Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính hệ số nhiệt độ hữu ích cho các nồi:

4 Tính hệ số nhiệt độ hữu ích cho các nồi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xem bề mặt truyền nhiệt trong các nồi như nhau: F1= F2 nên nhiệt độ hữu

ích phân bố trong các nồi được tính theo cơng thức VI.20 STQTTB T2/trang 68

Trong đó:

là nhiệt độ hữu ích trong các nồi (oC )

Qi: lượng nhiệt cung cấp (W/m2)

Di là lượng hơi đốt mỗi nồi

ri: ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi

r1= (m2.độ/W)

r2=(m2.độ/W)

Ki: hệ số truyền nhiệt

(W/m2.độ)

Nồi 1:

(W/m2)

K1= = = 891,865 (W/m2.độ)

Suy ra:

Nồi 2:

(W/m2)

K2= = = 797,134 (W/m2.độ)

Suy ra: 1

n 2Q Q Q

�� i  1  2

K1 K 2 = 2721,425+ 2415,171= 5136,596

i 1 K iTa có hiệu số nhiệt độ hữu ích cho tồn bộ hệ thống

∑thi= 68,9 (0C)

Nhiệt độ hữu ích của từng nồi là:

Nồi 1:

∆thiI= 0CNồi 2:

∆thiII= 0C

Sai số nhiệt độ hữu ích là:

Nồi 1: η1 =│ │ = │ = 0,473% < 10%

Nồi 2: η2 =│ │ = │ = 0,471 % < 10%

Các sai số so với giả thiết ban đầu đều nhỏ hơn 10% nên kết quả cuối cùng có

thể chấp nhận được.

Vậy thực tế bề mặt truyền nhiệt của thiết bị là:

Bề mặt truyền nhiệt của nồi 1:

= m2

Bề mặt truyền nhiệt của nồi 2:

= m2

Như vậy dựa vào F1, F2 ta có thể thiết kế hệ thống cơ đặc 2 nồi có diện tích

truyền nhiệt bằng nhau và bằng 74,551 m2Tài liệu tham khảo:

http://timtailieu.vn/tai-lieu/so-tay-qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghehoa-chat-tap-1-11484/

http://timtailieu.vn/tai-lieu/so-tay-qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghehoa-chat-tap-2-11484/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính hệ số nhiệt độ hữu ích cho các nồi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×