Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC

PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Bảng 2. Hàm lượng chất khơ tổng số trong thí nghiệm 1Nhiệt

độ thấpNhiệt

độ

thườngMẫu

A1B1C1

A2B1C1

A3B1C1Tuần 0

56,00427

60,39749

51,24825Mẫu

A1B2C1

A2B2C1

A3B2C1Tuần 0

53,6876

50,97222

52,51284Mẫu

A1B3C1

A2B3C1

A3B3C1Tuần 0

49,35083

51,49823

51,78019Mẫu

A1B1C2

A2B1C2

A3B1C2Ngày 0

51,37638

46,39446

55,06951Mẫu

A1B2C2

A2B2C2

A3B2C2Ngày 0

50,46958

50,79365

51,53061Mẫu

A1B3C2

A2B3C2

A3B3C2Ngày 0

51,00712

54,63388

45,56956Không đục lỗ

Tuần 2

Tuần 4

50,42735

50,37037

52,10317

52,76883

47,39535

51,16279

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2

Tuần 4

52,18174

46,25253

50,63492

49,77549

48,29416

50,44444

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2

Tuần 4

55,90591

48,81586

51,99612

54,00794

49,80952

51,89103

Không đục lỗ

Ngày 5

Ngày 10

53,36182

51,4014

52,14544

47,32898

52,04772

51,17347

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5

Ngày 10

50,66693

50,10561

52,15223

51,54067

53,37235

50,27307

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5

Ngày 10

48,57143

51,16279

53,54491

48,99117

51,94564

52,29798Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

48,14252

53,05556 52,29867

50,99202

52,25008

50,182

51,72464

51,5361

49,97

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

51,2707

50,55085

49,419

50,91859

52,34505

49,245

60,05584

50,83333

47,493

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

53,83252

52,72632 50,37333

53,68939

53,43098 50,12267

54,18883

52,71605 49,33933

Ngày 15

49,93119

49,31624Ngày 20

52,26077Ngày 25

49,338Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

54,98932

53,51836

51

52,61579

55,06922

51,945

52,37633

50,29655

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

50,54551

50,27053

51,22275

47,203

52,03786

52,09677Bảng 3. Hàm lượng acid hữu cơ của chanh trong thí nghiệm 1

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C1

A2B1C1Khơng đục lỗ

Tuần 0

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

5,552315

4,6933838

4,037853

3,370495

3,099784 2,99367

5,391545

4,8272569

4,166026

3,646039

3,169391

2,89Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ74Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Nhiệt độ

thườngA3B1C16,017211Mẫu

A1B2C1

A2B2C1

A3B2C1Tuần 0

5,895109

5,9965

5,438674Mẫu

A1B3C1

A2B3C1

A3B3C1Tuần 0

5,617306

5,420486

5,915624Mẫu

A1B1C2

A2B1C2Ngày 0

5,789129

5,60842A3B1C25,415647Mẫu

A1B2C2

A2B2C2

A3B2C2Ngày 0

5,548953

5,649802

5,397222Mẫu

A1B3C2

A2B3C2

A3B3C2Ngày 0

5,570498

5,583333

5,715251Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ5,00717334,32587

3,460503

3,288645 3,03967

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

4,8985399

4,210692

3,703038

3,414423 3,12433

4,7055449

4,10892

3,53431

3,205815 2,92933

5,0894231

4,319061

3,856795

3,306192

3,044

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

4,9124028

4,290907

3,654837

3,142711 2,97033

4,9300192

4,148994

3,614549

3,182914 2,87933

5,3711667

4,575906

3,764407

3,43437

3,2075

Không đục lỗ

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

4,727321

4,250645

4,9603781

4,162562

3,575259

3,189783

3,009

4,82337963,922366

3,435611

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

4,836821

4,304543

3,56797

3,261526 3,12333

5,0520764

4,269146

3,690826

3,351534 3,12133

4,9803333

4,534052

3,711485

3,188942

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

4,9875119

4,425252

3,667343

4,7214957

4,367795

3,816868

3,276156 2,99767

5,0834921

4,731928

3,681012

3,2321375Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Bảng 4. Hàm lượng Vitamin C của chanh trong thí nghiệm 1Nhiệt

