Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Phương tiện thông tin liên lạc

c. Phương tiện thông tin liên lạc

Tải bản đầy đủ - 0trang

ỏn tt nghipCọc dấua

TĐ21Phạm vi thi côngCọc dấuba

bCọc: P21

Km 1 +181.23t c21cSơ đồ 1.1: Bố trí dấu cọc đỉnh ra ngoi phm vi thi cụngTim đờngPhạm vi thi công4141'

41"792m

3m79' 2m

3m

79"Sơ đồ 1.2: Chi tiết dời cọc ra ngoài phạm vi thi cơng

- Đo đạc và kiểm tra đóng thêm cọc chi tiết tại những đoạn cá biệt để tính khối

lượng đất chính xác hơn.

- Kiểm tra cao độ thiên nhiên ở cọc đo cao cũ trên các đoạn cá biệt và đóng thêm

các cọc đo tạm thời.

- Ngồi ra trong khi khơi phục lại tuyến đường có thể phải chỉnh tuyến ở một số

đoạn để làm cho tuyến tốt hơn hoặc giảm bớt khối lượng công tác.

- Để cố định trục đường trên đường thẳng thì dùng cọc nhỏ đóng ở các vị trí 100m

và vị trí phụ. Ngồi ra cứ 0,5  1km lại đóng cọc to để dễ tìm. Các cọc này được đóng ở

tiếp đầu, tiếp cuối của đường cong tròn.

- Ở trên đường cong đóng cọc nhỏ, khoảng cách tuỳ thuộc vào bán kính đường

cong.

R < 100m

100m < R < 500m

R > 500mGVHD:- khoảng cách cọc là 5m.

- khoảng cách cọc là 10m.

- khoảng cách cọc 20m.Page 10SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Để cố định đường cong phải dùng cọc đỉnh. Cọc đỉnh được chôn trên đường phân

giác và cách đỉnh đường cong 0,5m. Trên cọc ghi số đỉnh đường cong, bán kính, tiếp

tuyến và phân cự, mặt ghi hướng về đỉnh góc. Ngay tại đỉnh góc và đúng dưới quả dọi

của máy đóng thêm một cọc cao hơn mặt đất 10cm.

- Trường hợp có phân cự bé thì đóng cọc to ở trên đường tiếp tuyến kéo dài, khoảng

cách giữa chúng là 20m.

- Trong khi khảo sát đã đặt các mốc đo cao cách nhau từ 11,5 km. Khi khôi phục

tuyến cần phải đặt thêm các mốc đo cao tạm thời. Ngoài ra cần đặt mốc đo cao ở vùng

vượt sông lớn và ở nơi nền đắp cao...

- Để giữ các cọc 100m trong suốt thời gian thi công cần phải dời nó ra khỏi phạm vi

thi cơng. Trên cọc này đều phải ghi thêm khoảng cách dời chỗ.

Trong q trình khơi phục tuyến đường còn phải định phạm vi thi cơng là những

chỗ cần phải chặt cây cối, dỡ bỏ nhà cửa, cơng trình. Ranh giới của phạm vi thi cơng

được đánh dấu bằng cọc.

Dự kiến sử dụng 4 công nhân, 1 máy thuỷ bình NIVO30, 1 máy kinh vĩ THEO20CHƯƠNG 2

LẬP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH

2.1. Những căn cứ để lập dự toán

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi côngGVHD:Page 11SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Nghị dịnh số 122/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về

quản lý chi phí dự án đầu tư xay dựng cơng trình

- Định mức dự tốn xây dựng cơ bản kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày

16/8/2007 của bộ xây dựng.

- Định mức dự toán xây dựng cơ bản kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày

16/8/2007 của bộ xây dựng.

- Nghị định số 04/2013/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng về hướng dẫn

lập và Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình.

- Bảng giá ca máy và thiết bị hi công của tỉnh Nghệ An

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng

dẫn thi hành một số điều của luật

- Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày

08/12/2008.

