Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.11: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản

Hình 4.11: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH55Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH56Luận văn tốt nghiệp

k19Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơDiệp Thị Ngọc Thà - CNSTH57Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHHình 4.12: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử

dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản

Nhìn chung hàm lượng chất khơ tổng số của quả chanh có sự biến động

rất nhiều. Do quá trình bảo quản chanh khơng có sự đồng đều của các quả nên

có sự biến động lớn không theo chiều hướng mong muốn. Chất khơ có sự thay

đổi theo chiều hướng giảm cả ở các loại màng khác nhau, cũng như các

phương thức bảo quản hóa chất và bao bì khác nhau. Trong q trình bảo quản

một số quả chanh chất khơ lại có sự biến động, tuy nhiên sự biến động tăngKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ58Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHgiảm này phụ thuộc nhiều vào quả chanh mà chanh lại có sự biến đổi khác

nhau giữa các quả nên q trình này khó khảo sát được..

4.2.3 Sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh trong điều kiện bảo

quản có sử dụng màng chitosanKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.11: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×