Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
AMIS.VN: Phần Mềm Quản trị Doanh Nghiệp Hợp Nhất

AMIS.VN: Phần Mềm Quản trị Doanh Nghiệp Hợp Nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISA

nguyên vật liệu, quản lý các yêu cầu mua hàng, quản

lý khách hàng, quản lý thu - chi, quản lý nhân viên,

quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, cũng

như lên các chương trình khuyến mại trong các dịp lễ,

tết.Đặc biệt, còn cho phép người dùng sử dụng phần mềm bình thường trên

hệ thống mạng nội bộ khi khơng có kết nối Internet. Dữ liệu sẽ tự động đồng bộ

với máy chủ bất kỳ khi nào bạn muốn, rất nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

MSHOPKEEPER - Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

MShopKeeper là phần mềm quản lý

cửa hàng thời trang chuyên nghiệp, với

nhiều tính năng hấp dẫn, được phát

triển bởi Công ty Cổ phần Misa. Giúp

các chủ cửa hàng thời trang quản lý

shop của mình tốt hơn, phục vụ khách

hàng chuyên nghiệp hơn nhiều.MShopKeeper giúp bạn tra cứu hàng tồn kho, đối chiếu, kiểm sốt sai sót vơ

cùng thuận tiện. Đồng thời, giúp tính tiền nhanh chóng, chính xác bằng mã vạch

ngay trên phần mềm quản lý bán hàng này. Nhờ đó tiết kiệm khá nhiều thời

gian, cơng sức mà lại còn tránh được sai sót.

1.2. Khái qt chung về văn phòng của Cơng ty cổ phần Misa

1.2.1. Chức năng

* Chức năng tổng hợp - tham mưu.

Tổng hợp: Văn phòng (phòng Hành chính) là đơn vị chịu trách nhiệm

chính trong việc tổng hợp và báo cáo lãnh đạo về các thông tin liên quan tới hoạt

động của cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp. Văn phòng thiết lập cơ chế thu thập

thông tin cũng như các biện pháp và phương tiện xử lý thơng tin và qua đó thực

hiện theo dõi, nắm bắt và tổng hợp thông tin trên các mặt hoạt động của cơ

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 20Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAquan, doanh nghiệp theo Quy chế hoạt động và yêu cầu của lãnh đạo. Các thơng

tin đó được phân tích, xử lý, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tới các cấp

lãnh đạo hay cung cấp tới các đơn vị theo Quy chế hoạt động và yêu cầu của

lãnh đạo.

Tham mưu: Với vị trí là giúp bộ phận giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo nên

văn phòng được coi là bộ phận tham mưu chính cho lãnh đạo trong việc quản lý

và điều hành cơng tác hành chính của cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở thông tin đã

được thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp và trình lãnh đạo; văn phòng trong

phạm vi quyền hạn còn nghiên cứu tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp

hợp lý giúp lãnh đạo có thêm cơ sở lựa chọn và ban hành các quyết định kịp thời

nhằm giải quyết các công việc một cách hiệu quả nhất lý trong công tác quản lý

và điều hành

1.1.2.2. Chức năng giúp việc điều hành của lãnh đạo

Chức năng giúp việc điều hành cho lãnh đạo được coi là một trong những

chức năng quan trọng nhất của văn phòng. Căn cứ vào các quyết định hay chủ

trương của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, văn phòng tiến hành xây dựng hoặc tham

gia xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ

trương, quyết định đó trong cơ quan, doanh nghiệp trên thực tế. Trong quá trình

tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo phê duyệt, văn

phòng thực hiện việc theo dõi, quản lý và đôn đốc việc triển khai trên thực tế,

theo dõi sát sao về tiến độ triển khai cũng như nắm bắt các vấn đề phát sinh

trong q trình thực hiện, thơng tin kịp thời tới lãnh đạo để có biện pháp điều

chỉnh. Bên cạnh đó việc đáp ứng các điều kiện thực hiện như về hành chính, về

cơ sở vật chất và các nguồn lực khác từ văn phòng sẽ là điều kiện quan trọng để

việc thực hiện các quyết định, kế hoạch đó đạt hiệu quả cao nhất.

