Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

các đại biểu trong đại hội HTX. Mức độ tham gia của nơng dân là rất ít, hầu như

khơng tham gia mà chỉ do các thành viên trong ban quản lý HTX phụ trách. Trong đại

hội các kế hoạch được chuẩn bị trước của ban quản lý HTX rất ít bị phản đối. Nông

dân cũng không tham gia trực tiếp trong việc thực hiện công tác giám sát đối với ban

quản lý HTX. Nông dân chỉ mới thể hiện được vai trò là người sử dụng trực tiếp chứ

chưa phát huy được vai trò là người quản lý. Điều này là nguyên nhân làm cho quản lý

thủy lợi theo phương pháp cộng đồng ở đây vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, chưa đảm

bảo được công bằng giữa những hộ đầu nguồn và cuối nguồn.

5.2. Kiến nghị

Quản lý thuỷ lợi dựa vào cộng đồng đang dần được áp dụng rộng rãi ở nhiều

địa phương trên cả nước. Tuy nhiên cách thức tổ chức và quản lý ở mỗi địa phương là

không giống nhau tùy thuộc vào điều kiện của địa phương và đặc điểm của cộng đồng.

Nhưng về cơ bản vẫn có những nguyên tắc chung để đảm bảo thực hiện PIM có hiệu

quả. Đề tài kiến nghị một số biện pháp nhằm thực hiện công tác tổ chức và quản lý

nguồn tài nguyên nước thủy lợi có hiệu quả hơn như sau:

- Thứ nhất, để có tổ chức quản lý tốt thì sự tham gia của người hưởng lợi là một

yếu tố tạo nên sự bền vững của tổ chức đó. Vì vậy cần phải huy động người nơng dân

tham gia một cách đầy đủ vào quản lý thuỷ nông bằng cách phổ biến, tuyên truyền,

hướng dẫn, đào tạo, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ để phát huy vai trò của người

hưởng lợi thực hiện sự tham gia. Người nông dân luôn sẵn sàng tham gia quản lý khai

thác hệ thống thủy lợi, nếu được giao quyền đầy đủ.

- Thứ hai, vai trò của cán bộ nhà nước là không thể thiếu. Cán bộ bao gồm cả

cán bộ chính quyền (Tỉnh, Huyện, Xã, Thơn) và cán bộ ngành (Bộ, Sở, Phòng…) phải

có nhận thức đầy đủ và thơng suốt để thực hện mục tiêu và yêu cầu của PIM. Nếu cán

bộ chưa thơng suốt thì người dân cũng khơng thể thơng suốt được. Vì vậy cán bộ phải

nhận thức đầy đủ về PIM, am hiểu được tình hình, có năng lực để tham mưu tốt và đề

xuất được các giải pháp về tổ chức, hoạt động…tham gia giám sát, hướng dẫn, tập

huấn cho người dân thực hiện PIM một cách hiệu quả, bền vững.- Thứ ba là vai trò của chính quyền các cấp, các ngành liên quan. Chính quyền

các cấp, các ngành liên quan gồm Tỉnh (Sở), Huyện (Phòng), Xã, Thơn. Đặc biệt chính

quyền Xã và Thơn là đơn vị hành chính cuối cùng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà

nước về PIM. Trong đó với phạm vi quyền hạn của mình, ban hành kịp thời các cơ

chế, chính sách về PIM, quan tâm và tạo mọi điều kiện để các mơ hình PIM được

thành lập có đủ tư cách pháp nhân, tự chủ được về tài chính, hoạt động hiệu quả, phát

triển bền vững.TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài và Nguyễn Văn Tó, 2006, Quản Lý Và Sử Dụng Nước

Trong Nơng Nghiệp, Hà Nội: Nxb Lao Động.

Trần Phương Diễm, Đỗ Lệnh Cường và Lê Thị Nguyên, 2001, Nông Dân Với Công

Tác Thủy Lợi, Hà Nội, Nxb Nông Nghiệp, 147 trang.

