Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ về HĐĐL

Ví dụ về HĐĐL

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.8 Phân biệt Đại lý TM

với Phân phối hàng

hóa

Tham khảo:

Nguyễn Thị Thanh Huyền, “Bản chất

của hợp đồng phân phối và hợp

đồng đại lý”, Tạp chí Khoa học pháp

lý, số 1(44)/2008, tr. 20-2603/2016PGS.TS Phan Huy Hồng434.9 Vai trò của ĐLTMBGĐL là nhà sx: không cần đầu tư xd một mạng lưới

phân phối hoặc thu mua riêng, qua đó tiết kiệm chi phí

đầu tư; sử dụng ĐL là nhà phân phối hoặc thu mua

chuyên nghiệp.

BGĐL là các nhà buôn lớn: ĐL đem lại những lợi ích

tương tự như đối với BGĐL là nhà sx.

BGĐL là TN nước ngoài: Sử dụng được sự hiểu biết

của BĐL về thị trường trong nước.03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng44Câu hỏi ôn tập

1. Các đặc điểm chung của hoạt động trung gian thương

mại?

2. Phân biệt tính chất pháp lý của mối quan hệ đại diện TM

và môi giới TM.

3. Phân biệt giữa đại diện TM và đại diện của VPĐD, chi

nhánh của DN cho DN.03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng45Câu hỏi ôn tập

4. Các mối quan hệ pháp lý trong hoạt động Ủy thác

MBHH?

5. Các mối quan hệ pháp lý trong hoạt động Đại lý TM?

6. Phân biệt quan hệ Hợp đồng Đại lý MBHH với Hợp

đồng cung cấp-phân phối.03/2016PGS.TS Phan Huy Hồng46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ về HĐĐL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×