1.1.2.3. Chức năng hậu cần.

Ở chức năng này, văn phòng tiến hành các công việc đảm bảo đầy đủ cơ

sở vật chất phục vụ cho hoạt động của tồn cơng ty; đảm bảo các trang thiết bị,

phương tiện làm việc được an toàn, thống nhất. Để thực hiện công việc này, văn

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 21Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAphòng tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng các kế hoạch mua sắm, bảo

trì, thay thế các trang thiết bị, phương tiện làm việc và các tài sản khác phục vụ

cho hoạt động của tồn cơng ty. Việc đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiết, an

ninh, an tồn… cũng là những cơng việc mà văn phòng tiến hành thực hiện

thường xuyên, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của cơ công ty

1.1.2.4. Chức năng hỗ trợ cho hoạt động - sản xuất kinh doanh

Trong hoạt động của các doanh nghiệp thì văn phòng khơng thuần túy chỉ

giải quyết các cơng việc hành chính, mà văn phòng còn phải tham gia vào cơng

việc sản xuất, kinh doanh một cách tích cực và hiệu quả. Văn phòng ngồi các

cơng việc hành chính còn thực hiện các công việc như giải quyết thủ tục hải

quan xuất nhập khẩu hàng hóa; tìm kiếm, giữ gìn các mối quan hệ với đối tác,

với khách hàng; giải quyết các thắc mắc, thậm chí là các tranh chấp với khách

hàng về các sản phẩm, dịch vụ của của doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động

tiếp thị, duy trì và giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan nhà nước… Chức

năng này cho thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của văn phòng doanh nghiệp trong

nền kinh tế thị trường.

1.2.2. Nhiệm vụ văn phòng

Để thực hiện các chức năng đã trình bày ở trên, văn phòng các cơ quan,

doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiều công việc khác nhau như:

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, tổng đài điện thoại.

- Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư, công tác lưu trữ. Hướng

dẫn các đơn vị trong cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ này theo

đúng quy định.

- Đánh máy, soạn thảo văn bản cho các cấp lãnh đạo, các văn bản của văn

phòng.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới cơ quan hành chính nhà

nước. Đảm bảo các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp đúng quy định của

pháp luật.

- Tổ chức hoạt động đối nội - đối ngoại của cơ quan, doanh nghiệp.

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 22Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISA- Quản lý hồ sơ, tài liệu về bộ máy tổ chức, nhân sự

- Thực hiện cơng tác tài chính-kế tốn (nếu được phân công)

1.3. Khái quát chung về nhà quản trị văn phòng Cơng ty cổ phần

Misa

1.3.1. Khái qt chung

* Chức năng của nhà quản trị

Hiện nay có nhiều cách phân loại các chức năng quản trị, nhưng nhìn

chung các nhà khoa học đã tương đối có sự thống nhất về bốn chức năng quản

trị là: hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát.

- Chức năng hoạch định: là chức năng đầu tiên trong quá trình quản trị.

Hoạt động này bao gồm việc xác định rõ hệ thống mục tiêu của tổ chức, xây

dựng và lựa chọn chiến lược tổng thể để thực hiện các mục tiêu này và thiết lập

một hệ thống các kế hoạch để phối hợp các hoạt động của tổ chức. Đồng thời

đưa ra các biện pháp để thực hiện các mục tiêu, các kế hoạch của tổ chức.

- Chức năng tổ chức: chủ yếu là thiết kế cơ cấu của tổ chức, bao gồm xác

định những việc phải làm, những ai sẽ làm những việc đó, những bộ phận nào

cần được thành lập, quan hệ phân công phối hợp và trách nhiệm giữa các bộ

phận và xác lập hệ thống quyền hành trong tổ chức.

