Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Môi giới thương mại

Môi giới thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Cơ sở pháp lý

Điều 150-15403/2016PGS.TS Phan Huy Hồng122.2 Khái niệm

Mơi giới thương mại là HĐTM, theo đó một TN làm

trung gian (bên môi giới) cho các bên MBHH, CƯDV

(bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết

HĐMBHH, HĐCƯDV và được hưởng thù lao theo hợp

đồng môi giới (Điều 150).03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng132.3 Quan hệ MGTMBên MGHĐMGBên được MG

hoặ

ck

oc

óHĐMHĐMBHHGBên thứ 3HĐCƯDV

03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng142.4 Quyền & nghĩa vụ

Bên được MGBên MG

• Bảo quản mẫu HH, tài liệu

được giao & hồn trả

• Ko được tiết lộ, cung cấp

thơng tin

•Chịu trách nhiệm về

tư cách pháp lý của các

bên được MG

• Ko tham gia thực hiện

HĐ, trừ phi được ủy quyền03/2016• Cung cấp thông tin, tài

liệu, phương tiện cần thiết

liên quan đến HH, DV

• Trả thù lao mơi giới,

các chi phí hợp lýPGS.TS Phan Huy Hồng152.5 Thù lao môi giới

(Điều 153)

Thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao: (i)

Theo thỏa thuận hoặc (ii) Từ thời điểm các bên

được môi giới đã ký được HĐ với nhau.

Mức thù lao: (i)Theo thỏa thuận hoặc (ii) theo quy

định tại Điều 8603/2016PGS.TS Phan Huy Hồng16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Môi giới thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×