Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.12: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Hình 4.12: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHgiảm này phụ thuộc nhiều vào quả chanh mà chanh lại có sự biến đổi khác

nhau giữa các quả nên quá trình này khó khảo sát được..

4.2.3 Sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh trong điều kiện bảo

quản có sử dụng màng chitosanKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ59Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH60Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH61Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHHình 4.13: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi

sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản

Chanh trong quá trình bảo quản hàm lượng acid có sự thay đổi rõ rệt

qua các ngày bảo quản. Hàm lượng acid trong chanh có khuynh hướng giảm.

Hàm lượng acid giảm mạnh ở nhiệt độ thường.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ62Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.12: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×