Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chủ thể HĐTM không phải ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP)

Các chủ thể HĐTM không phải ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP)

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Các chủ thể được tổ chức theo các loại

hình DN nhưng không phải TN

9Tổ chức LS theo Luật LS 2006

(sđ: 2012)

 Văn phòng cơng chứng theo

Luật CC 2014

PGS.TS Phan Huy Hồng9/20166. Các chủ thể được tổ chức theo các loại

hình DN nhưng khơng phải TN

10Văn phòng Thừa phát lại theo NĐ

61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009

về tổ chức và hoạt động của thừa

phát lại thực hiện thí điểm tại

TP.HCM (SĐ: Nghị định

135/2013/NĐ-CP ngày

18/10/2013)

 V.v..

PGS.TS Phan Huy Hồng9/20167. TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam

Khái niệm: Khoản 1 Điều 16.

 Hình thức:

9/2016+VPĐD, CN;+Thực hiện HĐHTKD;+Đến VN đàm phán, ký kết HĐ;+Đầu tư trực tiếp tại VN (Lưu ý:

DN có vốn ĐTNN là TN Việt

Nam)+MBHHPGS.TS11

Phan Huy HồngPGS.TS Phan Huy HồngII. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI9/201612Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chủ thể HĐTM không phải ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x