Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp dụng Luật Thương mại

Áp dụng Luật Thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

171. Áp dụng Luật Thương

mại

Hoạt động khơng nhằm mục

đích sinh lợi của một bên trong

giao dịch với TN thực hiện trên

lãnh thổ VN, nếu bên thực hiện

hoạt động không nhằm mục

đích sinh lợi đó

chọn áp dụng Luật này (Điều

1(3)).PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016181. Áp dụng Luật Thương

mạiĐối tượng áp dụng (Điều 2)

Thương nhân HĐTM theo quy

định tại Điều 1 của Luật này;

Tổ chức, cá nhân khác hoạt

động có liên quan đến TM;PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016191. Áp dụng Luật Thương

mại

Căn cứ vào những nguyên tắc

của Luật này, Chính phủ quy

định cụ thể việc áp dụng Luật

này đối với cá nhân HĐTM một

cách độc lập, thường xuyên

không phải ĐKKD.PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016202. Áp dụng luật chuyên

ngành

Điều 4(2): “HĐTM đặc thù

được quy định trong luật khác

thì áp dụng quy định của luật

đó”.PGS.TS Phan Huy Hồng9/20163. Áp dụng BLDS

21Điều 4(3): “Hoạt động thương

mại không được quy định trong

LTM và trong các luật khác thì

áp dụng quy định của BLDS”PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp dụng Luật Thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x