĐ 35: Quyền

thương mại thứ cấp“Quyền được Bên nhượng quyền thứ

cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp

theo hợp đồng nhượng quyền thương

mại chung”.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng353.5 Các loại quyền thương

mại

 Điểm d khoản 6, khoản 8 NĐ 35: Quyền

phát triển quyền thương mại

 “Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho

Bên nhận quyền quyền thương mại theo

HĐ phát triển quyền thương mại”.

 “HĐ phát triển quyền thương mại” là HĐ

nhượng quyền thương mại theo đó Bên

nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền

quyền được phép thành lập nhiều hơn một

cơ sở của mình để kinh doanh theo

phương thức nhượng quyền thương mại

trong phạm vi một khu vực địa lý nhất

09/2016

PGS.TS Phan Huy Hồng

định.363.5 Hệ thống nhượng

quyền

Hệ thống nhượng quyền là sự

hợp tác giữa một Bên nhượng

quyền và một số Bên nhận quyền

là các thương nhân độc lập với

nhau trên cơ sở một chương trình

phân phối do Bên nhượng quyền

xây dựng và áp dụng thống nhất

trong toàn mạng lưới phân phối.

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng373.5 Hệ thống nhượng

quyền

Bên nhượng quyền là TN cấp quyền

thương mại, bao gồm cả Bên nhượng

quyền thứ cấp trong mối quan hệ với

Bên nhận quyền thứ cấp.

Bên nhận quyền là TN được nhận

quyền thương mại, bao gồm cả Bên

nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ

với Bên nhượng quyền thứ cấp.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Các loại quyền thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×