Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.4 Sự thay đổi chất lượng chanh khi bảo quản ở nhiệt độ thường (Ngày 15)

Bảng 4.4 Sự thay đổi chất lượng chanh khi bảo quản ở nhiệt độ thường (Ngày 15)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

********5.1 Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Mẫu chanh tồn trữ ở nhiệt độ thường xảy ra hiện tượng hư hỏng nhanh

hơn và thời gian bảo quản ngắn hơn so với mẫu tồn trữ ở nhiệt độ thấp. Ở

nhiệt độ thấp (10 ÷ 12°C) thì chanh có thể giữ tươi 10 tuần còn ở nhiệt độ

thường chanh bị nấm mốc và hư hỏng sau 3 tuần bảo quản.

Những mẫu bảo quản trong bao bì khơng đục lỗ có thời gian bảo quản

ngắn hơn do tạo mơi trường kín nên dễ bị động ẩm trong bao bì và nấm mốc

phát triển trên bề mặt trái gây thối hỏng. Các mẫu khơng xử lý hóa chất và xử

lý với KMnO4 bảo quản trong bao bì khơng đục lỗ ở nhiệt độ thường bị hư

hỏng sau 2 tuần tồn trữ.

Mẫu xử lý hóa chất và xử lý với KMnO 4 0,5% vẫn có nấm mốc phát

triển nhiều hơn so với kali sorbate 5% vì nồng độ sử dụng tối ưu chưa được

khảo sát.

Các chỉ tiêu chất lượng có những biến đổi trong quá trình bảo quản như

sau: Tổn thất khối lượng tự nhiên biến đổi thấp đối với các mẫu bảo quản

trong bao bì khơng đục lỗ ở nhiệt độ thấp. Còn các chỉ tiêu khác như hàm

lượng chất khô tổng số, acid hữu cơ, Vitamin C đều giảm trong tất cả các

trường hợp bảo quản.

Tóm lại, để giữ được trái chanh ở trạng thái tươi tốt trong thời gian tồn

trữ dài mà vẫn đạt chất lượng cần tồn trữ ở nhiệt độ 10-12 0C, xử lý hóa chất

để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây hư hỏng trái chanh, màng bao sinh

học và bao gói PE để hạn chế tổn thất khối lượng tự nhiên.

5.2 Kiến nghị

Việc xử lý bề mặt bằng kali sorbate 5% và KMnO 4 có thể hạn chế được

sự phát triển của nấm bệnh trên vỏ trái. Đối với KMnO 4 do có màu tím nên

ảnh hưởng đến màu sắc ban đầu của vỏ trái làm giảm giá trị cảm quan đồng

thời khả năng ức chế nấm mốc chưa hiệu quả, vì vậy cần khảo sát để tìm ra

nồng độ xử lý tối ưu.

Đục lỗ với tỉ lệ 0,4% và 0,5% có thể giải quyết tình trạng đọng ẩm trên

bao bì nhưng tổn thất khối lượng tự nhiên vẫn còn khá cao. Để cải thiện vấn

đề trên, tiếp tục thí nghiệm nhưng hạ thấp tỉ lệ đục lỗ nhỏ hơn 0,4%.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ76Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHCần tiến hành thí nghiệm tồn trữ chanh thêm ở các chế độ nhiệt độ khác

nhau để đạt chi phí thấp nhất và hiệu quả.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ77Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19TÀI LIỆU THAM KHẢO

*******Tài liệu tiếng Việt:

1. Lý Nguyễn Bình, Phụ gia thực phẩm, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm,

Trường Đại Học Cần Thơ.

2. Trần Quang Bình và Hà Văn Thuyết (2000), Bảo quản rau quả tươi và

bán chế phẩm, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

3. Cây chanh (Citrus aurantifolia) (Chistm & Panzer) Swingingle (1997),

Tài nguyên thực vật Đông Nam Á, Tập 2, số 2.

