Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chuyển quyền sở hữu

3 Chuyển quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoáTrừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các

bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ

bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được

chuyển giao.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3232Khoản 2 Điều 8 NĐ Nghị định 218/2013/NĐ-CP (Luật Thuế TNDN

2008/2013):“Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

đối với hàng hố bán ra là thời điểm chuyển giao quyền sở

hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.”09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng33336.4 Thanh toán

Điều 50: quy định chung

Điều 51: tạm ngừng thanh toán

Điều 52, 53: xác định giá

Điều 54: địa điểm thanh toán

Điều 55: thời hạn thanh toán

Vấn đề thỏa thuận & hanh toán bằng ngoại tệ: Xem

32/2013/TT-NHNN09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng34346.5 Bảo hành.Điều 49 LTM ≠ Điều 446-449 BLDS09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3535III.

III. Mua

Mua bán

bán hàng

hàng hóa

hóa qua

qua Sở

Sở GDHH

GDHH09/201636Tài liệu tham khảo Lê Hồng Nhi, Sàn giao dịch hàng hóa – Hiểu thế nào cho

đúng, Tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam, số 15/201009/2016PGS.TS Phan Huy Hồng37371. Cơ sở pháp lý

Điều 63-73 LTM

NĐ 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về hoạt động MBHH

qua SGDHHTT 03/2009/TT-BCT09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng38381. Cơ sở pháp lýThơng tư 38/2013/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công

Thương quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ

thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch

hàng hóa09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3939Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chuyển quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×