Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lượng nước màu (Gm và Nm)

Lượng nước màu (Gm và Nm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3 Pha chế, chiết rót,

hoàn thiện sản phẩm

Mục đích: pha lẫn dung dòch xirô bán

thành phẩm và nước bão hoà CO2

theo tỉ lệ nhất đònh thành một

dạng đồng nhất, đó là nước giải

khát pha chế có gas.4.3.1 Pha chế và ổn đònh

sản

phẩm

Xirô bán

thành

Nước bão hòa

phẩmCO2

Pha lẫnChiết chai

(1)Đồng đều

và ổn đònh

chất lượngChiết đònh

hướng bỗ sung

xirô (2)

Đóng nắpChiết rót và

đóng nắp

Kiểm tra

hoàn tất

sản phẩm

Sản phẩmHòa đều sản

phẩm trong

chaiThùng pha chế nước giải khát

Xirô

Không

khí

CO2

Nướ

c

bão

hòa

CO2Chương 7: KỸ THUẬT

SẢN XUẤT BIA

1. Kỹ thuật sản xuất malt

1.1 Giới thiệu

Khái niệm malt: hạt đại mạch cho nảyNhiệm vụ malt trong sản xuất bia

mầm trở thành hạt malt

 Là để hoạt hóa, tích lũy về khối

lượng và hoạt lực của hệ enzym có

trong đại mạch.

 Phân cắt các hợp chất cao phân tử

trong hạt thành các sản phẩm thấp

phân tử hòa tan bền vững vào

nước để trở thành chất chiết củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lượng nước màu (Gm và Nm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×