- Chức năng điều khiển: là chức năng thực hiện sự kích thích, động viên,

chỉ huy, phối hợp con người, thực hiện các mục tiêu quản trị và giải quyết các

xung đột trong tập thể nhằm đưa tổ chức đi theo đúng quỹ đạo dự kiến của tổ

chức.

- Chức năng kiểm sốt: để đảm bảo cơng việc thực hiện như kế hoạch dự

kiến, nhà quản trị cần theo dõi xem tổ chức của mình hoạt động như thế nào, bao

gồm việc theo dõi toàn bộ hoạt động cuả các thành viên, bộ phận và cả tổ chức.

Hoạt động kiểm soát thường là việc thu thập thông tin về kết quả thực hiện thực

tế, so sánh kết quả thực hiện thực tế với các mục tiêu đã đặt ra và tiến hành các

điều chỉnh nếu có sai lệch, nhằm đưa tổ chức đi đúng quỹ đạo đến mục tiêu.

Những chức năng nêu trên là phổ biến đối với mọi nhà quản trị ở mọi cấp

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 23Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAbậc trong mọi tổ chức. Tuy nhiên, có sự khác biệt về sự phân phối thời gian cho

các chức năng quản trị giữa các cấp quản trị. Theo nghiên cứu của Mahoney, nhà

quản trị cấp cao dành 64% thời gian cho công tác hoạch định và tổ chức, trong

lúc nhà quản trị trung cấp chỉ dành 51% thời gian cho công tác này và nhà quản

trị cấp thấp chỉ dành 39%.

1.3.2. Giới thiệu Nhà quản trị văn phòng Cơng ty cổ phần Misa

Nhà quản trị là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Nhà

quản trị chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho các thành viên hiểu

đúng, tin tưởng và cùng nỗ lực để tạo dựng các giá trị văn hóa cho doanh

nghiệp. Lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xua tan những mối lo

sợ và thiếu an toàn của các thành viên trong doanh nghiệp.

Ông Lữ Thành Long là lãnh đạo cấp cao của cơng ty vì vậy những quyết

định của ơng có ảnh hưởng trực tiếp tới các giá trị được tuyên bổ trong các biểu

hiện văn hóa doanh nghiệp như kiến trúc, quy tắc, nề nếp… Và ngay khi mới

xây dựng ông cũng đã xây dựng được sứ mệnh, tầm nhìn. Từ đó ơng đã xây

dựng được mục tiêu ngắn hạn cho cơng ty mình và phương hướng chiến lược

của cơng ty.

- Mặc trang phục khi tới công ty

- Không để điện thoại ảnh hưởng khi đang làm việc đặc biệt trong cuộc

họp.

- Tôn trọng và lắng nghe người khác

- Đến đúng giờ hẹn

- Ứng xử với đồng nghiệp chân thành, thân thiện, đồn kết, tơn trọng và

giúp đỡ lẫn nhau trong cơng việc.

Liên tục 23 năm gắn bó với MISA, ông Lữ Thành Long đã dành toàn bộ

năng lực và tâm huyết của mình, cống hiến vì sự phát triển của công ty. Khát

vọng phụng sự xã hội luôn được ông đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của

mình, bởi vậy, trách nhiệm đưa ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng

dịch vụ, quyết tâm đạt được mục tiêu đã được ông đề ra: giữ vững tinh thần:

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 24Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAĐAM MÊ – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT, KỶ LUẬT – NĂNG SUẤT – CHẤT

LƯỢNG, cùng nhau mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thật sự

TIN CẬY – TIỆN ÍCH – TẬN TÌNH.