độ thấpNhiệt

độ

thườngMẫu

A1B1C1

A2B1C1

A3B1C1Tuần 0

Tuần 2

56,65

47,85

52,8

48,4

54,45

50,05Mẫu

A1B2C1

A2B2C1

A3B2C1Tuần 0

Tuần 2

58,85

50,6

60,5

56,1

56,1

50,05Mẫu

A1B3C1

A2B3C1

A3B3C1Tuần 0

Tuần 2

56,65

51,15

54,45

50,05

51,7

47,85Mẫu

A1B1C2

A2B1C2

A3B1C2Ngày 0

Ngày 5

47,85

45,65

53,9

50,05

48,95

47,3Mẫu

A1B2C2

A2B2C2

A3B2C2Ngày 0Mẫu

A1B3C2

A2B3C2

A3B3C2Ngày 0

Ngày 5

52,25

47,3

54,45

48,4

56,65

52,25Ngày 5

55

51,7

47,3

44,55

48,4

45,1Không đục lỗ

Tuần 4

Tuần 6

43,45

35,75

44,55

40,15

45,65

39,6

Đục lỗ 0,4%

Tuần 4

Tuần 6

48,4

38,5

46,75

41,8

44,55

36,85

Đục lỗ 0,5%

Tuần 4

Tuần 6

47,3

32,45

45,65

39,6

44

37,95

Không đục lỗ

Ngày 10

Ngày 15

40,7

44,55

31,35

41,25

32,45

Đục lỗ 0,4%

Ngày 10

Ngày 15

46,75

36,3

41,8

33,55

39,05

33,55

Đục lỗ 0,5%

Ngày 10

Ngày 15

41,8

31,9

43,45

33

43,45

34,65Tuần 8

Tuần 10

26,4

22,567

28,6

25

25,3

22,713

Tuần 8

Tuần 10

30,25

26,633

28,05

22,5

26,4

22,267

Tuần 8

Tuần 10

25,85

21,667

25,3

22,713

30,25

27,373

Ngày 20Ngày 2522,5520,48Ngày 20

Ngày 25

23,65

21,233

24,75

22,32

25,3

Ngày 20Ngày 2523,1

23,65Bảng 5. Tổn thất khối lượng tự nhiên khi bảo quản màng chitosan phân tử thấp trong

thí nghiệm 2

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C1D1

A2B1C1D1Khơng đục lỗ

Tuần 0 Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

0

0,509648

1,32640642

2,40555

3,259075 4,21018805

0

0,179246

0,72545089

1,72743

2,689644 3,47525604Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ76Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19

