Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp dụng tập quán trong HĐTM

Áp dụng tập quán trong HĐTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

318. Áp dụng tập quán trong

HĐTM

Điều 13: “Trường hợp pháp luật

khơng có quy định, các bên

khơng có thỏa thuận và khơng

có thói quen đã được thiết lập

giữa các bên thì áp dụng tập

quán thương mại nhưng không

được trái với những nguyên tắc

quy định trong Luật này và

trong Bộ luật Dân sự”.PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Tài liệu tham khảo

32Phan Huy Hồng, “Một số vấn đề

cơ bản về áp dụng pháp luật

đối với hoạt động thương mại”,

Tạp chí Khoa học pháp lý, số

3(70)/2012, tr. 36-44PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Câu hỏi ôn tập

331. Các đặc điểm của thương nhântheo pháp luật Việt Nam?

2. Các tổ chức hành nghề dưới

hình thức doanh nghiệp khơng

được xem là thương nhân? Tại

sao?

3. Nội hàm khái niệm hoạt động

thương mại theo Luật Thương

mại 2005?PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Câu hỏi ôn tập

344. Điều kiện để một giao dịchpháp luật được xem là giao

dịch thương mại theo LTM

2005?

5. Các trường hợp LTM 2005 được

áp dụng theo sự thỏa thuận

của các bên hợp đồng?

PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Câu hỏi ôn tập

356. Mối quan hệ giữa BLDS 2015,LTM 2005 và luật chuyên ngành

(trên ví dụ về một loại hợp đồng

cụ thể)?

7. Sự khác biệt giữa điều kiện áp

dụng (i) thói quen trong hoạt

động thương mại, (ii) tập quán

thương mại trong nước, (iii) tập

quán thương mại quốc tế?PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Câu hỏi ơn tập

368. Có ý kiến cho rằng, trên cơ sởnguyên tắc tự do thỏa thuận,

hai bên đều là TN Việt Nam

trong một hợp đồng MBHH

được xác lập và thực hiện tại

VN có quyền thỏa thuận trong

hợp đồng rằng, hợp đồng này

chỉ chịu sự điều chỉnh của

BLDS 2015. Căn cứ quy địnhPGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp dụng tập quán trong HĐTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x