4. Nguyễn Thị Thu Châu (2004), Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp

chất không độc kết hợp màng PE để bảo quản cam và quả vải, Luận Văn thạc

sĩ, Trường ĐHNN I Hà Nội.

5. Lê Dỗn Diên (1995), Chương trình công nghệ sinh học để bảo quản

nông sản sau thu hoạch, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

6. Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Nhung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

(2003), Cây ăn quả có Múi cam-chanh-quýt-bưởi, NXB Nghệ An

7. Quách Đĩnh (1982), Kỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả, Nhà xuất

bản khoa học kỹ thuật.

8. Hội thảo quốc gia “Cây có múi, Xồi, Khóm” (2005), Đại Học Cần

Thơ, Nhà xuất bản Nơng Nghiệp.

9. Nguyễn Quốc Hội (2005), Ảnh hưởng của một số hóa chất xử lý trước

thu hoạch và điều kiện bảo quản đến phẩm chất và thời gian tồn trữ trái Qt

Hồng, Luận án thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp, Khoa Nông nghiệp & Sinh học

Ứng dụng. Trường Ðại học Cần Thơ.

10. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điểm, Đặng Lan Hương, Trịnh Đức Hưng,

Hoàng Thanh Hương (1996), Nghiên cứu sử dụng chitosan trong Nơng nghiệp

và bảo quản thực phẩm, Tạp chí Hoá Học, số 4-1996

11. Nguyễn Văn Mười và ctv (2005a), Ảnh huởng của nhiệt độ đến thời

gian bảo quản và chất lượng cam Sành, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “ Cây

ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ.

12. Nguyễn Văn Mười và ctv (2005b), Ảnh hưởng của các loại bao bì đến

chất lượng cam Sành trong quá trình tồn trữ, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “

Cây ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ.

13. Nguyễn Văn Mười và ctv (2005c), Khảo sát khả năng sử dụng bao bì

LDPE đục lỗ trong quá trình tồn trữ cam, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “

Cây ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ.

14. Tống Thị Ánh Ngọc (2002), Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng bảo

quản cam bao màng chitosan, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại

Học Cần Thơ.

15. Bùi Hữu Thuận và Phan Thị Thanh Quế, Bao bì thực phẩm, Bộ mơn

Cơng Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ78Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH16. Hoàng Ngọc Thuận (1994), Kỹ thuật nhân và trồng các giống cam

chanh, quýt, bưởi, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội

17. Hồng Ngọc Thuận (2002), Chọn và tạo giống cây trồng cam quýt

phẩm chất tốt, nawng suất cao.NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

18. Nguyễn Minh Thuỷ (2003), Giáo trình Cơng nghệ sau thu hoạch rau

quả, Bộ mơn Cơng Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ.

19. Đỗ Thanh Việt (2004), Nghiên cứu và ứng dụng chitosan trong bảo

quản cà chua, Luận văn tốt nghiệp, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường

Đại Học Cần Thơ.

20. Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong (2004), Giáo trình Cây đa niên,

Phần I – Cây ăn quả, Trường Đại Học Cần Thơ.

Tài liệu tiếng anh:

21. M. Schirra and E. Cohen, Long-term storage of ‘Olinda’ oranges under

chilling and intermittent warming tempratures, Postharvest Biology and

Technology 16 (1999) 63 – 69.

22. Robert D. Hagenmaier. Evaluation of polyethylene–cadellila coating

for ‘Valencia’ orange, Postharvest Biology and Technology 19 (2000) 147 –

154.

23. Ron Porat and Avinoam Daus and Batia Weiss and Lea Cohen and

Elazar Fallik and Samir Droby, Reduction of Postharvest Decay in Organic

Citrus Fruit by a short hot water brushing treatment, Postharvest Biology and

Technology 18 (2000) 151 – 157.