- Bảng lương nhân công theo thong tư số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

2.2. Lập dự toán xây dựng cơng trìnhCHƯƠNG 3

THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG

3.1. Thiết kế tổ chức thi công tổng thể

3.1.1. Các căn cứ lập thiết kế tổ chức thi công tổng thể

- Căn cứ vào máy móc, nhân vật lực hiện có của đơn vị thi công với giả thiết năng

lực máy móc cơng nghệ và nhân lực đáp ứng tốt u cầu để thi cơng, hồn thành đúng

tiến độ và đảm bảo chất lượng cơng trình.

- Căn cứ tính chất cơng trình thi cơng chủ yếu của các hạng mục cơng trình, khối

lượng của các hạng mục cơng trình.GVHD:Page 12SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Căn cứ cào thời gian thi cơng cơng trình từ ngày 01 tháng 07 đến 25 tháng 12 năm

2014 có tổng cộng 178 ngày. Trong đó có 26 ngày nghỉ gồm 25 ngày chủ nhật và 1 ngày

nghỉ lễ (2/9). Ngày thi công thực tế là 178 – 26 = 152 ngày.

- Căn cứ vào định mức dự tốn xây dựng cơng trình số 1776/BXD-VP ngày 16

tháng 8 năm 2007, về việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình – phần xây

dựng, và các quy trình, tiêu chuẩn thi cơng hiện hành.

3.1.2. Chọn phương pháp tổ chức thi công

Chọn lựa phương pháp tổ chức thi cơng nhằm mục đích đảm bảo hồn thành cơng

trình thi cơng đúng tiến độ giao, giá thành rẻ nhưng đảm bảo chất lượng tốt và huy động

tốt các lực lượng lao động cũng như xe, máy móc có thể có điều kiện đạt được năng suất

và các chỉ tiêu sử dụng cao.

Do vậy, muốn có một phương pháp tổ chức thi cơng thích hợp thì cần phải xem

xét những vấn đề sau:

+ Trình độ chun mơn, kỹ thuật thi công;

+ Khả năng cung cấp vật tư, kỹ thuật và năng lực xe, máy của đơn vị thi cơng;

+ Đặc điểm địa hình tự nhiên của khu vực tuyến đi qua;

+ Các điều kiện đặc biệt khác của tuyến đường;

Dựa vào các căn cứ trên đây so sánh một số phương pháp tổ chức thi công nhằm

chọn ra một phương án ưu việt hơn cả để phục vụ cho việc tính tốn và tổ chức các đơn

vị thi công.

Thi công nền đường theo phương pháp tuần tự và song song

Thi công mặt đường theo phương pháp dây chuyền.

3.1.3. Chọn hướng thi công

Chọn hướng thi công từ đầu tuyến đến cuối tuyến (từ Km69+00 đến Km69+889,78)

3.1.4. Dự kiến thời gian thi công cho từng hạng mục

Tháng/năm7/201

48/20149/201410/201

411/201

412/201

4Thời gian theo lịch

(T1)313130313025Thời gian nghỉ chế độ

(Chủ nhật, lễ, tết) (T2)545444Thời gian dự trữ (T3)234210Thời gian thi công (T)242421232621Thời gian thi công thực tế:

GVHD:T = T1 – T2 – T3

Page 13SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

T = 140 ngày

Căn cứ vào số ngày thi công thực tế chọn thời gian thi công nền đường và cống

thoát nước là: 90 ngày, thời gian thi cơng mặt đường là: 50 ngày.

3.1.5. Lập bảng tính vật liệu, nhân công, ca máy cho từng hạng mục

3.1.5.1. Thi cơng nền đường

TT1Nội dung trình tựKhối

Đơn vị lượng

CVCơng tác chuẩn bị100m3- Nhân công bậc 3/7 CôngTT- Nhân công bậc 3/7 Công

3- Máy đào ≤ 1,25 m CaM+TCAB.211311876,903,55

0,56CaAB.41421 0,852

AB.42223 0,380Đào đất đánh cấp1m3351,77TCAB.1121321,400,78274,38- Ơ tơ tự đổ 7 tấn

tận dụng 1kmCa246,24AB.41423 1,2002,95- Ơ tơ tự đổ 7 tấn

đổ đi 4kmCa105,53AB.41423 1,200

AB.42223 0,4202,60Đào nền đất cấp 3100m3

2742,62AB.311335,79158,80- Máy đào ≤ 1,6 m3Ca- Máy ủi ≤ 110CVCa- Ơ tơ 7 tấn (1km)Ca1919,83AB.41423 1,20023,04- Ơ tơ tự đổ 7 tấn

