Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp dụng tập quán TMQT

Áp dụng tập quán TMQT

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Áp dụng tập quán TMQT

25Tập quán TMQT? (Lex

mercatoria)

“Tập quán thương mại quốc tế

là thông lệ, cách làm lặp đi, lặp

lại nhiều lần trong buôn bán

quốc tế và được các tổ chức

quốc tế có liên quan thừa nhận”

(Mục 2.7.d NQ 04/2005/NQHĐTP)PGS.TS Phan Huy Hồng9/20166. Áp dụng tập quán TMQT

26Tập quán TMQT?Incoterms (International

Commercial Terms) – ICCUCP (Uniform Customs and Practice

for Documentary Credits) – ICCCISG (United nations Convention on

Contracts for the International Sale

of Goods (1980)) (trong trường hợp

một trong các bên không có quốc

PGS.TS Phan Huy Hồng

tịch của thành viên Cơng ước)

9/20167. Áp dụng thỏa thuận hợp đồng

27Điều 11(1): Các bên có quyền tự do thoả

thuận không trái với các quy định của

pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo

đức xã hội để xác lập các quyền và

nghĩa vụ của các bên trong hoạt động

thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo

hộ các quyền đó.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

“Hợp đồng là luật của các bên”PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016288. Áp dụng thói quen trong

HĐTM

Điều 3(3): Thói quen trong

HĐTM là quy tắc xử sự có nội

dung rõ ràng được hình thành

và lặp lại nhiều lần trong một

thời gian dài giữa các bên, được

các bên mặc nhiên thừa nhận

để xác định quyền và nghĩa vụ

của các bên trong hợp đồng

thương mại.PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp dụng tập quán TMQT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x