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Đắc Lê, Nguyễn Anh Tuấn và Vũ Thị Mỹ Hà, 2005, Giáo

Trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nơng, Tập 1: Quản Lý Tưới, Nxb Hà Nội, trang

11-31.

Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Danh Tĩnh, 2006, Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào

Cộng Đồng Ở Việt Nam – Nghiên Cứu Tài Liệu về Kinh Nghiệm và Mơ Hình

Thành Cơng.

Nguyễn Xn Tiệp, 2009, Những Bài Học Kinh Nghiệm về PIM ở Việt Nam <

http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2177 >

Nguyễn Xn Tiệp, 2007, Mơ Hình PIM ở Việt Nam – Bài Học Kinh Nghiệm, <

http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=489 >

Nguyễn Xuân Tiệp, Phạm Hùng Việt Thanh, 2007, Một Số Nhận Xét về Các Mơ Hình

PIM Hiện Có ở Việt Nam, < http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?

distid=337 >

Nguyễn Xuân Tiệp, 2005, Tưới Tiết Kiệm Nước và Tiết Kiệm Nước Tưới, <

http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=443 >

Hà Lương Thuận, 2000, Quản Lý Thủy Lợi Có Sự Tham Gia: Nhu Cầu và Phát Triển

<

http://www.mekonginfo.org/mrc_en/Contact.nsf/0/2B49690F4E422554872569

06003074BE/$FILE/cwe.pdf >

Trần Chí Trung và Nguyễn Văn Sinh, Xây Dựng Mơ Hình Quản Lý Các Cơng Trình

Thủy Lợi Liên Xã, < http://www.pim.vn/Modules/CMS/Upload/21/Mo%20hinh

%20TCDN%20Lien%20xa%20TC%20Trung.pdf >

Pháp Lệnh Khai Thác và Bảo vệ Cơng Trình Thủy Lợi, 2001, Ủy Ban Thường Vụ

Quốc Hội Số 32/2001/PL – UBTVQH10.

Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội,

Quốc Phòng – An Ninh, UBND Xã An Chấn, 2009.

Ngơ Cơng Đính, 2007, Định Giá Nước Tối Ưu Cho Hệ Thống Thủy Nông Đồng Cam

– Tỉnh Phú Yên, Luận Văn Tốt Nghiệp Cử Nhân Kinh Tế Nông Lâm, Đại Học

Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.TIẾNG NƯỚC NGỒI

Lars Skov Andersen<

http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/YKien_BinhLuan/andersenPIM

W.pdf >

Cap Thi Phuong Anh, 2008, The Role Of The Community In Irrigation Management, <

http://www.sol.slu.se/publications/masters_43.pdf >

V. Ratna Reddy, P. Prudhvikar Reddy, How Participatory is Participatory Irrigation

Management (PIM)?A Study of Water User Associations (WUAs) in Andhra

Pradesh.

<

http://www.esocialsciences.com/data/articles/Document12392008130.1991999.

pdf >

Ruth Meinzen-Dick, Richard Reidinger and Andrew Manzardo, 1995, Participation In

Irrigation, Environmentally Sustainable Development, WB, 37 pages.

Hector M.Malano, Biju A.George and Brian Davison, 2004, A Framework for

Improving The Management of Irigation Schemes in Vietnam. Proceedings of a

Workshop held in Ho Chi Minh City, Vietnam, 28 November 2003. ACIAR

Proceedings No.118, 72 pages.

Ruth Meinzen-Dick and Magreet Zwarteveen, 1997, Gendered Participation in Water

Management: Issues and Illustration from Water Users’ Associations in South

Asia,

<

http://bscw.ihe.nl/pub/bscw.cgi/d2220099/MeinzenGenderedParticipationInWat

erManagement.pdf >

K.Madhava Chandran and George Chackacherry, 2004, Factors Influencing Farmer

Participation in Irrigation Management, Journal of Tropical Agriculture 42 (12): 77-79,2004< http://jtropag.in/index.php/ojs/article/viewFile/135/129 >Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×