Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Quan hệ ủy thác MBHH

3 Quan hệ ủy thác MBHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3 Quan hệ ủy thác

MBHH

Chủ thể:+Bên nhận ỦT: 156, 161+Bên ỦT: 157Đối tượng: Hàng hóa03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng243.3 Quan hệ ủy thác

MBHH

Các loại ủy thác MBHH+Ủy thác bán: trong nước, xuất khẩu+Ủy thác mua: trong nước, nhập khẩu03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng253.4 Quyền & nghĩa vụ

Bên ỦTBên nhận ỦTQ (162)NV (165)•Yêu cầu thơng báo v/v

thực hiện HĐỦT03/2016•Thực hiện MBHH theo

thỏa thuận.

• Thơng báo v/v thực hiện HĐ

• Bảo quản tài sản, tài liệu

được giao

• giữ bí mật

•Giao tiền, hàng

theo thỏa thuậnPGS.TS Phan Huy Hồng263.4 Quyền & nghĩa vụ

Bên ỦTBên nhận ỦTNV (163)Q (164)• Cung cấp thơng tin, tài liệu,

phương tiện để thực hiện HĐ

• Trả thù lao, chi phí hợp lý

• Giao tiền, giao hàng theo

đúng thỏa thuận.03/2016• Yêu cầu cung cấp thơng tin,

tài liệu cần thiết.

• Nhận thù lao và được u cầu

thanh tốn chi phí hợp lý.PGS.TS Phan Huy Hồng273.5 Trách nhiệm của các

bên

Bên ỦTBên nhận ỦT•Liên đới chịu trách nhiệm

(trước pháp luật)

(khoản 4 Điều 163)03/2016•Liên đới chịu trách nhiệm

(trước pháp luật)

(khoản 7 Đ 165)

•Khơng chịu trách nhiệm về

HH đã bàn giao đúng thỏa

thuận cho Bên ỦT (ỦT mua)

(khoản 3 Điều 164)PGS.TS Phan Huy Hồng283.6 Quan hệ giữa bên

nhận UT và KH

Là quan hệ độc lập với HĐỦT.03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Quan hệ ủy thác MBHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×