Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HP- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HP- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục đích:Hiểu được khái niệm và sự

cần thiết của phương pháp

Tổng hợp và cân đối kế

toán.

Làm quen với các Báo cáo

tài chính chủ yếu.

Hiểu nội dung, kết cấu, ý

nghóa của thông tin trên

các báo cáo tài chính.Nội dung

1.2.

3.

4.5.Khái niệm và ý nghóa

của phương pháp tổng

hợp – cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Bảng kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển

tiền tệ

Thuyết minh BCTCPhương pháp tổng

hợp - cân đối kế

toán

Khái niệm

Là phương pháp tổng hợp số liệu

kế toán trên các sổ kế toán

hình thành các chỉ tiêu tổng

quát

phản ánh tình hình tài chính của

đơn vò với những nét đặc trưng

nhất

được trình bày trong mối quan hệ

cân đối vốn có của đối tượng

kế toán.Ý nghóa

--Đáp ứng yêu cầu thông tin tổng

quát, toàn diện và có hệ thống về

tài sản, nguồn vốn và các quá

trình kinh doanh.

Cung cấp những thông tin theo các

chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp,

có khả năng so sánh được làm cơ

sở cho việc phân tích đánh giá:

-tình hình tài sản,

tình hình kinh doanh và kết quả kinh

doanh,

khả năng thanh toán,

tình hình chấp hành chính sách kinh teá,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HP- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x