Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ

Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ii.Nếu HĐ có thỏa thuận về địa điểm giao hàng

cụ thể thì rủi ro chuyển từ bên bán sang bên

mua khi HH được giao cho bên mua tại địa

điểm đó (Điều 57)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2626iii.Nếu HĐ có quy định v/v vận chuyển HH và

nhưng không thỏa thuận địa điểm giao hàng

cụ thể, thì rủi ro chuyển sang bên mua khi HH

được giao cho người vận chuyển đầu tiên (Điều

58)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2727iv.Nếu HH đang được người nhận hàng để giao nắm

giữ mà khơng phải là người vận chuyển thì rủi ro

chuyển cho bên mua khi:

(i) Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu HH;

hoặc

(ii) Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền

chiếm hữu HH của bên mua (Điều 59)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2828v.Nếu đối tượng của HĐ là HH đang trên

đường vận chuyển thì rủi ro được chuyển

cho bên mua kể từ thời điểm giao kết HĐ

(Điều 60)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2929vi.Trong trường hợp thì rủi ro được chuyển cho

bên mua, kể từ thời điểm HH thuộc quyền

định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm

HĐ do không nhận hàng (Điều 61)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng30306.3 Chuyển quyền sở hữu09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3131Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hốTrừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các

bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ

bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được

chuyển giao.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3232Khoản 2 Điều 8 NĐ Nghị định 218/2013/NĐ-CP (Luật Thuế TNDN

2008/2013):“Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

đối với hàng hoá bán ra là thời điểm chuyển giao quyền sở

hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.”09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng33336.4 Thanh toán

Điều 50: quy định chung

Điều 51: tạm ngừng thanh toán

Điều 52, 53: xác định giá

Điều 54: địa điểm thanh toán

Điều 55: thời hạn thanh toán

Vấn đề thỏa thuận & hanh toán bằng ngoại tệ: Xem

32/2013/TT-NHNN09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng34346.5 Bảo hành.Điều 49 LTM ≠ Điều 446-449 BLDS09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng3535III.

III. Mua

Mua bán

bán hàng

hàng hóa

hóa qua

qua Sở

Sở GDHH

GDHH09/201636Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×