Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6Trình tự thủ tục đấu giá

6Trình tự thủ tục đấu giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cho thuê hàng

hóa2.1 Cơ sở pháp lý

Điều 269-283 LTM09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng132.2 Khái niệm (Điều

269)

Cho thuê hàng hoá (lease) là hoạt

động thương mại, theo đó một bên

chuyển quyền chiếm hữu và sử

dụng hàng hoá (bên cho thuê) cho

bên khác (bên thuê) trong một thời

hạn nhất định để nhận tiền cho

thuê.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng142.3 Đối tượng

Các hàng hóa cho thuê phổ biến:

Phương tiện thi cơng cơng trình; Các

phương tiện giao thơng vận tải; Thiết bị,

dây chuyền sản xuất

 Có thể có điều khoản bán hàng cho

thuê:

– Bên thuê có quyền hoặc có nghĩa vụ mua

khi kết thúc thời hạn thuê hoặc có quyền

quyết định mua trong thời hạn thuê (có sự

kết hợp kiểu mua trả góp [hire-purchase,

installment plan]).

– 09/2016

Ý nghĩa kinh tế: PGS.TS

như Phan

biện

Huypháp

Hồng tài chính

trung hạn.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6Trình tự thủ tục đấu giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×