Vận chuyển 4kmCa822,79AB.41423 1,200

AB.42223 0,42020,24- Nhân công bậc 3/7 CôngM+TC0,2687,350,0681,86AB.11833

86,191,17M+TCCaĐào đất mỏ đắp K95 100m3 15855,12 M+TCAB.41423 1,200

AB.42223 0,420

AB.24143- Nhân công bậc 3/7 Công100,84

2,120,81128,43- Máy đào ≤ 1,25 m3 Ca0,20232,03- Máy ủi ≤ 110CV0,0457,13GVHD:Số cơng9,380,189- Ơ tơ tự đổ 7 tấn

Vận chuyển 4km- Ơ tô tự đổ 7 tấn

Vận chuyển 4km

6Số ca

máy0,500,030Đào rãnh đất cấp 3 1m3

5Nhân

công28Ca- Nhân công bậc 3/7 Công

4TTMáy- Máy ủi ≤ 110CV- Nhân công bậc 3/7 Công

3TCNăng suất100m3Vét đất hữu cơ

2Phương

pháp

MHĐM

thi cơngCaPage 14SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Ơ tô tự đổ 7 tấn

Ca

Vận chuyển 4km

Thi công bằng máy

100m3

98% đắp nền K95

78910- Nhân công bậc 3/7 CôngAB.41423 1,200

AB.42223 0,42015873,21 M+TC390,041,74AB.64113276,19- Máy đầm 9 tấnCa0,4266,67- Máy ủi 110cvCa0,2133,33Thi công bằng thủ

công 2% đắp K951m3- Nhân công bậc 4/7 Công

- Đầm cócCaXáo xới K98100m3- Nhân cơng bậc 3/7 Cơng

- Máy đào ≤ 1,25 m3 Ca

- Máy ủi ≤ 110CVCaLu lèn K98100m3- Nhân công 3,5/7Công- Máy đầm 16 tấnCa- Máy ủi ≤ 110cvCa323,94M+TCAB.6513010,18

5,09915,13915,13M+TCM+TCAB.31133AB.6412432,98

16,495,7952,990,3072,810,0680,621,7415,920,423,840,211,92Đào đất mỏ đắp K98 100m3

- Nhân công bậc 3/7 Công

111213- Máy đào ≤ 1,25 m3 CaAB.24143

742,89M+TC0,81

0,2021,50

0,33- Máy ủi ≤ 110CVCa0,045- Ơ tơ tự đổ 7 tấn

Vận chuyển 4kmCaAB.41423 1,200

AB.42223 0,420Đắp nền K98100m3- Nhân công 3,5/7Công- Máy đầm 16 tấnCa- Máy ủi ≤ 110cvCaTrồng cỏ mái ta luy640,42691,36Nhân công bậc 2,5/7M+TCTCAB.641246,0218,281,7411,140,422,690,211,34AL.17111962,223.1.5.2. Thi cơng cống thốt nước

TT1Nội dung trình tựKhối

Đơn vị lượng

CVĐịnh vị

- Nhân công bậc 3/7 CôngGVHD:TTPhương

pháp

MHĐM

thi công

TCPage 15TTNăng suất

MáyNhân

côngSố ca

máySố cơng5SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Đào móng cống

2100m3- Nhân công bậc 3/7 Công3- Máy đào ≤ 0,8 m3CaThi cơng đá dăm

đệm bằng đầm cóc1m3- Nhân cơng bậc 3/7 Cơng4- Đầm cócCaXây móng cống1m3- Nhân cơng 3,5/7Cơng209,42M+TCAB.271115,5911,710,3517,98TC0,74AK.981101,4811,813,85

