Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đại lý thương mại

Đại lý thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1 Cơ sở pháp lý

 Điều166-177 LTM

 Điều 20-27 NĐ 187/2013/NĐ-CP (đại

lý MBHH với nước ngoài)03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng324.2 Khái niệm

Đại lý thương mại là HĐTM, theo đó Bên giao đại lý

(BGĐL) và Bên đại lý (BĐL) thỏa thuận việc BĐL

nhân danh chính mình MBHH cho BGĐL hoặc

CƯDV của BGĐL cho khách hàng để hưởng thù lao

(Đ 166).03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng334.2 Khái niệm

 Chú ý: khái niệm “đại lý” không được sử dụng

thống nhất, bởi vậy “đại lý thương mại”

 ≠ “Đại lý làm thủ tục hải quan”: là người khai hải

quan theo uỷ quyền của người có quyền và nghĩa

vụ trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng

hoá XK, NK (Luật Hải quan 2014)03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng344.3 Đặc điểm

Chủ thể: Các bên đều phải là TN (Đ 167).

Đối tượng: Mua, bán HH hoặc cung ứng DV của

BGĐL cho KH.

Phương thức thực hiện hành vi đại lý: BĐL nhân danh

chính mình trong quan hệ với KH.03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng354.4 Hình thức đại lý (Đ

169)

Đại lý bao tiêu: bảo đảm tiêu thụ/cung cấp/cung ứng sản

phẩm/dịch vụ theo những điều kiện nhất địnhĐại lý độc quyền (sole agent)03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng364.4 Hình thức đại lý (Đ

169)

Tổng đại lý (general agent/dealer)Hình thức đại lý khác: không bao tiêu, không độc

quyền03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đại lý thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×