Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên phổ hồng ngoại của màng nền PES, có thể quan sát thấy dải hấp thụ đặc trưng cho dao động của nhóm S=O trong vùng 1000-1320 cm-1, dải hấp thụ trong khoảng 1400 - 1600 cm-1 đặc trưng cho dao động của liên kết C=C trong vòng thơm. Phổ hồng ngoại bề mặt

Trên phổ hồng ngoại của màng nền PES, có thể quan sát thấy dải hấp thụ đặc trưng cho dao động của nhóm S=O trong vùng 1000-1320 cm-1, dải hấp thụ trong khoảng 1400 - 1600 cm-1 đặc trưng cho dao động của liên kết C=C trong vòng thơm. Phổ hồng ngoại bề mặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

tín hiệu hấp thụ mới tại các vị trí 3095 cm -1, 3068 cm-1 và 1732 cm-1, tương ứng với

các liên kết C-H và C=O của PEGMA được trùng hợp ghép lên bề mặt màng.

3.2.2.3. Mức độ trùng hợp ghép khi sử dụng hệ khơi mào K2S2O8/Na2S2O5

Quá trình trùng hợp ghép với hệ khơi mào K2S2O8/Na2S2O5 (tỷ lệ 1/1), dung

dịch PEGMA nồng độ 0.5%, thời gian trùng hợp 7 phút. Kết quả thí nghiệm (Bảng

3.11 và Hình 3.20) cho thấy khi nồng độ chất khơi mào tăng từ 0,005 đến 0,045

mol/L, mức độ trùng hợp ghép tăng từ 0,14 lên đến 1,13%. Sở dĩ như vậy có thể là do

khi tăng nồng độ chất khơi mào, gốc tự do SO 4-. được tạo thành nhiều hơn, quá trình

trùng hợp ghép xảy ra với tốc độ nhanh hơn, mật độ polyme ghép do đó cao hơn.

Bảng 3.11. Mức độ trùng hợp ghép PEGMA (redox) lên bề mặt màng PES

(hệ khơi mào K2S2O8/Na2S2O5)

Nồng độ chất khơi mào

K2S2O8/Na2S2O5 (M)

0.005

0.015

0.025

0.035

0.045GD (%)

0.14

0.28

0.56

0.84

1.12Hình 3.20. Mức độ trùng hợp ghép PEGMA lên bề mặt màng PES (redox)47(hệ khơi mào K2S2O8/Na2S2O5)

3.2.2.4. Tính năng lọc tách protein của màng PES-g-PEGMA (redox)

Bảng 3.12 và Hình 3.21 là kết quả đánh giá tính năng lọc tách protein của

màng PES trùng hợp ghép bề mặt với PEGMA, sử dụng hệ khơi mào

K2S2O8/Na2S2O5 tỷ lệ 1/1, nồng độ 0.025M. Ảnh hưởng của nồng độ PEGMA và

thời gian trùng hợp ghép được khảo sát. Từ Hình 3.21 có thể nhận thấy tính năng

lọc tách của màng PES-g-PEGMA (redox) được nâng lên rõ rệt so với màng nền.

Độ lưu giữ protein tăng từ 84% của màng nền lên 95-97% cho màng trùng hợp

ghép bề mặt. Năng suất lọc của các màng sau khi biến tính bề mặt cao hơn và tăng

theo thời gian trùng hợp ghép. Ví dụ, màng trùng hợp ghép bề mặt với PEGMA

0.7%, thời gian trùng hợp ghép 7 phút có năng suất lọc tăng 2.45 lần so với màng

nền, độ lưu giữ protein đạt 97%.