Bằng sự cống hiến của mình, lao động khơng ngừng nghỉ ông đã định hướng

công ty phát triển một cách vững mạnh nhất, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Ông được nhà nước trao tặng huân chương Lao động Hạng ba, các sản

phẩm của MISA nhiều năm liền được khách hàng tin tưởng bình chọn là giải

pháp cơng nghệ thông tin ưa chuộng nhất và giành được rất nhiều giải thưởng

CNTT uy tín

Tiểu kết

Qua những khái quát chung về doanh nghiệp, chúng ta thấy đước chức

năng, nhiệm vụ của văn phòng doanh nghiệp. Và các cấp bậc cũng như tiêu

chuẩn của các Nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp. Như vậy ở chương 1 là cơ

sở lý luận, là tiền đề để hiểu rõ được về nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp cơ

bản.

Chương 2:

VAI TRỊ NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG

TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MISA

2.1. Khái niệm

* Quản trị văn phòng:

Quản trị văn phòng là một lĩnh vực thuộc quản trị nói chung, liên quan

tới việc tổ chức, diều hành và phối hợp các công việc của văn phòng nhằm xử lý

thơng tin phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan, hướng tới mục tiêu chung của

tổ chức.

*Nhà quản trị văn phòng

- Là một nhà quản trị có quyền điều khiển, giám sát cơng việc của nhân

viên dưới quyền trong văn phòng, đồng thời là người chịu trách nhiệm trước

lãnh đạo cơ quan về công việc của nhân viên trong văn phòng.

- Nhà quản trị là người làm việc trong tổ chức, những người có nhiệm vụ

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 25Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAthực hiện chức năng quản trị trong phạm vi được phân công phụ trách, được

giao nhiệm vụ điều khiển công việc của người khác và chịu trách nhiệm trước

kết quả hoạt động của những người đó. Nhà quản trị là người lập kế hoạch, tổ

chức, lãnh đạo và kiểm tra con người, tài chính, vật chất và thơng tin trong tổ

chức sao cho có hiệu quả để giúp tổ chức đạt mục tiêu.

2.2. Vai trò của nhà quản trị văn phòng

2.2.1. Vai trò quan hệ với con người:

Tổ chức mạnh khi nhiều người trong tổ chức đó đều hoạt động hướng đến

mục tiêu của tổ chức. Để đạt được điều đó, nhà quản trị có vai trò hướng các

thành viên của tổ chức đến mục tiêu chung vì lợi ích của doanh nghiệp.

Vai trò đại diện: Đại diện cho công ty và những người dưới quyền trong tổ

chức.

Vai trò lãnh đạo: Phối hợp và kiểm tra cơng việc của nhân viên cấp dưới;

Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, khích lệ nhân viên.

Vai trò liên kết: Quan hệ với người khác để hồn thành cơng việc được

giao cho đơn vị của họ. NQT luôn là 1 người trọng tài, có trách nhiệm hòa giải,

đồn kết tất cả các thành viên thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh

tập thể.

2.2.2.Vai trò quyết định:

Vai trò doanh nhân: Vai trò này được thể hiện khi nhà quản trị tìm cách cải

tiến hoạt động của tổ chức như việc áp dụng công nghệ mới hay điều chỉnh một

kỹ thuật đang áp dụng.

Vai trò giải quyết xáo trộn: Ứng phó với những bất ngờ làm xáo trộn hoạt

động bình thường của tổ chức nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định.

Vai trò người phân phối tài nguyên: Phân phối tài nguyên hợp lý giúp đạt

hiệu quả cao. Các tài nguyên bao gồm con người, tiền bạc, thời gian, quyền hạn,

trang bị hay vật liệu.

Vai trò đàm phán: Thay mặt tổ chức để thương thuyết với những đơn vị

khác cũng như với bên ngoài.

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 26Báo cáo thực tậpCơng ty cổ phần MISA2.2.3. Vai trò của Nhà quản trị trong công tác hoạch định nhân sự.

Nhà quản trị văn phòng là yếu tố nhận được cơ quan có hoạt động tốt hay

khơng, chính là lực lượng nhân sự.

- Tạo tiền đề phát triển cho mỗi cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao năng xuất lao động của cơ quan;

- Giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho cơ quan;

- Cung cấp kịp thời thơng tin cho lãnh đạo trong hoạt động quản lý;

- Tăng cường khả năng sử dụng các nguồn lực của đơn vị;

- Giúp hoạt động của cơ quan được duy trì, kiểm soát chặt chẽ.

