Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Thiết bị, dụng cụ

- Các dụng cụ thủy tinh: bình cầu đáy tròn dung tích 50 - 100 ml có nút mài,

bình nón, bình chiết, sinh hàn hồi lưu, ống đong, pipet, phễu thủy tinh, cốc có mỏ

các loại.

- Bình sắc ký Camag, đèn tử ngoại Camag bước sóng 254 nm và 366 nm,

bản mỏng silicagel GF254 (Merck), pipet Gilson các loại 1000; 200; 20; 1-10; 2-20

µl.

- Cân phân tích, cân kỹ thuật Shimazu.

- Tủ lạnh, tủ sấy Memmert.

- Máy cất quay Buchi R-210, máy khuấy từ gia nhiệt IKA-RTC.

- Máy đo nhiệt độ nóng chảy: Melting point apparatus Smp3.

- Máy đo phổ hồng ngoại: Agilent 660 FTIR, Bộ mơn Hóa Dược - trường Đại

học Dược Hà Nội.

- Máy sắc ký khối phổ: LC-MSD-Trap-SL, Viện Hóa học - Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam và máy LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific),

khoa Hóa học - Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Máy đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker AV-500 MHz, Viện Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.2.1. Docking

Docking 13 dẫn chất có cấu tạo kiểu CA-4 (mục 2.2.2) vào protein

tubulin. Đánh giá khả năng liên kết, vị trí liên kết với tubulin của các dẫn chất

này so với CA-4.282.2.2. Tổng hợp hóa học

Tổng hợp 13 dẫn chất mới kiểu CA-4 gồm 3 dãy chất:

- Dãy 1: Các dẫn chất kiểu CA-4 mang khung indolin-2,3-dion- Dãy 2: Các dẫn chất kiểu CA-4 mang khung 3-(hydroxyimino)-indolin2-on- Dãy 3: Các dẫn chất kiểu CA-4 mang khung thiazolidin-4-on2.2.3. Thử hoạt tính sinh học

Thử hoạt tính gây độc tế bào của các chất tổng hợp được trên 4 dòng tế

bào ung thư người: SW620, PC-3, AsPC-1, NCI-H23.

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.4.1. Docking

Quá trình docking được tiến hành tại bộ mơn Hóa dược - Đại học Dược

Hà Nội. Cấu trúc tinh thể nhiễu xạ tia X của α, β - tubulin trong phức hợp với Ndeacetyl-N-(2-mercaptoacetyl)colchicin (DAMA-colchicin) được lấy từ Ngân

29hàng dữ liệu protein (PDB ID: 1SA0). Hai chuỗi dimer α và β được phân lập bởi

chương trình Mgltool 1.5.7. Cấu trúc các chất được vẽ, tạo cấu trúc 3D bởi

chương trình Marvin sketch. Các chất sau đó được tiến hành nghiên cứu docking

tại vị trí trung tâm liên kết của colchicin với tubulin theo chương trình AutoDock

Vina [2]. Kết quả nghiên cứu được đánh giá thông qua số liệu năng lượng tương

tác dự đốn của các chất với tubulin.

2.4.2. Tổng hợp hóa học, thử tinh khiết và khẳng định cấu trúc

2.4.2.1. Phương pháp tổng hợp

13 chất trong đề tài đã được tổng hợp dựa trên nguyên tắc và phương

pháp cơ bản của hóa học hữu cơ. Các loại phản ứng được sử dụng trong đề tài

gồm một số phản ứng như phản ứng N-alkyl hố, phản ứng ngưng tụ, phản ứng

tạo vòng thiazolidin-4-on và một số phản ứng cơ bản khác.

Các chất trong đề tài được chia làm 3 dãy 1a-g, 2a-c, 3a-c và được tổng

hợp theo các sơ đồ dưới đây:

a) Dãy 1a-gb) Dãy 2a-c30c) Dãy 3a-c2.4.2.2. Phương pháp kiểm tra độ tinh khiết

Kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm bằng sắc ký lớp mỏng (TLC) và đo

nhiệt độ nóng chảy.

* Nhiệt độ nóng chảy: Đo bằng máy đo điểm chảy nhiệt điện (Melting point

apparatus Smp3).

* Sắc ký lớp mỏng: Dùng để theo quá trình phản ứng, xác định thời điểm kết thúc

phản ứng và kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm sau khi tinh chế.

- Sắc ký lớp mỏng được tiến hành trên bản mỏng silicagel 60 F254 tráng

sẵn, hoạt hóa ở 110oC trong 30 phút. Hệ dung mơi chạy tùy thuộc vào đặc điểm

từng chất. Mẫu được hòa tan trong dung mơi thích hợp. Chấm khoảng 2μl.

- Để bản mỏng trong bình sắc ký đã bão hòa dung mơi ở nhiệt độ phòng,

cho dung mơi chạy khoảng 8 cm.

- Quan sát kết quả dưới đèn tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

2.4.2.3. Phương pháp phân tích cấu trúc

Để phân tích, khẳng định cấu trúc của các chát tổng hợp được, đề tài sử

dung các phương pháp phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lượng MS và phổ cộng

hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR).

- Phổ IR: ghi tại bộ môn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội trên máy

Agilent 660 FTIR với kỹ thuật viên nén KBr trong vùng 4000-600 cm-1. Các

31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×