Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Trách nhiệm đối với rủi ro (chịu rủi ro)

2 Trách nhiệm đối với rủi ro (chịu rủi ro)

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Ai chịu rủi ro?

Điều 162. Chịu rủi ro về tài sản

1. Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của

mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc Bộ luật này, luật

khác có liên quan quy định khác.

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2222a) Ai chịu rủi ro?

...

2. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài

sản trong phạm vi quyền của mình, trừ trường hợp có thoả

thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật này, luật khác

có liên quan quy định khác.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2323b) Rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên

mua vào thời điểm nào?09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2424i.Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2525ii.Nếu HĐ có thỏa thuận về địa điểm giao hàng

cụ thể thì rủi ro chuyển từ bên bán sang bên

mua khi HH được giao cho bên mua tại địa

điểm đó (Điều 57)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2626iii.Nếu HĐ có quy định v/v vận chuyển HH và

nhưng không thỏa thuận địa điểm giao hàng

cụ thể, thì rủi ro chuyển sang bên mua khi HH

được giao cho người vận chuyển đầu tiên (Điều

58)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2727iv.Nếu HH đang được người nhận hàng để giao nắm

giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro

chuyển cho bên mua khi:

(i) Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu HH;

hoặc

(ii) Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền

chiếm hữu HH của bên mua (Điều 59)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2828v.Nếu đối tượng của HĐ là HH đang trên

đường vận chuyển thì rủi ro được chuyển

cho bên mua kể từ thời điểm giao kết HĐ

(Điều 60)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2929vi.Trong trường hợp thì rủi ro được chuyển cho

bên mua, kể từ thời điểm HH thuộc quyền

định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm

HĐ do không nhận hàng (Điều 61)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng30306.3 Chuyển quyền sở hữu09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3131Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hốTrừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các

bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ

bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được

chuyển giao.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3232Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Trách nhiệm đối với rủi ro (chịu rủi ro)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×