Nhà gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ cơ quan tổ chức nào cũng phải bộ

phân nhân sự. Nhà quản trị văn phòng là yếu tố quan trọng k thể thiếu trong cơ

quan.

2.2.4. Tổ chức thu thập thông tin

Trong hoạt động quản lý của cơ quan thì thơng tin đóng vai trò vơ cùng

quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả hoạt động của toàn cơ quan đơn vị.

Nhà quản trị văn phòng như một cầu nối trung gian về thông tin trong hoạt động

của cơ quan.

Nhà quản trị thu thập bằng cách giao phó cho các bộ phận trong văn

phòng thu thập thơng tin, sau đó các bộ phận này sẽ cung cấp thơng tin cho nhà

quản trị, hoặc nhà quản trị trực tiếp thu thập thông tin qua các kênh thông tin

như văn bản, qua báo chí, qua hội họp..

- Thơng tin của Nhà quản trị văn phòng còn được thể hiện qua vai trò

cung cấp thơng tin của nhà quản trị.

- Nhà quản trị văn phòng sau khi phân tích, xử lý các thông tin liên quan

tới hoạt động của đơn vị của cơ quan nhà quản trị sẽ cung cấp thông tin cho

lãnh đạo cơ quan phục vụ cho hoạt động quản lý của lãnh đạo nhằm hướng tới

mục tiêu chung của cơ quan.

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 27Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISA- Thu thập thông tin về các yếu tố của điều kiện làm việc như điều kiện tổ

chức hoạt động của cơ quan tổ chức,chế độ lương bổng, khen thưởng, tầm quan

trọng của công việc trong doanh nghiệp, các yếu tố của điều kiện vệ sinh lao

động, sự cố gắng về thể lực, những rủi ro khó tránh, sự tiêu hao năng lượng

trong quá trình làm việc…

- Nhà quản trị văn phòng thu thâp thông tin về các hoạt động thực tế của

nhân viên tiến hành tại nơi làm việc như các phương pháp làm việc, các mối

quan hệ trong thực hiện công việc, cách thức làm việc, cách thức phối hợp hoạt

động với các nhân viên khác, cách thức thu thập xử lý các loại số liệu và cách

thức làm việc với loại máy móc, trang bị kỹ thuật.

- Vai trò phổ biến, truyền đạt thông tin cũng là biểu hiện của vai trò thơng

tin của Nhà quản trị văn phòng.

- Q trình hoạt động Nhà quản trị văn phòng liên tiếp nhận các thôgn tin

quản lý từ lãnh đạo, các thông tin quản lý có liên quan từ các phòng ban , đơn vị

khác.

- Các thơng tin đó là cơ sở để giải quyết các công việc liên quan đến chức

năng nhiệm của văn phòng.

- Tìm hiểu và kiểm tra thơng tin trước khi truyền đạt các thông tin , kịp

thời cho đối tượng cần truyền đạt thông tin.

- Các thông tin được Nhà quản trị truyền đạt, phổ biến cho các đơn vị, các

nhân viên trong văn phòng, các đơn vị liên quan đến cá nhân, đơn vị trong văn

phòng dựa vào đó thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2.5. Tổ chức thiết lập mục tiêu

* Mục tiêu Chất lượng:

- Nhà quản trị văn phòng xác định mục tiêu các phương tiện nguồn nhân

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 28Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAsự và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chất lượng nhân sự. Hoạch định xác

định mục tiêu, phương hướng phát triển chất lượng chung cho tồn cơng ty theo

một hướng thống nhất.

- Triển khai họp triển khai chính sách chất lượng , mục tiêu chất lượng

cho tồn bộ cơ quan.

- Xây dựng chương trình, chiến lược chính sách chất lượng và kế hoạch

hóa chất lượng;

- Xác định vai trò của chất lượng trong chiến lược của cơ quan tổ chức.

