Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. KẾ TOÁN SẢN XUẤT

B. KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số khái niệm

► Chiphí sản xuất: Là biểu hiện bằng

tiền của toàn bộ những hao phí lao

động sống và lao động vật hoá phát

sinh trong quá trình sản xuất của doanh

nghiệp trong 1 thời kỳ nhất đònh.

► Chi phí sản xuất được cấu thành từ ba

yếu tố cơ bản:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

- Chi phí nhân công trực tiếp.

- Chi phí sản xuất chung.Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là toàn

bộ chi phí sản xuất bỏ ra để sản

xuất hoàn thành một lượng sản

phẩm, một kết quả sản xuất

nhất đònh.

·        Gía

thành SP

hoàn

thành

trong kỳ=Chi phí

sản xuất

dở dang

đầu kỳ+Chi phí

sản xuất

phát sinh

trong kỳ-Chi phí

sản xuất

dở dang

cuối kỳNhiệm vụ của kế toán

► Phảnánh chính xác, kòp thời đầy đủ

toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong

quá trình SX

► Tính toán chính xác, kòp thời giá

thành của sản phẩm hoàn thành

trong kỳKế toán chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp

► Chiphí nguyên liệu, vật liệu trực

tiếp là giá trò của các loại

nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

sử dụng cho sản xuất sản phẩm

hay thực hiện dòch vụ trong kỳ.TK 621 “Chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp”

TK này tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

phát sinh trong kỳ và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật

liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm vào cuối kỳ.TK 621

- Trò giá nguyên liệu,

vật liệu xuất dùng trực

tiếp cho sản xuất sản

phẩm trong kỳ.- Cuối kỳ, kết

chuyển chi phí nguyên

vật liệu trực tiếp

sang tài khoản có

liên quan để tính giá

thành sản phẩm .Hướng dẫn hạch toán

TK 152

TK 621

XXX

Xuất VL dùng cho SXSPTK 154K/c CP NVL trực

tiếp

TK331,111,112Mua VL đưa vào sử

dụng

TK 133

VATKế toán chi phí nhân công

trực tiếp

► Chiphí nhân công trực tiếp bao gồm:

 tiền lương phải trả cho công nhân

trực tiếp sản xuất sản phẩm

 các khoản trích theo lương tính vào chi

phí theo quy đònh.TK 622 “Chi phí nhân công trực

tiếp

Kế toán sử dụng tài khoản 622 để tập hợp chi phíKế toán sử dụng tài khoản 622 để tập hợp chi phí

nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ và kết chuyển

chi phí nhân công trực tiếp để tính giá thành sản

phẩm vào cuối kỳ.TK 622

- Chi phí nhân công trực

tiếp sản xuất sản

phẩm, lao vụ phát sinh

trong kỳ- Cuối kỳ, kết

chuyển chi phí nhân

công trực tiếp sang

tài khoản có liên

quan để tính giá

thành sản phẩm .Hướng dẫn hạch toán

TK 622TK 334TK 154TL phải trả CN

trực tiếp SXSP

TK 338

Các khoản

trích

theo lươngKết chuyển CP

nhân công TT

để tính giá

thành SPKế toán chi phí sản xuất

chung

► Chiphí sản xuất chung là toàn bộ chi phí

liên quan đến hoạt động sản xuất ngoài

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí

nhân công trực tiếp

► Bao gồm nhiều khoản mục chi phí:Chi phí nhân viên phân xưởng

Chi phí vật liệu

Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí dòch vụ mua ngoài

Chi phí khác bằng tiềnKế toán chi phí sản

xuất chung

Chi phí sản xuất chung được tập hợp

theo từng phân xưởng, bộ phận sản

xuất. Cuối kỳ, chi phí sản xuất chung

của phân xưởng, bộ phận nào sẽ

được phân bổ cho những sản phẩm mà

phân xưởng, bộ phận đó sản xuất ra.

Thường thì phân bổ tỷ lệ với tiền

Mức phân

bổ nhân

CPSX sản

chung cần

phân bổ

TL

lương

công

xuất.

CNSX

CPSX chung =

cho từng SP

 

X

từng loại

Tổng TLCNSX các loại SP

SPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x