Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương pháp nghiên cứu

2 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Phương pháp nghiên cứu

• 3.2.2 Phương pháp tiến hành

• Trái chanh sau khi được thu hoạch được vận chuyển

về phòng thí nghiệm và bố trí thí nghiệm ngay trong

ngày.

• Ðầu tiên trái phải được chọn lựa có màu sắc và kích

cỡ đồng đều, sau đó đem lau bằng vải sạch rồi tiến

hành bố trí thí nghiệm cho tất cả các nghiệm thức theo

sơ đồ như trên.

• Ðồng thời, tiến hành lấy các chỉ tiêu lần đầu tiên cho

chung tất cả các nghiệm thức.

• Lấy chỉ tiêu cho các nghiệm thức theo từng tuần bảo

quản cho đến khi kết thúc thí nghiệm.3.2 Phương pháp nghiên cứu

3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi

• Tổn thất khối lượng (%)

• Khả năng chấp nhận

• Màu sắc thịt và vỏ quả (L,a,b)

• Xác định độ cứng của vỏ trái (cm)

• Xác định hàm lượng chất khơ tổng số

• Xác định hàm lượng acid tổng số

• Xác định hàm lượng vitamin C (mg%)3.3 Phương pháp phân tích và đánh giá

- Tổn thất khối lượng(%)

Sử dụng cân kỹ thuật để xác định khối lượng ban đầu và

khối lượng qua thời gian theo dõi. Tính theo cơng thức

Trong đó:

md  mc

Tonthat (%) 

x100 md: khối lượng ban đầu (g)

md

mc: khối lượng cuối (g)

- Khả năng chấp nhận

• Dựa và cảm quan, điểm cảm quan:

1: đối với mẫu còn chấp nhận về mặt cảm quan.

0: đối với mẫu không còn chấp nhận về mặt cảm quan.

• Sử dụng chương trình SAS để phân tích số liệu (kết quả

cảm quan) theo phương trình Logistic3.3 Phương pháp phân tích và đánh giá

-Xác định độ cứng của quả:

• Xác định độ cứng của qủa bằng máy đo độ cứng cầm

tay với 4 lần nhắc lại.

• Độ cứng được tính theo cơng thức sau:

• X=F/S

Trong đó:

X: Độ cứng của quả chanh (kg/cm2)

F: Số chỉ của máy đo (kg)

S: Diện tích của mũi kim (cm2)

- Đo màu sắc qủa

• Đo màu sắc quả bằng máy đo màu cầm tay với 3

thông số L, a, bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×