Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 5

Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

X (ω ) = 2π+∞n = −∞πSa

δ (ω − nω 0 )

2

2

X (ω )π2

ω

− 2ω 02.ω0− ω0Cho2ω0X (ω ) t  1 t

x(t ) = πΠ

 * |||  

T / 2 T T ; ω0 =

qua hệ

T

thống h(t) có:

 ω 

 .Tìm

H (ω ) = Λ

 2ω 0 

ngõ ra y(t)?

Tính mật độ phổ

công suất và công

suất của y(t)?π2

ω

− 2ω 0ω0− ω02ω 0H (ω )

1ω

− 2ω 02ω0π− ω02Y (ω )π

ω0Y (ω ) = π 2δ (ω ) + π [δ (ω − ω 0 ) + δ (ω + ω 0 )]π

+ cos ω 0 t

2

2

π

1

Ψ y (ω ) = 2π

δ (ω ) + 2π [δ (ω − ω 0 ) + δ (ω + ω 0 )]

4

4

2

π

1

Py =

+

4 2→ y (t ) =ωCho

3.t 1  t 

x(t ) = AΛ  *

|||  T  2T  2T 

X(ω)? Vẽ phổ X(ω)?ωT

t

x 2T (t ) = AΛ  → X 2T (ω ) = ATSa 2

2

T 

AX n = Sa 2

2

2

A 2 nπ

X (ω ) = 2π ∑

Sa

δ (ω − nω 0 )

2

2

X (ω)

πA4Aπ

ω

− 2ω0ω0−ω02ω0Cho

4.t 1  t 

x(t ) = AΛ  *

|||  T  2T  2T 

qua hệ thống có

hàm truyền đạt

 ω 

 ; ω0=2π/T

H (ω ) = Λ 

2

ω

 0

Tính

y(t)=h(t)*x(t)?

Vẽ phổ Y(ω)? Công

suất Py?X (ω)πA4Aπ

ω

− 2ω0ω0− ω02ω0H (ω)

1ω

− 2ω02ω0πA− ω0Y (ω)2Aπ

ω02A

[δ (ω − ω 0 ) + δ (ω + ω 0 )]

π

A

A

→ y (t ) = + 2 2 cos ω 0 t

2

π

2

AA2

Ψ (ω ) = 2π  δ (ω ) + 4 [δ (ω − ω 0 ) + δ (ω + ω 0 )] 

π

 4

Y (ω ) = πAδ (ω ) +Py =A2 2 A2

+ 4

4

πωX 1 (ω ) =Cho x1 (t ) = Sa( ω1t ) ;

5.t

X 2 T (t ) = Π  

τ 

1 nπ

X 2 n = Sa

3

3t 1  t 

x 2 (t ) = Π   * |||  

τ  T  T 

Tính YPAM (ω ) với

yPAM(t) = x1(t).x2(t)?T = 3τ , ω 0 =

= 4ω1

Tπ  ω Π

ω1  2ω1 X 2 (ω ) = 2π

YPAM (ω ) =+∞→ X 2T (ϖ ) = τSa1

δ (ω − nω )

3πnπ  ω − nω 0 Π

3  2ω1 ∑ 3 San = −∞

+∞∑ 3ω San = −∞ω

τ

2YPAM (ω)π3ω1ω

− 3ω0 − 2ω0 − ω0 −ω1 ω1 ω0Cho x1 (t ) = Sa( ω1t ) ;

6.2ω03ω0YPAM ( ω )

π

3ω1t 1  t 

x 2 (t ) = Π   * |||  

τ  T  T 

Tính YPAM (ω ) với

yPAM(t) = x1(t).x2(t)?T = 3τ , ω 0 =

= 4ω1

T

Cho y(t) qua hệ

thống h(t) có

 ω 



H (ω ) = Π

 3ω1 

.

Tính ngõ ra z(t)? Tính

năng

lượng

của

z(t)?ω

− 3ω 0 − 2ω 0− ω0 − ω1 ω1 ω 02ω 0 3ω

0H (ω )

1ω

− 1,5ω1 1,5ω1Z (ω )

π

3ω1

− ω1 ω1ωπ  ω Π

3ω1  2ω1 

π

Ez =

qω1

1

z (t ) = Saω1t

3Z (ω ) =→ Φ z (ϖ ) = ω 

π2Π 

2

( 3ω1 )  2ω1 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×