Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đoạn 4: Dự báo kết quả của sự học đúng đắn

Đoạn 4: Dự báo kết quả của sự học đúng đắn

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

- Trước kia khi giảng dạy phần nghị luận trung đại tôi thường nhận được ý kiến

phản hồi từ phia học sinh: Các tác phẩm này khó hiểu với các em; hoặc là các

em có hiểu nhưng hiểu chưa sâu và các em chưa thực sự cảm nhận hết cái hay

của tác phẩm

- Nhưng sau khi áp dụng những kinh nghiệm trên, đặc biệt là giảng dạy các tác

phẩm nghị luận: “Hịch tướng si”, “Chiếu dời đô”, “Bàn luận về phép học” tại

các lớp 8, tôi có cho các em làm phiếu bài tập trắc nghiệm và viết đoạn văn cảm

thụ thì thu được kết quả như sau:

HS chưa hiểu bài

1 HS = 2,5%HS có hiểu bài

15 HS = 37,5%HS nắm tớt nội dung bài

24 HS = 60%Như vậy rõ ràng chất lượng, hiệu quả trong giờ học ngữ văn đã được nâng

lên rất nhiều. Học sinh không chỉ hiểu bài mà còn thấy yêu thich các tác phẩm

văn học mà trước kia khó đối với các em.25 | 2 6C- KÕt luËn Và KHUYếN NGHị:

Khi chung ta giang day bõt k mụt tác phẩm văn học nào thì chúng ta cần

có phương pháp phù hợp với đặc trưng của thể loại. Đặc biệt với kiểu văn bản

nghị luận thì cần có cách tiếp cận văn bản riêng. Ngoài việc hướng dẫn học sinh

tìm hiểu hệ thống luận điểm, luận cứ, lập trình thì người giáo viên cần linh hoạt

của người giáo viên và sự tich cực, chủ động của học sinh sẽ là chìa khoá của

thành công.

Trong quá trình giảng dạy chương trình Ngữ văn 8 (Đặc biệt là văn học

nghị luận trung đại), mỗi đồng chi giáo viên có thể rút ra số kinh nghiệm trong

quá trình giảng dạy:

- Cần trau dồi, bồi dưỡng tri thức để có được một kiến thức vững vàng

- Có cách dẫn dắt, khai thác phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Khuyến khich học sinh tinh tich cực và chủ động, lấy học sinh làm trung tâm

- Chú trọng đến những lời bình, bởi những lời bình hay không chỉ làm cho học

sinh hiểu, yêu mến tác phẩm mà còn khơi gợi ở các em sự đồng cảm sâu sắc với

tác giả

- Cần chú ý đến tinh tich hợp khi khai thác văn bản, bời vì việc tich hợp sẽ giúp

học sinh củng cố lại kiến thức đã học và hiểu rõ hơn nội dung tác phẩm

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong quá trình tiếp cận và giảng

dạy các tác phẩm văn học nghị luận Trung đại. Tuy nhiên đây mới là những suy

nghĩ chủ quan của tôi. Thời gian nghiên cứu đề tài cũng không nhiều (Từ tháng

26 | 2 61/2017) nên đề tài này sẽ không trách khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận

được sự đóng góp ý kiến từ các đồng chi, đồng nghiệp để đề tài có thể hoàn

thiện, có thể ứng dụng được vào quá trình giảng dạy.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

* Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan Sáng kiến kinh nghiệm trên là của tôi viết,

không sao chép của ai!

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 201727 | 2 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đoạn 4: Dự báo kết quả của sự học đúng đắn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×