Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Header Page -Header Page -Header Page - Header Page -Header Page -Header Page 67 of 103.Khóa luận tốt nghiệpTrường ĐHSP Hà Nội 2TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Nguyễn Hải Châu, Lê Thị Mỹ Hà (2010) PISA và các dạng câu hỏi, NXBGD

Việt Nam.

2. Lê Thị Mỹ Hà (2012), Cấu trúc đề thi PISA và các dạng câu hỏi đọc hiểu

PISA, Báo cáo tài liệu tập huấn PISA.

3. Nguyễn Trọng Khanh (2011), Phát triển năng lực và tư duy kĩ thuật, NXB

Đại học Sư phạm.

4. Nguyễn Công Khanh (2012), Một số vấn đề chung về năng lực và cơ sở lý

luận đề xuất khung năng lực chung cốt lõi của học sinh phổ thông sau 2015,

ĐHSP Hà Nội.

5. Trần Thị Tuyết Oanh (2009), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB

Đại học Sư phạm.

6. Lê Đức Ngọc (2005), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Dự án đào tạo

giáo viên THCS.

7. Lù Thị Vân Anh (2010), Vận dụng câu hỏi PISA trong kiểm tra đánh giá kiến

thức của học sinh lớp 9 ở một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành

phố Sơn La, Luận văn Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội.

8. Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm

Văn Ty (2006), SGK Sinh học 10 (Chương trình chuẩn), NXBGD Việt Nam.

9. Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm

Văn Ty (2006), Sách giáo viên Sinh học 10 (Chương trình chuẩn), NXBGD

Việt Nam.61Đặng

Kim

Cúc

Footer Page -Footer

PageThị

-Footer

Page

-Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 103.K35A – SP SinhHeader Page -Header Page -Header Page - Header Page -Header Page -Header Page 68 of 103.Khóa luận tốt nghiệpTrường ĐHSP Hà Nội 210.Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Thị Minh Nguyệt ( 2011), Tài liệu chuyên sinh

học Trung học phổ thông Sinh học tế bào, NXBGD Việt Nam.

11.Lê Đình Trung (2004), Chuyên đề câu hỏi, bài tập trong dạy học sinh học,

NXB Hà Nội.

12.Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Đính, Hồng Thị Kim Huyền, Đinh Thị

Kim Nhung, Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Xn Thành, Nguyễn Đình Tuấn

(2010), Thiết kế bài giảng Sinh học 10 (Chương trình chuẩn), NXBGD, Hà

Nội.

13.Một số website:

http://www.violet.vn

http://www.oecd.org/pisa/62Đặng

Kim

Cúc

Footer Page -Footer

PageThị

-Footer

Page

-Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 103.K35A – SP SinhHeader Page -Header Page -Header Page - Header Page -Header Page -Header Page 69 of 103.Khóa luận tốt nghiệpTrường ĐHSP Hà Nội 2PHỤ LỤCTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcKHOA SINH- KTNNPHIẾU XIN Ý KIẾN

Họ và tên Giáo viên:…………………………………………………………..

Nơi công tác:………………………………………………………………….

Thâm niên giảng dạy:…………………………………………………………Để đánh giá, nhận xét về Bộ câu hỏi được xây dựng theo quan điểm PISA

để đánh giá năng lực học tập sinh học của học sinh lớp 10, xin Thầy (cơ) cho

nhận xét theo các tiêu chí sau: (Đánh dấu X vào ý tương ứng)

1. Độ chính xác, phù hợp với nội dung chương trình Sinh học 10:

+ Chính xác…..+ Tương đối chính xác…..+ Khơng chính xác…..2. Kích thích được khả năng sáng tạo, chủ động của học sinh:

+ Có…..+ Vừa phải…..+ Khơng…..3. Câu hỏi có đánh giá được khả năng nhận thức về Sinh học của học sinh

hay không?

+ Đánh giá rất tốt…..+ Đánh giá tốt…..+ Đánh giá ở mức bình thường…..63Đặng

Kim

Cúc

Footer Page -Footer

PageThị

-Footer

Page

-Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 103.K35A – SP SinhHeader Page -Header Page -Header Page - Header Page -Header Page -Header Page 70 of 103.Khóa luận tốt nghiệpTrường ĐHSP Hà Nội 2+ Chưa đánh giá được…..4. Câu hỏi đánh giá được kĩ năng thực hành của học sinh hay không?

+ Đánh giá rất tốt…..+ Đánh giá tốt…..+ Đánh giá ở mức bình thường…..+ Chưa đánh giá được…..5. Câu hỏi có đánh giá được thái độ u thích bộ mơn Sinh học nói riêng

và lĩnh vực khoa học nói chung?

+ Đánh giá rất tốt…..+ Đánh giá tốt…..+ Đánh giá ở mức bình thường…..+ Chưa đánh giá được…..6. Khả năng áp dụng bộ câu hỏi vào trong quá trình dạy học?

+ Dễ dàng…..+ Bình thường…..+ Tương đối khó khăn…..+ Rất khó khăn…..7. Những nhận xét thêm của quý Thầy (cô) :

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.....................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn.

Họ tên, chữ ký của GVBan Giám Hiệu

( Kí tên và đóng dấu)64Đặng

Kim

Cúc

Footer Page -Footer

PageThị

-Footer

Page

-Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 103.K35A – SP SinhHeader Page -Header Page -Header Page - Header Page -Header Page -Header Page 71 of 103.Khóa luận tốt nghiệpTrường ĐHSP Hà Nội 265Đặng

Kim

Cúc

Footer Page -Footer

PageThị

-Footer

Page

-Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 103.K35A – SP SinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×