Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS Phan Huy HồngII. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI9/2016121.Khái niệm13“Hoạt động thương mại là hoạt

động nhằm mục đích sinh

lợi, bao gồm mua bán hàng

hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư,

xúc tiến thương mại và các

hoạt động nhằm mục đích sinh

lợi khác.” (khoản 1 Điều 3)PGS.TS Phan Huy Hồng9/20162. Các loại hoạt động thương

mại

14Mua bán hàng hóaCung ứng dịch vụTrung gian thương mạiXúc tiến thương mạiCác hoạt động thương mại khác

 “Hoạt động khác phục vụ thúc đẩy,

nâng cao hiệu quả hoạt động KD, TMPGS.TS Phan Huy Hồng9/2016PGS.TS Phan Huy HồngIII. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI

VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI9/201615161. Áp dụng Luật Thương

mại

Điều 4(1): “HĐTM phải tuân theo

LTM và pháp luật có liên quan”

Đó là:HĐTM thực hiện trên lãnh thổ VN (Điều

1(1));HĐTM thực hiện ngoài lãnh thổ VN, nếu

các bên thỏa thuận chọn áp dụng LTM

hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế

mà VN là thành viên có quy định áp

dụng

Luật

này

(Điều

1(2)).

PGS.TS Phan Huy Hồng

9/2016171. Áp dụng Luật Thương

mại

Hoạt động không nhằm mục

đích sinh lợi của một bên trong

giao dịch với TN thực hiện trên

lãnh thổ VN, nếu bên thực hiện

hoạt động khơng nhằm mục

đích sinh lợi đó

chọn áp dụng Luật này (Điều

1(3)).PGS.TS Phan Huy Hồng9/2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x