Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.14: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Hình 4.14: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH. 4.2.2. Sự thay đổi hàm lượng vitamin C của chanh trong điều kiện bảo

quản có sử dụng màng chitosanKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ66Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH67Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHHình 4.15: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng vitamin C của chanh khi sử

dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quảnKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ68Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.14: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×