Khi cố định thời gian trùng hợp ghép là 7 phút, với nồng độ PEGMA thay

đổi từ 0.3-1.0% (v/v), kết quả thực nghiệm cho thấy, tính năng lọc tách protein của

màng được nâng lên với độ lưu giữ protein tăng từ 84% lên 95-97%, năng suất lọc

trung bình của các màng biến tính tăng từ 1.76 đến 2.45 lần và tăng mạnh so với

màng nền khi nồng độ PEGMA tăng từ 0.1 đến 0.7 %, sau đó có xu hướng giảm

xuống nếu tiếp tục tăng nồng độ PEGMA lên 1%, trong khi độ lưu giữ của màng

vẫn được duy trì tốt. Sự suy giảm năng suất lọc khi tăng nồng độ PEGMA hoặc khi

kéo dài thời gian trùng hợp đến một mức độ nào đó có thể là do sự tăng mật độ lớp

polyme ghép, làm tăng trở khối và/hoặc gây bít lỗ màng.

Bảng 3.12. Tính năng tách lọc của màng PES-g-PEGMA (redox)Màng nền PES

PES-g-PEGMA 0.5% redox 1min

PES-g-PEGMA 0.5% redox 3min

PES-g-PEGMA 0.5% redox 5min

PES-g-PEGMA 0.5% redox 7min

PES-g-PEGMA 0.5% redox 10min

PES-g-PEGMA 0.1% redox 7min

PES-g-PEGMA 0.3% redox 7min

PES-g-PEGMA 0.5% redox 7min48J (L/m2.h)J/JoR (%)13.03

15.15

17.42

22.72

26.82

24.87

18.33

22.88

26.821

1.16

1.34

1.74

2.06

1.91

1.41

1.76

2.0684

97

97

96

96

95

95

95

96PES-g-PEGMA 0.7% redox 7min

PES-g-PEGMA 1% redox 7min31.92

30.452.45

2.3497

97Hình 3.21. Tính năng tách lọc của màng PES-g-PEGMA (redox)

Kết quả đánh giá độ giảm năng suất lọc theo thời gian của các màng (Bảng

3.13 và Hình 3.22) cho thấy năng suất lọc của tất cả các màng đều giảm dần theo

thời gian lọc. Sở dĩ như vậy là do trong quá trình lọc tách protein đã bị hấp phụ lên

bề mặt màng, làm bít lỗ và/hoặc tạo lớp gel gây trở lực làm suy giảm năng suất lọc.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mức độ duy trì năng suất lọc của các màng biến

tính bề mặt đều cao hơn so với màng nền.

Bảng 3.13. Độ giảm năng suất lọc theo thời gian của màng PES-g-PEGMA (redox)

ThờiMàng nềnPES-g-PEGMAPES-g-PEGMAPES-g-PEGMAgianPES0.5% Redox0.7% Redox1.0% Redox7min7min7min(phút)

5

10100

86100

98100

95100

8815799594854920

25

30

35

40

45

50

55

6073

70

67

63

61

58

56

53

5193

92

89

87

86

84

83

80

7792

91

89

87

85

83

82

81

8181

78

75

73

71

69

67

66

64Hình 3.22. Độ giảm năng suất lọc theo thời gian của màng PES-g-PEGMA (redox)

Từ các kết quả thực nghiệm thu được, có thể rút ra các điều kiện thích hợp để

tiến hành q trình trùng hợp ghép khơi mào oxy hóa khử PEGMA biến tính bề mặt

màng PES như sau: hệ khơi mào K2S2O8/Na2S2O5 (1/1) 0.025M, nồng độ PEGMA

0.7%, thời gian trùng hợp ghép 7 phút.50Hình 3.23. So sánh tính năng tách lọc protein của các màng PES-g-PEGMA trùng

hợp ghép khơi mào quang hóa và khơi mào oxy hóa khử

Hình 3.23 trình bày kết quả so sánh năng suất lọc của các màng PES trùng

hợp ghép với PEGMA theo các phương thức khác nhau (khơi mào quang hóa và

khơi mào oxy hóa khử). Kết quả cho thấy, năng suất lọc của các màng sau khi trùng

hợp ghép bề mặt đều được nâng lên rõ rệt so với màng ban đầu. Trong cùng điều

kiện trùng hợp ghép (PEGMA nồng độ 0.5%, thời gian trùng hợp 3 phút), màng

trùng hợp ghép khơi mào quang hóa dùng tia UV cho năng suất lọc trung bình tăng

2.13 lần, màng trùng hợp ghép khơi mào oxy hóa khử (hệ khơi mào

K2S2O8/Na2S2O5) có năng suất lọc trung bình tăng 1.34 lần.

