Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt

dán đẹp, phẳng..

Chuẩn bị bài học sau: Mang giấy màu để học

tiết 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

----------------------------------------------------------Tốn

CỘNG, TRỪ (KHƠNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100.

I. MỤC TIÊU:- Biết cộng, trừ các số có hai chữ số khơng nhớ; cộng trừ nhẩm; nhận biết bước

đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; giải được bài tốn có lời văn trong

phạm vi các phép tính đã học.

II.CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp gợi mở - vấn đáp, phương pháp giảng giải - minh họa, phương

pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Các bó mỗi bó 1 chục que I. MỤC TIÊU: Giúp HS

1. Kiến thức: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( khơng nhớ) dạng 65 30, 36 - 4.

- Củng cố tính nhẩm.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( khơng nhớ)

dạng 65 - 30, 36 - 4, rèn kĩ năng tính nhẩm.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3).

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). Các thẻ que tính và que tính lẻ.

- Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ơ li Toán..

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

Tên GV16 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1ANăm học: 2017- 2018- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3).

* Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4.

- Củng cố tính nhẩm.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

+ Bài 1: Tính nhẩm.

- Yêu cầu HS tính nhẩm cá nhân, cho học sinh - HS đọc u cầu.

chơi trò chơi : “ Xì điện”, gọi HS chữa kết quả - HS tính nhẩm cá nhân, chữa kết

quả từng phép tính.

từng phép tính.

? Nhận xét kết quả trong từng cột tính.

80 + 10 = 90

80 + 5 = 85

90 - 80 = 10

85 - 5 = 80

90 - 10 = 80

85 - 80 = 5

+ Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Đặt tính rồi tính.

- GV nêu từng phép tính cho HS thực hiện - HS thực hiện trên bảng lớp,

trên bảng lớp, bảng con.

bảng con.

- GV kiểm tra cách đặt tính của HS

36

48

48

- Củng cố kỹ thuật cộng, trừ (khơng nhớ) các

12

36

12

số có hai chữ số.

48 12

36

* Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặt tính

và cách tính. HS M1, M2 đặt các số thật thẳng

cột.

* Kết luận: cho HS thấy được mối quan hệ

giữa phép cộng và phép trừ. Phép trừ là phép

tính ngược lại của phép cộng.

+ Bài 3: Gọi HS đọc đề tóan.

- HS đọc đề tốn.

- Cho HS làm bài , chia sẻ trên bảng lớp.

Bài giải

Hai bạn có tất cả số que tớnh là:

- Nhận xét, chốt lại bài làm đúng.

35 + 43 = 78 (que tớnh)

Đáp số: 78 que tính

+ Bài 4: Gọi HS đọc đề tốn ?

- HS đọc đề tóan ?

- Cho HS làm vào vở

- HS tìm hiểu bài, giải vở, chia sẻ

Tóm tắt

trước lớp.: 68 bơng hoa

Hà có: 34 bơng hoa

Bài giải

Lan có: ....... bông hoa ?

Lan hỏi được số bông hoa là:

* Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán với

68 - 34 = 34 (bông)

những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu. HS M3,

Đáp số: 34 bơng hoa

M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời giải khác

nhau.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS

- Cho HS làm bài 1 cột 2,

M3, M4):

bài 2 cột 2 ( trang 162).

Tên GV17 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1ANăm học: 2017- 2018- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét.

3. Hoạt động tiếp nối:

- Nhắc lại nội dung tiết học.

- NX giờ học: khen những em học tốt

- Dặn HS về nhà xem lại các bài tập.- Nghe.---------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 2/4/2018

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018

Tập đọc

CHUYỆN Ở LỚP

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ở lớp, đứng dậy, trêu, bơi

bẩn, vuốt tóc.

Tên GV18 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.

- Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?

- Trả lời được 1, 2 câu hỏi (SGK)

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc. Giáo dục tình yêu

gia đình của bạn nhỏ với mẹ của mình.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm,

phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Cả nhà thương nhau".

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hơm nay ta học bài : “Chuyện ở lớp”.

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ở lớp, đứng dậy, trêu, bơi bẩn, vuốt

tóc.

- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng,

chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs

luyện đọc

- GV đọc mẫu.

b. Luyện đọc

+ Luyện đọc từ:

Từ khó:

- GV nêu các từ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bơi

bẩn, vuốt tóc.

- GV cho HS luyện đọc các tiếng từ khó, kết

- HS đọc CN, lớp

hợp phân tích các từ ngữ.

Tên GV19 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.

+ Luyện đọc câu.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

+ Luyện đọc đoạn, bài:

- Gọi 3 HS đọc, mỗi em đọc một khổ thơ.

- Thi đọc từng khổ thơ.

- GV và cả lớp nhận xét.

- Gọi HS đọc bài

- Cho cả lớp đọc ĐT.

* Ơn các vần t, c:

? Tìm tiếng trong bài có vần t?

- Cho HS thi đua tìm nhanh tiếng trong bài có

vần t ?

? Tìm tiếng ngồi bài có vần c, t?

- Cho HS thi tìm nhanh, đúng, nhiều tiếng từ

có chứa vần t, c

- Cho Hs đọc lại các từ vừa tìm được.

- HS đọc đồng thanh cả bài.

TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Tình cảm

của bạn nhỏ với ngôi nhà.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân,

nhóm, hoạt động cả lớp.

- Gọi HS đọc khổ thơ 1 và 2

- Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe chuyện gì ở lớp ?

- Gọi HS đọc khổ thơ 3Năm học: 2017- 2018

- HS đếm số câu

- HS nối tiếp đọc từng câu

thi đua giữa hai tổ

- HS đọc theo nhóm 3 em

- Đọc từng khổ thơ trước lớp.

- HS đọc CN

- Lớp đọc ĐT cả bài

- Tìm trong bài tiếng có vần t

- xuốt

- Tìm tiếng ngồi bài có vần uôt, uôc

- Thi đua giữa hai tổ

vần uôt: tuốt lúa, buột mồm…

vần uôc: Cuốc đất, bắt buộc…

- Lớp đọc ĐT- 2, 3 HS đọc

- Chuyện bạn Hoa không thuộc bài, bạn

Hùng trêu con, bạn Mai tay đầy mực.

- 2, 3 HS đọc- Mẹ nói gì với bạn nhỏ ?

- HS trả lời câu hỏi.

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

*GV đọc diễn cảm lại bài thơ.

- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả

- Thi đọc giữa các nhóm...

lớp.

* Luyện nói: - Nêu chủ đề luyện nói hôm

nay ?

- Hãy kể với cha mẹ hôm nay ở lớp em

đã ngoan NTN ?

- HS luyện nói trong nhóm đôi, chia sẻ

trước lớp quan sát tranh.

Tên GV20 Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×