5,10TCAE.1111512M+TCAG.422110,311,919,741,0510,60Hạ chỉnh ống cống Đốt

5- Nhân công bậc 3/7 Công678- Cần trục 10 tấnCaLàm mối nốiĐốt- Nhân công 3,5/7CôngXây tường đầu,

tường cánh100m3- Nhân công 3,5/7Công- Máy trộn 250lCa- Máy đầm dùi

1,5KWCaĐắp đất công trình

bằng đầm cóc100m3- Nhân cơng 4/7Cơng- Đầm cócCa0,05

12TCAK.9512120,57M+TCAF.1211067,88TC0,60,546,483,5673,230,0951,950,183,70AB.6513010,18

5,096,91

3,463.1.5.3. Thi cơng mặt đường

Bảng tính vật liệu, nhân cơng, ca máy cho hạng mục mặt thi công tuần tự

STTTên công việcKhối

lượngĐào khuôn đườngĐịnh mức

MHĐM- Máy đào ≤ 1,25m351,74- Ơ tơ tự đổ 7 tấn (4 Km)

Đào đất cấp 3 ở mỏ đắp lề K95494,63- Máy đào ≤ 1,25m3GVHD:Công

0,16Ca0,0680,04CaAB.41423 1,200

AB.42223 0,4201,27Ca

m3AB.31133

5,79

0,307Page 163,00AB.31133 0,307AB.31133- Nhân công 3,0/7ĐVT

m35,79- Máy ủi ≤ 110CV2Số

caAB.31133- Nhân công 3,0/7

1ĐMSố

công28,64Công

1,52CaSVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Máy ủi ≤ 110CV

- Ô tô tự đổ 7 tấn (4 Km)

Đắp lề K95 bằng đầm cóc0,34CaAB.41423 1,200

AB.42223 0,42012,17Ca

m3AB.65130- Nhân cơng 4,0/7437,73- Đầm cóc

Thi công lớp CPĐD II + bù vênhAB.6513010,1844,565,09Công

22,282046,39Ca

m31441,12 AD.11211- CPĐD 0,075-50 mm30,068m3142- Nhân công 4/74,20- Máy ủi ≤ 110CV0,507,21Ca0,1051,51Ca0,253,60Ca- Máy lu bánh lốp 16 tấn0,375,33Ca- Máy lu 10 tấn0,253,60Ca- Ơ tơ tưới nước 5 m30,253,60Ca- Máy san ≤ 110CV

- Máy lu rung 25 tấn1441,12AD.1121160,53CơngBảng tính vật liệu, nhân cơng, ca máy cho hạng mục mặt thi công

dây chuyền (V = 125m/ca)

STTTên công việc

Lớp CPĐD loại I dày 15cmDây chuyền thi công 1- Khối lượng vật liệu CPĐD Loại IMHĐM70,00AD.1122199,40AD.11221Số Số

ĐVT

công caĐMm3

m3142- Nhân cơng 4,0/74,6- Máy rải 50-60m3/h0,250,18Ca0,250,18Ca0,280,20Ca0,370,26Ca0,250,18Ca0,1250,09Ca0,1250,09Ca- Ơ tơ tưới nước 5m3AD.11221- Máy lu rung 25 tấn70,00- Máy lu bánh lốp 16 tấn

- Máy lu 10 tấn

- Máy lu 8 tấnQuy đổi

từ lu 10T- Máy lu 12 tấnGVHD:Định mứcKhối

lượngTưới nhựa thấm bám TC 1,5kg/m2500- Khối lượng vật liệu nhựa bitum554,85Page 173,22AD.2421

4

AD.2421 110,97

4Côngm2

kgSVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Khối lượng dầu hỏa240,75- Nhân cơng 3,5/7

- Thiết bị nấu nhựa

- Ơ tơ tưới nhựa 7 tấnAD.2421

448,15

0,3141,57 CơngAD.2421

40,0490,25Ca0,0980,49Ca0,0490,25Ca- Máy nén khí

Rải thảm BTN hạt thô dày 7cm

Dây chuyền thi công 2- Khối lượng bê tông nhựa500

81,30- Nhân công 4,0/7

- Máy rải 130-140CV

- Máy lu bánh lốp 16 tấn

- Máy lu 10 tấn500- Máy lu 8 tấn16,26

2,50Tấn

12,50Công

0,29Ca0,32Ca0,120,60Ca0,060,30Ca0,060,30CaAD.24211m2- Khối lượng vật liệu nhựa bitum166,61 AD.24211 33,322kg- Khối lượng dầu hỏa80,25kg500AD.24211 16,05- Nhân công 3,5/70,314- Thiết bị nấu nhựa

