Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Cài đặt và cấu hình HTTP

III. Cài đặt và cấu hình HTTP

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Cài đặt gói liên quan bàng lệnh: yum install httpd-Mở file cấu hình chính của dịch vụ HTTP, dùng lệnh: vi /etc/httpd/conf/httpd.confGõ :set nu Enter để hiện liệt kê từng dòng cho tiện chỉnh sửa file cấu hình HTTPĐến dòng 76, sau đó chỉnh sửa dòng KeepAlive Off thành KeepAlive OnĐến dòng 262, sửa dòng ServerAdmin root@localhost với root@localhost là Email

của người quản trịĐến dòng 276 #ServerName www.example.com:80,

www.example.com thành địa chỉ web : doanlinux.comĐến dòng 292, DocumentRoot "/var/www/html" thư mục chứa web mặc địnhĐến dòng 402 DirectoryIndex index.html index.html.var , đổi tên file index.html

(là file trang chủ khi truy cập vào sẽ được hiển thị ) thành trangchu.htmlKết thúc, gõ :x để thoát-Tạo file trang chủ đơn giản, được lưu trong /var/www/html, với tên trangchu.htmlCode 1 dòng html đơn giản, sau đó :x để thốt

-Khởi động dịch vụ HTTP:-Tự khởi động dịch vụ HTTP khi máy khởi động lạibỏdấu#,thay-Kiểm tra trên máy web server-Kiểm tra trên máy ClientIV.Tài liệu tham khảohttps://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/s1-bind-zone.html

http://ksec.info/threads/centos-cau-hinh-dns-tren-centos.103/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Cài đặt và cấu hình HTTP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×