A3B1C1D10Mẫu

A1B2C1D1

A2B2C1D1

A3B2C1D1Tuần 0 Tuần 2

0

3,931312

0

4,665439

0

7,070005Mẫu

A1B3C1D1

A2B3C1D1

A3B3C1D1Tuần 0 Tuần 2

0

4,887818

0

7,288884

0

5,996456Mẫu

A1B1C2D1

A2B1C2D1Ngày 0 Ngày 5

0

1,128356

0

0,519126A3B1C2D1Nhiệt độ

thường0,91756900,917786Mẫu

A1B2C2D1

A2B2C2D1

A3B2C2D1Ngày 0 Ngày 5

0

7,966635

0

4,856098

0

7,527278Mẫu

A1B3C2D1

A2B3C2D1

A3B3C2D1Ngày 0 Ngày 5

0

7,899896

0

6,78472

0

8,3607392,21592379

3,34912

3,497123 4,05547296

Đục lỗ 0,4%

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

8,24911542

14,251

19,37013 21,5285587

9,05363574

14,7685

19,06295 21,8085967

12,0358286

15,1277

19,29516 20,0932815

Đục lỗ 0,5%

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

9,45915212

15,5218

21,22306 22,4598624

11,5588025

15,1969

19,91304 20,6182542

10,9709845

15,1536

19,65082 19,9907734

Không đục lỗ

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

2,56497192

3,72195

4,764782

1,00962356

1,41498

2,321244 2,57884946

1,73143754

2,23161

3,868709

Đục lỗ 0,4%

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

12,7476683

18,5534

20,28619 20,9578397

10,5131308

11,8625

13,29621 14,0866688

13,3076658

17,4458

21,67055 22,4251575

Đục lỗ 0,5%

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

13,9347375

17,7423

23,22212

12,5938082

16,1426

18,91246 19,6612471

14,4175551

19,8717

25,18271Bảng 6. Tổn thất khối lượng tự nhiên khi bảo quản màng chitosan phân tử cao

trong thí nghiệm 2

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C2D2

A2B1C1D2

A3B1C1D2Tuần 0 Tuần 2

0

1,0266027

0

0,196408

0

0,6249257Mẫu

A1B2C1D2

A2B2C1D2

A3B2C1D2Tuần 0 Tuần 2

0

8,075584

0

7,2888844

0

7,0700048Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơKhông đục lỗ

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

1,8902653

2,831158

3,8611227

4,303578

1,1508534

2,425914

3,0212416

3,798436

2,3581476

3,984781

5,6203571

7,206408

Đục lỗ 0,4%

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

17,119299

20,97829

24,484465

24,78773

11,558802

15,19694

19,91304

20,22341

12,035829

15,1277

19,295158

19,7423777Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Nhiệt độ

thườngĐục lỗ 0,5%

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

13,939848

18,51473

23,10254

23,32224

11,089214

19,14327

23,703733

24,27923

10,970984

15,15357

19,650816

20,06367

Không đục lỗ

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

2,8994625

4,92036

1,7292601

3,027823

3,9782341

2,0145809

3,119499

4,3005336

Đục lỗ 0,4%

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

8,876776

14,93129

19,197207

9,0628777

12,50044

15,142367

15,67038

12,023041

16,22248

20,513406Mẫu

A1B3C1D2

A2B3C1D2

A3B3C1D2Tuần 0 Tuần 2

0

9,1205919

0

6,7010166

0

5,9964555Mẫu

A1B1C2D2

A2B1C2D2

A3B1C2D2Ngày 0 Ngày 5

0

1,1505402

0

0,4835439

0

1,2019803Mẫu

A1B2C2D2

A2B2C2D2

A3B2C2D2Ngày 0 Ngày 5

0

3,8876542

0

4,3655592

0

6,1532004Mẫu

A1B3C2D2

A2B3C2D2

A3B3C2D2Đục lỗ 0,5%

Ngày 0 Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

0

5,3219425

11,525246

15,44118

21,071508

0

4,3376921

10,300964

13,94601

18,685402

19,26419

0

5,6959602

11,939054

17,53906

23,012643Bảng 7. Hàm lượng chất khô tổng số khi bảo quản màng chitosan phân tử thấp