Dây chuyền thi công 3m2AD.2322 0,0587

5

0,064Quy đổi

từ lu 10T- Máy lu 12 tấn

Tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/m2AD.2322

5

AD.2322

5kgAD.24211- Ơ tơ tưới nhựa 7 tấn

- Máy nén khí

Rải thảm BTN hạt mịn dày 5cm

- Khối lượng bê tông nhựa500

59,085- Nhân công 4,0/7

- Máy rải 130-140CVAD.2323

3

AD.2323

3

AD.2323

3- Máy lu bánh lốp 16 tấn

- Máy lu 10 tấn

- Máy lu 8 tấnQuy đổi

từ lu 10T- Máy lu 12 tấn1,57Công0,0490,25Ca0,0980,49Ca0,0490,25Ca

m212,12

1,85Tấn

9,25Công0,0450,23Ca0,0640,32Ca0,120,60Ca0,060,30Ca0,060,30Ca3.1.6. Lập bảng tổng hợp số nhân công, số lượng từng loại máy cho từng hạng mục

a. Thi công nền từ 1/7 - 15/10/2014 cần:

Thi cơng

GVHD:Số máy móc

Page 18Số

SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Máy

Máy

Máy

đào

ơ tơ 7 đầm Đầm

nền đường

đầm

1,25

tấn

16 cóc

(1/6-15/9)

9 tấn

3

m

tấn

2

2

1

16

1

1

b. Thi cơng cống thốt nước D1000 từ 15/7 – 25/7/2014

Máy

ủi 110

cvMáy

khácnhân

cơng140Số máy

Máy

Máy

Máy

Cẩu

Khẩu

ơ tô 7

ô tô 5 Máy

ủi 110 đào

đầm

10

độ

tấn

tấn khác

cv 0,8 m3 9 tấn

tấn

D1000

1

1

1

5

1

01

1

c. Thi công mặt đường từ 16/10 – 25/12/2014 cần:

Thi

cơng

cống

trònSố

nhân

cơngSố

nhân

cơngSố máy móc

Thi cơng

mặt đường

(16/9-25/11)Máy Máy Máy

ủi 110 đào

lu

cv 0,8 m3 8 tấn

211Máy

ơ tơ 7 lu Đầm

tấn

12 cóc

tấn

16

1

310Máy

lu

16

tấn

1Máy

lu

rung

25

tấn

1253.1.7. Lập tiến độ thi cơng tổng thể

(có bản vẽ kèm theo)

3.2. Thiết kế tổ chức thi công và kỹ thuật thi công chi tiết nền đường

3.2.1. Các căn cứ lập thiết kế tổ chức thi công chi tiết nền đường

- Căn cứ vào tiến độ thi công tổng thể các hạng mục cơng trình

- Căn cứ vào máy móc, nhân vật lực hiện có của đơn vị thi cơng với giả thiết năng

lực máy móc cơng nghệ và nhân lực đáp ứng tốt u cầu để thi cơng, hồn thành đúng

tiến độ và đảm bảo chất lượng cơng trình.

- Căn cứ tính chất cơng trình thi cơng chủ yếu của các hạng mục cơng trình, khối

lượng của các hạng mục cơng trình.

- Căn cứ cào thời gian thi công nền đường từ ngày 1 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm

2014 có tổng cộng 122 ngày. Trong đó có 17 ngày nghỉ gồm 16 ngày chủ nhật và 1 ngày

nghỉ lễ (2/9). Ngày thi công thực tế là 122 – 17 = 105 ngày. Khoảng thời gian thi công

vào mùa hè nên thời tiết thuận lợi cho công tác thi công.GVHD:Page 19SVTH: Nguyễn Văn ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Phương tiện thông tin liên lạc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×