3.3. Khả năng lọc tách thu hồi protein trong dung dịch sữa loãng của màng

Các màng biến tính bề mặt được chọn để khảo sát gồm: màng trùng hợp

ghép quang hóa với PEGMA (PEGMA 0.5%-UV 3 min) và màng trùng hợp ghép

quang hóa với NVP (NVP 0.3%-UV 3min). Khả năng lọc tách thu hồi protein trong

dung dịch sữa loãng của màng được đánh giá với một số mẫu sữa lỗng tự pha, gồm

sữa tươi Ba Vì (hàm lượng protein 2.7g/100ml) và sữa tiệt trùng Vinamilk không

đường (hàm lượng protein 3g/100ml), các dung dịch sữa được pha loãng khoảng 30

lần sau đó lọc tách qua màng nền PES và các màng PES-g-PEGMA, PES-g-NVP.

Các thí nghiệm tiến hành trên hệ thiết bị lọc màng gián đoạn phòng thí nghiệm, lọc

thẳng góc dưới áp suất 10 bar. Hàm lượng protein lọt qua màng được xác định bằng51phương pháp đo quang, tạo phức với thuốc thử biure và đo mật độ quang tại bước

sóng 540nm.

Kết quả đánh giá đặc tính lọc tách thu hồi protein trong các mẫu sữa loãng

của màng PES và màng PES biến tính bề mặt được trình bày trong Bảng 3.14, 3.15

và Hình 3.24, 3.25, 3.26 cho thấy, năng suất lọc trung bình của các màng biến tính

bề mặt đều tăng lên rõ rệt so với màng nền. Trong đó, màng PES-g-PEGMA có độ

tăng năng suất lọc cao hơn (tăng 30-35%) so với màng PES-g-NVP (tăng 22-25%).

Độ lưu giữ protein của các màng biến tính bề mặt đều cao hơn so với màng nền (từ

88% lên 94% cho dung dịch sữa Vinamilk và từ 89% lên 96% đối với dung dịch sữa

tươi Ba Vì).

Bảng 3.14: Kết quả lọc tách thu hồi protein trong dung dịch sữa loãng củamàng

Mẫu sữa lỗngSữa Vinamilk 1g/L

Sữa Ba Vì 1g/LPESPES-g-PEGMAPES-g-NVPJ/JoR(%)J/JoR(%)J/JoR(%)1

188

891.35

1.3094

961.22

1.2594

9752Hình 3.24. Kết quả lọc tách thu hồi protein trong dung dịch sữa loãng của màng

Bảng 3.15. Độ giảm năng suất lọc theo thời gian của các màng khi lọc dung dịchsữa loãng

Sữa Vinamilk

Thời gian

(phút)

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195Màng

nền

100

89

85

81

78

76

73

71

69

68

67

65

63Sữa Ba VìPES-g-PES-g-MàngPES-g-PES-g-PEGMA

100

91

88

86

84

82

81

80

79

77

76

75

74NVP

100

90

87

85

82

80

79

78

76

74

73

72

71nền

100

94

92

88

85

83

80

78

76

75

73

71

69PEGMA

100

100

96

94

91

89

87

86

84

82

81

79

77NVP

100

94

93

92

89

87

86

85

83

81

79

77

7553Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên phổ hồng ngoại của màng nền PES, có thể quan sát thấy dải hấp thụ đặc trưng cho dao động của nhóm S=O trong vùng 1000-1320 cm-1, dải hấp thụ trong khoảng 1400 - 1600 cm-1 đặc trưng cho dao động của liên kết C=C trong vòng thơm. Phổ hồng ngoại bề mặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×