trong thí nghiệm 2

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C1D1

A2B1C1D1

A3B1C1D1Tuần 0

48,82525

51,16484

50,16719Mẫu

A1B2C1D1

A2B2C1D1

A3B2C1D1Tuần 0

48,82525

51,82752

49,50146Mẫu

A1B3C1D1

A2B3C1D1Tuần 0

51,67187

50,485Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơKhông đục lỗ

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

50,0872

51,9645

49,10035

50,5412

52,2987

51,0205

52,6161

50,3529

52,6941

50,182

49,4615

51,4815

50,91862

51,1323

49,97

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

50,0872

51,9645

49,10035

50,5412

49,419

52,2247

50,8849

50,64103

54,9717

49,245

49,9818

53,0893

50,01539

52,8205

47,493

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

50,9259

51,345

52,88916

54,0358

50,3733

52,5318

52,0365

50,42328

52,1647

50,122778Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Nhiệt độ

thườngA3B3C1D147,05915Mẫu

A1B1C2D2

A2B1C2D2

A3B1C2D2Ngày 0

51,52362

50,3876

50,57256Mẫu

A1B2C2D2

A2B2C2D2

A3B2C2D2Ngày 0

50,56624

49,1434

49,56134Mẫu

A1B3C2D2

A2B3C2D2Ngày 0

49,85766

50,17057A3B3C2D248,9760951,6952

52,1192

51,63643

51,4294

49,3393

Không đục lỗ

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

51,5891

53,748

50,87637

52,4114

51,8268

53,6025

51,22076

50,8992

49,338

55,5837

50,5195

51,91426

49,7049

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

51,727

52,6783

54,56826

49,683

51

51,0756

44,4787

50,45516

51,0733

51,945

50,2445

53,0072

50,39604

51,0648

48,826

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

51,0049

50,2868

50,8649

50,168

50,4505

53,7678

51,45143

51,7325

47,203

51,681148,744151,8986250,553Bảng 8. Hàm lượng chất khô tổng số khi bảo quản màng chitosan phân tử cao trong

thí nghiệm 2

Không đục lỗ

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10A1B1C1D256,004350,4273550,3703748,14251953,05555652,965333A2B1C1D260,397552,1031752,7688350,9920252,25007849,838A3B1C1D251,248347,3953551,1627951,72463851,53610250,026333Đục lỗ 0,4%

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10Nhiệt độA1B2C1D253,687652,1817446,2525351,27069950,55084749,752333thấpA2B2C1D250,972250,6349249,7754950,9185952,34504949,526667A3B2C1D252,512848,2941650,4444460,05584350,83333348,880667Đục lỗ 0,5%

MẫuTuần 0Tuần 2Tuần 4Tuần 6Tuần 8Tuần 10A1B3C1D249,350855,9059148,8158653,83251552,72632149,633333A2B3C1D251,498251,9961254,0079453,68939453,43097749,152A3B3C1D251,780249,8095251,8910354,1888352,71604949,227Không đục lỗ

Nhiệt độ

thườngMẫuNgày 0Ngày 5Ngày 10Ngày 15Ngày 20A1B1C2D251,376453,3618251,401450,666667A2B1C2D246,394552,1454447,3289849,93118952,26077A3B1C2D255,069552,0477251,1734749,31623948,133MẫuNgày 0Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơNgày 5Đục lỗ 0,4%

Ngày 10

Ngày 1579Ngày 20Ngày 25Ngày 25Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19

A1B2C2D250,469650,6669350,1056154,98931653,518363A2B2C2D250,793752,1522351,5406752,61578955,069221A3B2C2D251,530653,3723550,2730752,37632750,29654951,945Đục lỗ 0,5%

MẫuNgày 0Ngày 5Ngày 10Ngày 15Ngày 20A1B3C2D251,007148,5714351,1627950,54550750,138667A2B3C2D254,633953,5449148,9911750,27052951,222754A3B3C2D245,569651,9456452,2979852,03786352,096769Ngày 25

48,206333Bảng 9. Hàm lượng acid hữu cơ khi bảo quản màng chitosan phân tử thấp trong thí

