Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Khái quát về MBHH

I.Khái quát về MBHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy định pháp luật

LTM: Điều 24-73

BLDS: Điều 386-408 (giao kết & hiệu lực của HĐ; 421-429 (sửa

đổi, chấm dứt HĐ)

NĐ 187/2013/NĐ-CP về hoạt động MBHH quốc tế

NĐ 158/2006/NĐ-CP về hoạt động MBHH qua SGDHH09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng33Tài liệu tham khảoPhan Huy Hồng (chủ nhiệm): Các vấn đề pháp lý của hợp

đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án

và trọng tài thương mại tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp

trường, 201109/2016PGS.TS Phan Huy Hồng441. Các khái niệmMua bán hàng hóa là HĐTM, theo đó bên bán có nghĩa

vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu HH cho bên mua và

nhận thanh tốn; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên

bán, nhận hàng và quyền sở hữu HH theo thỏa thuận (Điều

3 (8)).09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng551. Các khái niệmHàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)): a) Tất cả các loại động sản,

kể cả động sản hình thành trong tương lai; b) Những vật gắn

liền với đất đai.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng662. Phân loại MBHH

MBHH theo phương thức truyền thống (Điều 24-62 LTM)

MBHH trong nước

MBHH quốc tếMBHH qua SGDHH

Điều 63-73

NĐ 158/2006/NĐ-CP về MBHH qua SGDHH09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng77II. Hợp đồng MBHH09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng881. Chủ thể.Thương nhân (Điều 2(1));.Không thương nhân chọn áp dụng LTM (Điều 1(3).09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng992. Đối tượngHàng hóa khơng thuộc diện cấm KD; đáp ứng đầy đủ các

điều kiện đối với HH hạn chế KD, KD có điều kiện (Đ 25

LTM; Phụ lục 1-2 NĐ 187/2013/NĐ-CP)Tuân thủ biện pháp khẩn cấp được áp dụng (Đ 26 LTM)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng10103. Hình thức (Điều 24).Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn

bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể..Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy

định phải được lập thành văn bản thì phải tn theo các quy định

đó..Hậu quả vi phạm qđ về hình thức: § 129 BLDS 2015 (≠ § 401, 134

BLDS 2005)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng11114. Nội dung hợp đồngLTM không quy định về nội dung HĐĐiều 398 BLDS khơng quy định HĐ phải có các nội dung nhất định

nàoVề điều khoản giá cả: Điều 52 LTM ≈ Điều 433 BLDS09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng12125. Xác lập và hiệu lực HĐ.Xác lập (giao kết) HĐ: Điều 385 – 400 BLDS.Hiệu lực HĐ: Điều 401, 407, 123-133 BLDS09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng1313Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Khái quát về MBHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×