- Tạo điều kiện cho nhân viên, nâng cao trình độ bằng cách nhập học tại

các trường Đại học, Cao đẳng, Tại chức dành cho cán bộ công nhân viên.

- Xác định yêu cầu chất lượng đạt đến từng giai đoạn nhất định,đề ra

phương hướng, kế hoạch cụ thể để thực hiện được những mục tiêu chất lượng.

- Xác định kết quả dài hạn của những biện pháp thực hiện.

- Liên kết hoạt động của các nhân, bộ phận và lĩnh vực hoạt đọng thành

một thể thống nhất thực hiện mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, phân chia nhiệm vụ

quyền hạn cho các nhân, cơ quan tổ chức…

- . Cần phải hoàn thiện các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, chế

độ chính sách.

* Mục tiêu Số Lượng:

- Đảm bảo được số lượng nhân sự trong cơ quan tổ chức.

- Chủ trương luân chuyển với những lý do thiết thực, điều động cán bộ

giữ các phòng ban nhưng đảm bảo số lượng.

- Đưa ra các tiêu chuẩn chuyên môn trong công tác tuyển dụng, sử dụng

đúng người, đúng việc.

- Nâng cao trình độ làm việc của nhân viên.

- Chú trọng nâng cao tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

- Về độ tuổi vận dụng như tuổi tham gia cấp uỷ cùng cấp, đảm bảo tính

kế thừa, có cán bộ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, căn cứ vào tình hình cụ

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 29Báo cáo thực tậpCông ty cổ phần MISAthể các cấp ủy vận dụng bố trí cho phù hợp.

- Xác định được khối lượng cơng việc của văn phòng và của từng đơn vị,

bộphận trong văn phòng.

- Phân tích luồng cơng việc trong văn phòng, xác định các cơng việc có

thể kiêmnhiệm, cơng việc khơng thể kiêm nhiệm.

- Tính tốn được thời gian cần thiết để hồn thành từng cơng việc, thời

gian hồnthành cơng việc của từng đơn vị, bộ phận. Từ đó xác định được thời

gian cần thiết đểhoàn thành nhiệm vụ của văn phòng.

Xác định các trang thiết bị cần thiết cho cơng việc, cho từng vị trí lao

động vănphòng trên tổng số trang thiết bị được phép bố trí.

Trên cơ sở các tính tốn trên, nhà quản trị văn phòng tiến hành cân đối số

lượnglao động cần thiết của văn phòng sao cho phù hợp với khối lượng công

việc và các điềukiện khác để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ mà văn phòng được

phân cơng.

2.3. Thực trạng quản lý điều hành hoạt động văn phòng của Nhà

quản trị văn phòng cơng ty cổ phần Misa

2.3.1. Tổ chức bộ máy và phân công công việc

* Tổ chức bộ máy:

Cơ cấu tổ chức của DN đòi hỏi phải được thiết kế sao cho gọn nhẹ, không

cồng kềnh, không tầng nấc, mọi hoạt động trong bộ mấy từ cấp trên xuống cấp

dưới phải thông suốt có hiệu quả, các mối quan hệ phải xác định rõ ràng.

Nhà quản trị sẽ tham gia vào việc phân công công việc. Những kế hoạch

của cấp thấp hơn trong tổ cơng ty phải được xem xét vì có sự phối hợp của các

phòng ban để tránh sự lặp lại khơng cần thiết.

* Giao cơng việc

Cơng việc là gì? Công việc là cái mà mọi người tập trung phần lớn thời

gian, suy nghĩ và cố gắng để thực hiện. Đó là mơi trường quan trọng ảnh hưởng

sự trưởng thành và phát triển của con người.

Giao công việc thực chất là phân công lao động cho từng người, từng

SVTH: Võ Đức Sang – Lớp D03Q32Trang 30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

AMIS.VN: Phần Mềm Quản trị Doanh Nghiệp Hợp Nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×