Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏi ơn tập3.Giải thích sự khác biệt giữa các quy định của BLDS và LTM

về thời hạn, thời điểm giao hàng trong hoạt động MBHH.4.Giải thích sự khác biệt giữa các quy định của BLDS và LTM

về địa điểm giao hàng trong hoạt động MBHH.09/201663Câu hỏi ôn tập5.So sánh nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng theo quy định

của BLDS 2015, và LTM 2005.6.Các thời điểm chuyển rủi ro trong MBHH?09/201664Câu hỏi ôn tập7.Vấn đề pháp lý liên quan kiểm tra hàng hóa trước khi giao

hàng?8.

9.Các thời điểm chuyển quyền sở hữu trong MBHH?

Vấn đề giá hàng hóa và đồng tiền thanh tốn?09/201665Câu hỏi ơn tập10.Các chức năng của hoạt động MBHH qua SGDHH?

11.Các khía cạnh pháp lý của HĐ kỳ hạn?09/201666Câu hỏi ơn tập12.Các khía cạnh pháp lý của HĐ quyền chọn?

13.Ưu điểm của phương thức MBHH qua SGDHH với MBHH

theo phương thức truyền thống?09/201667Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi ôn tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×