Website

http://nal.usda.gov/fnic/foodcomp.html

w.w.w.newgmc.com/orange.html

http://en.wikipedia.orgKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ79Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC

********

Bảng 1. Tổn thất khối lượng tự nhiên trong thí nghiệm 1

Không đục lỗ

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10A1B1C100,56142,912333,823494,659375,7875A2B1C101,45173,128724,476435,439195,8321A3B1C100,89242,333833,70394,63385,4168Đục lỗ 0,4%

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10Nhiệt độA1B2C107,529211,477514,089518,175919,404thấpA2B2C105,14939,6246514,332920,885921,507A3B2C106,093410,961516,426920,876322,422Đục lỗ 0,5%

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10A1B3C106,32789,8323314,580519,348721,685A2B3C107,597113,637116,502923,615424,637A3B3C105,792710,350213,55420,700922,143Không đục lỗ

MẫuNgày 0Ngày 5Ngày 10Ngày 15A1B1C201,39723,34763A2B1C201,20332,331113,00974A3B1C200,97942,452254,41346Ngày 20

4,5601Ngày 25

5,5137Đục lỗ 0,4%

MẫuNgày 0Ngày 5Ngày 10Ngày 15Ngày 20Ngày 25Nhiệt độA1B2C206,935813,298317,232622,121123,022thườngA2B2C204,88866,8360613,595115,895219,675A3B2C207,749412,716117,430422,2588Đục lỗ 0,5%

MẫuNgày 0Ngày 5Ngày 10Ngày 15Ngày 20A1B3C205,599410,291914,691320,1911A2B3C206,591211,428914,328617,7324A3B3C207,733313,76222,803729,8892Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ73Ngày 25

20,222Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Bảng 2. Hàm lượng chất khô tổng số trong thí nghiệm 1Nhiệt

độ thấpNhiệt

độ

thườngMẫu

A1B1C1

A2B1C1

A3B1C1Tuần 0

56,00427

60,39749

51,24825Mẫu

A1B2C1

A2B2C1

A3B2C1Tuần 0

53,6876

50,97222

52,51284Mẫu

A1B3C1

A2B3C1

A3B3C1Tuần 0

49,35083

51,49823

51,78019Mẫu

A1B1C2

A2B1C2

A3B1C2Ngày 0

51,37638

46,39446

55,06951Mẫu

A1B2C2

A2B2C2

A3B2C2Ngày 0

50,46958

50,79365

51,53061Mẫu

A1B3C2

A2B3C2

A3B3C2Ngày 0

51,00712

54,63388

45,56956Không đục lỗ

Tuần 2

Tuần 4

50,42735

50,37037

52,10317

52,76883

47,39535

51,16279

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2

Tuần 4

52,18174

46,25253

50,63492

49,77549

48,29416

50,44444

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2

Tuần 4

55,90591

48,81586

51,99612

54,00794

49,80952

51,89103

Không đục lỗ

Ngày 5

Ngày 10

53,36182

51,4014

52,14544

47,32898

52,04772

51,17347

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5

Ngày 10

50,66693

50,10561

52,15223

51,54067

53,37235

50,27307

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5

Ngày 10

48,57143

51,16279

53,54491

48,99117

51,94564

52,29798Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

48,14252

53,05556 52,29867

50,99202

52,25008

50,182

51,72464

51,5361

49,97

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

51,2707

50,55085

49,419

50,91859

52,34505

49,245

60,05584

50,83333

47,493

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

53,83252

52,72632 50,37333

53,68939

53,43098 50,12267

54,18883

52,71605 49,33933

Ngày 15

49,93119

49,31624Ngày 20

52,26077Ngày 25

49,338Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

54,98932

53,51836

51

52,61579

55,06922

51,945

52,37633

50,29655

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

50,54551

50,27053

51,22275

47,203

52,03786

52,09677Bảng 3. Hàm lượng acid hữu cơ của chanh trong thí nghiệm 1

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C1

A2B1C1Không đục lỗ

Tuần 0

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

5,552315

4,6933838

4,037853

3,370495

3,099784 2,99367

5,391545

4,8272569

4,166026

3,646039

3,169391

2,89Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.4 Sự thay đổi chất lượng chanh khi bảo quản ở nhiệt độ thường (Ngày 15)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×