Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Giám định lại (giám định khác)

6 Giám định lại (giám định khác)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.7 Giám định sai

 Giám định “sai”:

– Khi bên hoặc các bên yêu cầu chứng minh được

kết quả GĐ không khách quan, không trung thực

hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ GĐ.

– GĐ sai nếu thừa nhận kết quả GĐ lại.443.7 Giám định sai

 Hậu quả của giám định sai:

– Lỗi vô ý: “Phải trả tiền phạt cho KH. Mức phạt

do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá 10

lần thù lao GĐ”.

– Lỗi cố ý: Bồi thường thiệt hại.

Ví dụ về HĐGĐTM45CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm dịch vụ và hợp đồng dịch vụ?

2. Căn cứ khái niệm dịch vụ có thể xem

những hoạt động TM nào được quy định

trong LTM 2005 là hoạt động cung ứng

dịch vụ?

3. Các đặc trưng cơ bản của hợp đồng DV

so với hợp đồng MBHH?46CÂU HỎI ÔN TẬP

4. Ý nghĩa của việc xác định một quan hệ

hợp đồng là hợp đồng DV hay hợp đồng

MBHH?

5. Hợp đồng cung ứng DV phải có điều

khoản thỏa thuận về giá DV hay không?

6. Các trường hợp miễn trách nhiệm trong

DV logistics?47CÂU HỎI ÔN TẬP

7. Các trường hợp hạn chế trách nhiệm

trong DV logistics?

8. Khi nào một hoạt động vận chuyển hàng

hóa được xem là quá cảnh hàng hóa?

9. Phân biệt giữa chuyển khẩu hàng hóa và

quá cảnh hàng hóa!48CÂU HỎI ƠN TẬP

10.Phân tích giá trị pháp lý của chứng thư

giám định trong các trường hợp khác

nhau.

11. Trong trường hợp nào kết quả giám định

bị coi là giám định sai và hậu quả pháp lý

của giám định sai?49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Giám định lại (giám định khác)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×