Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS Phan Huy Hồng



II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI



9/2016



12



1.



Khái niệm



13







“Hoạt động thương mại là hoạt

động nhằm mục đích sinh

lợi, bao gồm mua bán hàng

hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư,

xúc tiến thương mại và các

hoạt động nhằm mục đích sinh

lợi khác.” (khoản 1 Điều 3)



PGS.TS Phan Huy Hồng



9/2016



2. Các loại hoạt động thương

mại

14



Mua bán hàng hóa



Cung ứng dịch vụ



Trung gian thương mại



Xúc tiến thương mại



Các hoạt động thương mại khác

 “Hoạt động khác phục vụ thúc đẩy,

nâng cao hiệu quả hoạt động KD, TM







PGS.TS Phan Huy Hồng



9/2016



PGS.TS Phan Huy Hồng



III. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI

VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI



9/2016



15



16



1. Áp dụng Luật Thương

mại





Điều 4(1): “HĐTM phải tuân theo

LTM và pháp luật có liên quan”

Đó là:



HĐTM thực hiện trên lãnh thổ VN (Điều

1(1));



HĐTM thực hiện ngoài lãnh thổ VN, nếu

các bên thỏa thuận chọn áp dụng LTM

hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế

mà VN là thành viên có quy định áp

dụng

Luật

này

(Điều

1(2)).

PGS.TS Phan Huy Hồng





9/2016



17



1. Áp dụng Luật Thương

mại





Hoạt động không nhằm mục

đích sinh lợi của một bên trong

giao dịch với TN thực hiện trên

lãnh thổ VN, nếu bên thực hiện

hoạt động khơng nhằm mục

đích sinh lợi đó

chọn áp dụng Luật này (Điều

1(3)).



PGS.TS Phan Huy Hồng



9/2016



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x