Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
17 Một số hình ảnh hoạt động thực tế của mạch

17 Một số hình ảnh hoạt động thực tế của mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 3

Trang 20/20Hình 3.16: Hiển thị thơng tin lên LCD.Hình 3.17: Hình ảnh và thơng báo sẽ được lưu ở thư mục.Hệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanĐỒ ÁN 3

Trang 21/20Hình 3.18: Tin nhắn sẽ gửi đến số điện thoại được cài đặt.Hệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanĐỒ ÁN 3

Trang 22/20CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

1.18 Kết luận

1.1.11 Ưu điểm

• Hoạt động ổn định.

• Mạch hồn thiện tốt.

• Tốt độ đáp ứng của hệ thống nhanh và có gửi thơng báo hiển thị đầy đủ.

• Các linh kiện dễ dàng tìm mua, phần thiết kế đơn giản tính ứng dụng cao.

1.1.12 Nhược điểm

• Cảm biến dễ nhầm lẫn các chuyển động.

• Tốn chi phí khi gửi tin nhắn.

1.19 Hướng phát triển

• Phát triển thêm qua đó có thể tích hợp điều khiển thiết bị qua GSM.

• Giám sát các nơng trại.

• Hay có thể kết nối internet để xem trực tiếp hình ảnh được gửi đến thiết bị

như di động máy tính.

• Dùng arm để phát triển các ứng dụng như nhận diện khn mặt.

• Phát triển thành camera ghi hình và gắn cảm biến GPRS hay gps để làm thiết bị

khảo sát địa hình khó khăn.Hệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanĐỒ ÁN 3

Trang 23/20TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]http://codientu.org/threads/10744/.[2]http://www.dientuchiase.com/2014/11/bai-5ieu-khien-ong-co-dung-[3]http://arduino.vn/.[4]https://vi.wikipedia.org/wiki/Arduino.[5]http://www.hocavr.com/index.php/lectures/uartTiếng Anh:

[6]http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=Data%20sheet

%20datasheet&gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux0

NsArbBrsTypv82wX7IyJovWpalNK7FaNr7WGL8gcRoCSfDw_wcBCentra

l Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.[7]arduino.org.[8]http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27993/TI/74LS21.htmlHệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanĐỒ ÁN 3

Trang 24/20PHỤ LỤC

Lập trình(code)

#include

#include

char c;

#byte PORTB = 0x06

#define PIR input(PIN_D1)

void send_sms();

void main()

{lcd_init();

lcd_putc('\f');

set_tris_b(0x00);

set_tris_d(0x0A);

PIR == 0;

// printf(lcd_putc,PORTB);

while(TRUE)

{

if(PIR == 1)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc," CO NGUOI");fprintf(COM_B,"%d",1);

Hệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanĐỒ ÁN 3

Trang 25/20PIR == 0;

send_sms();

}

else

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"KHONG CO NGUOI");}

}

}

void send_sms(){

fprintf(COM_A,"AT+CMGS=\"0988881606\"\r\n");

delay_ms(500);

fprintf(COM_A,"CO TROM\r\n");

putc(26);

delay_ms(4000);

}Hệ Thống Giám Sát An Ninh Giao Tiếp Qua GSM

Hồng VũSVTH: PhanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

17 Một số hình ảnh hoạt động thực tế của mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×