nghiệm 2Nhiệt độ

thấpNhiệt độ

thườngMẫu

A1B1C1D2

A2B1C1D2

A3B1C1D2Tuần 0

5,7255754

5,8645679

5,554454Mẫu

A1B2C1D2

A2B2C1D2

A3B2C1D2Tuần 0

5,7173904

5,8778025

5,7078846Mẫu

A1B3C1D2

A2B3C1D2

A3B3C1D2Tuần 0

5,8057463

5,6087746

5,5622173Mẫu

A1B1C2D2

A2B1C2D2

A3B1C2D2Ngày 0

5,8149383

5,1908231

5,3172311Mẫu

A1B2C2D2

A2B2C2D2

A3B2C2D2Ngày 0

5,571369

5,3799405

5,2125427Mẫu

A1B3C2D2Ngày 0

5,5337202Khoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơKhông đục lỗ

Tuần 2 Tuần 4

4,933 4,40442

5,069

4,40255

4,731

4,37893

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2 Tuần 4

5,048 4,72226

4,879

4,53181

5,055

4,51672

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2 Tuần 4

5,026 4,52058

4,914 4,47308

5,05

4,4795

Không đục lỗ

Ngày 5 Ngày 10

4,611

4,14762

4,733

4,25371

4,746 4,36436

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5 Ngày 10

4,876 4,21931

4,941

4,46268

4,757 4,47886

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5 Ngày 10

4,615 4,1675680Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

4,08473

3,4

2,9937

4,03141

3,0167

2,89

4,00568

3,1167

3,0397

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

4,16696

3,7833

3,1243

4,17716

3,3333

2,9293

4,10512

3,2833

3,044

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

4,1875

3,45

2,9703

4,09055

3,2667

2,8793

4,12461

3,1167

3,2075

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

4,02579

3,4167

3,95825

3,25

3,009

3,75645

3,1167

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

4,02644

3,0333

3,1233

3,91498

3,1833

3,1213

3,83838

3,15

2,9033

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

4,09932

3,1Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19

A2B3C2D2

A3B3C2D25,4650494

5,17071894,743

4,8064,39322

4,459513,87473

3,769153,0167

3,252,9977Bảng 10. Hàm lượng acid hữu cơ khi bảo quản màng chitosan phân tử cao trong thí

nghiệm 2Nhiệt độ

thấpNhiệt độ

thườngMẫu

A1B1C1D2

A2B1C1D2

A3B1C1D2Tuần 0

5,55231

5,39155

6,01721Mẫu

A1B2C1D2

A2B2C1D2

A3B2C1D2Tuần 0

5,89511

5,9965

5,43867Mẫu

A1B3C1D2

A2B3C1D2

A3B3C1D2Tuần 0

5,61731

5,42049

5,91562Mẫu

A1B1C2D2

A2B1C2D2

A3B1C2D2Ngày 0

5,78913

5,60842

5,41565Mẫu

A1B2C2D2

A2B2C2D2

A3B2C2D2Ngày 0

5,54895

5,6498

5,39722Mẫu

A1B3C2D2

A2B3C2D2

A3B3C2D2Ngày 0

5,5705

5,58333

5,71525Không đục lỗ

Tuần 2

Tuần 4

4,69338

4,03785

4,82726

4,16603

5,00717

4,32587

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2

Tuần 4

4,89854

4,21069

4,70554

4,10892

5,08942

4,31906

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2

Tuần 4

4,9124

4,29091

4,93002

4,14899

5,37117

4,57591

Không đục lỗ

Ngày 5

Ngày 10

4,72732

4,25064

4,96038

4,16256

4,82338

3,92237

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5

Ngày 10

4,83682

4,30454

5,05208

4,26915

4,98033

4,53405

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5

Ngày 10

4,98751

4,42525

4,7215

4,3678

5,08349

4,73193Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

3,3705

3,09978

2,99367

3,646

3,16939

2,89

3,4605

3,28864

3,03967

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

3,703

3,41442

3,12433

3,5343

3,20582

2,92933

3,8568

3,30619

3,044

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

3,6548

3,14271

2,97033

3,6145

3,18291

2,87933

3,7644

3,43437

3,2075

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

3,1233

3,5753

3,18978

3,4356

3,009

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

3,568

3,26153

3,6908

3,35153

3,12133

3,7115

3,18894

Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

3,6673

3,52724

3,8169

3,27616

2,99767

3,681

3,23213Bảng 11. Hàm Vitamin C khi bảo quản màng chitosan phân tử thấp trong thí nghiệm

2Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ81Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Nhiệt độ

thấpNhiệt độ

thườngMẫu

A1B1C1D1

A2B1C1D1

A3B1C1D1Tuần 0

55,55

56,1

55Mẫu

A1B2C1D1

A2B2C1D1

A3B2C1D1Tuần 0

54,45

55

57,2Mẫu

A1B3C1D1

A2B3C1D1

A3B3C1D1Tuần 0

54,45

56,1

57,75Mẫu

A1B1C2D1

A2B1C2D1

A3B1C2D1Ngày 0

56,65

57,2

57,75Mẫu

A1B2C2D1

A2B2C2D1

A3B2C2D1Ngày 0

53,9

56,1

54,45Mẫu

A1B3C2D1

A2B3C2D1

A3B3C2D1Ngày 0

58,3

56,65

57,2Không đục lỗ

Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

45,65

39,05

29,7

22,55

22,5667

46,2

37,95

30,8

24,2

25

45,65

36,85

28,6

22,55

22,7133

Đục lỗ 0,4%

Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

47,3

37,95

29,15

23,65

26,6333

43,45

39,6

33,55

25,85

22,5

44

39,05

32,45

23,65

22,2667

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

47,85

39,05

30,25

23,65

21,6667

46,75

38,5

29,15

24,75

26,2667

45,65

40,15

29,7

24,2

27,3733

Không đục lỗ

Ngày 5 Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

44

30,8

24,75

22,55

43,45

33,55

27,5

24,75

20,48

45,65

31,35

26,4

24,75

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5 Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

42,9

34,65

28,6

22

21,2333

42,35

35,2

31,35

26,95

22,32

44

29,7

25,85

22,55

22,0133

Đục lỗ 0,5%

Ngày 5 Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

Ngày 25

45,65

32,45

26,95

26,3667

44,55

32,45

26,95

23,65

20,4067

44

33

25,85

23,65Bảng 12. Hàm lượng Vitamin C khi bảo quản màng chitosan phân tử cao trong thí

nghiệm 2

Nhiệt độ

thấpMẫu

A1B1C1D2

A2B1C1D2

A3B1C1D2

MẫuKhoa CNTP

Trường ĐH Cần ThơKhơng đục lỗ

Tuần 0 Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

56,65

47,85

43,45

35,75

26,4

21,8333

52,8

48,4

44,55

40,15

28,6

26,7667

54,45

50,05

45,65

39,6

25,3

23,05

Đục lỗ 0,4%

Tuần 0 Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 1082Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19Nhiệt độ

thườngA1B2C1D2

A2B2C1D2

A3B2C1D258,85

60,5

56,1Mẫu

A1B3C1D2

A2B3C1D2

A3B3C1D2Tuần 0

56,65

57,2

51,7Mẫu

A1B1C2D2

A2B1C2D2

A3B1C2D2Ngày 0

47,85

53,9

48,95MẫuNgày 0A1B2C2D2

A2B2C2D2

A3B2C2D2

Mẫu

A1B3C2D2

A2B3C2D2

A3B3C2D2Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ55

47,3

48,450,6

56,1

50,0548,4

38,5

30,25

26,9667

46,75

41,8

28,05

23,1867

44,55

36,85

26,4

23,7867

Đục lỗ 0,5%

Tuần 2 Tuần 4

Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

51,15

47,3

32,45

25,85

21,6667

52,25

45,65

37,95

29,7

27,7

47,85

44

37,95

30,25

27,91

Không đục lỗ

Ngày 5 Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

45,65

40,7

37,8333

50,05

44,55

31,35

22,55

47,3

41,25

32,45

30,04

Đục lỗ 0,4%

Ngày 5 Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

51,7

44,55

45,146,75

36,3

23,65

41,8

33,55

24,75

22,32

39,05

33,55

25,3

Đục lỗ 0,5%

Ngày 0 Ngày 5 Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25

52,25

47,3

41,8

31,9

22,4167

54,45

48,4

43,45

33

23,1

20,4067

56,65

52,25

43,45

34,65

23,6583Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×