Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giám sát chất lượng môi trường khu vực bãi chôn lấp

Giám sát chất lượng môi trường khu vực bãi chôn lấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho

huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai quy mô 5 ha.sau đây:

 Việc đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn là

rất cần thiết cho thực trạng hiện nay của huyện Vónh

Cửu về môi trường cũng như kinh tế xã hội.

 Dự án giải quyết triệt để vấn đề rác tồn đọng

hàng ngày của huyện Vónh Cửu trong giai đoạn hiện

tại cũng như trong tương lai.

 Công nghệ chôn lấp được lựa chọn cho bãi rác hoàn

toàn phù hợp với điều kiện đòa chất thủy văn, đòa

chất công trình cũng như các điều kiện tự nhiên, kinh

tế xã hội khác của khu vực.

 Xây dựng bãi rác mới là nhằm bảo vệ môi trường

sống của cộng đồng xã hội, đảm bảo vấn đề sức

khỏe cho cộng đồng, yếu tố quan trọng hàng đầu

trong mục tiêu chính sách phát triển của Đảng và

Nhà nước ta.

Dự án khi thực hiện có thể có tác động tiêu cực đến

môi trường khu vực xây dựng trong quá trình triển khai thi

công và khi đưa vào sử dụng. Do đó, đòi hỏi phải có

biện pháp thiết kế và thi công hợp lý nhằm giảm thiểu

tác động đến môi trường. Song song với việc kiểm soát

ô nhiễm, công tác quan trắc môi trường cũng được thực

hiện từ khi bắt đầu khảo sát và kéo dài sau khi đóng

cửa. Tuy nhiên, dự án thành công sẽ góp phần cải

thiện môi trường chung và góp phần tích cực và sự tăng

trưởng kinh tế cho Huyện.GVHD: PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

Đoàn Lê Giang

ThS. Lâm Vónh SơnSVTH:127Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho

huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai quy mô 5 ha.6.2 Kiến nghò

Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thi công phải đảm bảo

tuân thủ đúng qui trình kỹ thuật đã thiết kế để đảm

bảo bãi rác hoạt đúng chức nâng và tiêu chuẩn của

một bãi rác hợp vệ sinh.

Trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ đầu tư cam

kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường

đã được phê duyệt trong báo cáo. Khi đi vào hoạt động

sẽ đào tạo cán bộ quản lý vận hành hệ thống xử lý

nước thải đúng kỹ thuật, tự giám sát hiệu quả xử lý

và điều chỉnh phù hợp bảo đảm các chỉ tiêu môi

trường đầu ra đạt tiêu chuẩn qui đònh (nguồn loại B, TCVN

5945 – 1995); sẽ đào tạo cán bộ quản lý vận hành các

hệ thống xử lý đúng kỹ thuật, sẽ tự giám sát hiệu

quả xử lý và điều chỉnh phù hợp bảo đảm các chỉ

tiêu môi trường đầu ra đạt tiêu chuẩn qui đònh.GVHD: PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

Đoàn Lê Giang

ThS. Lâm Vónh SơnSVTH:128Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho

huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai quy mô 5 ha.GVHD: PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

Đoàn Lê Giang

ThS. Lâm Vónh SônSVTH:129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giám sát chất lượng môi trường khu vực bãi chôn lấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×