Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Pha chế xirô bán thành phẩm

2 Pha chế xirô bán thành phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ: G = 100lít. Lượng nước giải

khát cần pha.

nđ = 10%

nđl = 65%

(tương ứng 0.8556

 Vậy

Gđ = 100 x 0.1 = 100kg

kg/lít)

(lít)

100 x100

Nđ =85.56= 116 .87Lượng nước màu (Gm

và Nm)Gm = G x n(m)(Kg)

dụ: n(m) = 0.025g/l,Dung dòch chất màu nồng độ 100g/l

vậy

vậy:Gm =1000 x 0.025 = 25g hay

 N

Gm/n(m1)

(Lít)

m = kg

0.025

n(m1) = 0.01Kg/l

Nm =0.025/0.1

= 0.25 lít4.3 Pha chế, chiết rót,

hoàn thiện sản phẩm

Mục đích: pha lẫn dung dòch xirô bán

thành phẩm và nước bão hoà CO2

theo tỉ lệ nhất đònh thành một

dạng đồng nhất, đó là nước giải

khát pha chế có gas.4.3.1 Pha chế và ổn đònh

sản

phẩm

Xirô bán

thành

Nước bão hòa

phẩmCO2

Pha lẫnChiết chai

(1)Đồng đều

và ổn đònh

chất lượngChiết đònh

hướng bỗ sung

xirô (2)

Đóng nắpChiết rót và

đóng nắp

Kiểm tra

hoàn tất

sản phẩm

Sản phẩmHòa đều sản

phẩm trong

chaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Pha chế xirô bán thành phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×